İlamsız icra takibi nasıl yapılır?

İlamsız icra takibi konusuyla ilgili yanlış bilinenler ve yapılması gerekenleri sizler için araştırdık. İlamsız icra takibi konusu artık baş ağrıtmayacak.

İlamsız icra takibi nasıl yapılır?
Editör: adalet.tv
30 Ağustos 2021 - 22:56
İlamsız İcra Takibi Nedir - İcra takibi, herhangi bir nedenle borcunu borçludan tahsil edemeyen alacaklının, alacağı talep ve takip hakkından kaynaklı olarak devlet eliyle alacağını tahsil edebilmek için başvurduğu bir yoldur. İcra takibi icra müdürlüğünce başlatılır. Bu takip ilamlı ve ilamsız olmak üzere iki çeşittir. İlamlı icra bir mahkeme kararına istinaden başlatılırken ilamsız icrada mahkeme kararı yoktur. Para ve teminat alacaklarına ilişkin olarak başlatılır. Kiralanan bir taşınmazın tahliyesi de ilamsız icra yoluyla yapılır.
 
İlamsız İcra Takibi Nasıl Başlatılır?
İlamsız icra takibi, alacaklının İcra Dairesi’ne yönelteceği takip talebi başvurusu ile başlatılır. Alacağın miktarına bakılmaksızın tüm alacaklar için görevli merci icra daireleridir. Alacaklı bu dairelere yazılı, sözlü ya da elektronik ortam yoluyla ulaşabilir. Avukatlar için çeşitli yazılımlar aracılığıyla UYAP Avukat Portal üzerinden icra takibi başlatmak mümkündür.

Kanunda öngörülen şartlar gerçekleştiği takdirde borçlunun MERNİS adresine ödeme emri gönderilir. Bu ödeme emrinin, takip talebine uygun olarak düzenlenmesi gerekir. Ödeme emrinin içinde alacağın miktarı ve alacağın neye dayandığı bulunur. Borçlu bunlara bakarak, borca itiraz edip etmemesi gerektiğine karar verir. O nedenle bu iki kalemin ödeme emrinde muhakkak yer alması gereklidir. Ödeme emrinde nelerin bulunması gerektiği İcra İflas Kanunu m.60’ta ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

İlamsız İcra Takibine İtiraz Nasıl Yapılır?
Usulüne uygun ödeme emrinin borçluya tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde borçlunun borca itiraz etme hakkı mevcuttur. Borçlu çeşitli nedenlerle bu borca itiraz edebilir. Bunlara birkaç örnek vermek gerekirse; borcun doğmadığı, borcun zamanaşımına uğradığı ve borcun vadesinin henüz gelmemiş olduğu gibi. Hukukumuzda uygulanan usul kuralları gereği bu itirazın muhakkak 7 gün içerisinde yapılması gerekir. İtiraz, ödeme emrinin gönderildiği icra dairesine yapılır. Ancak borçlu icra dairesinin bulunduğu şehirde bulunmuyorsa, bulunduğu şehirdeki nöbetçi icra müdürlüğüne itiraz edebilir. Yapılan itiraz muhabere yolu ile yetkili icra müdürlüğüne iletilir.

Gecikmiş İtiraz konusu detayları
Borçlunun yedi gün içerisinde borca itiraz etmesi asıldır. Ancak bazı istisnai durumlarda borçlu kusuru olmaksızın bu süreyi kaçırabilir. İcra İflas Kanunu m.65 bu hallerde borçlunun mağdur edilmemesi için gecikmiş itiraz müessesesini düzenlemiştir. Buna göre borçlu, elinde olmayan bir engel ile ödeme emrine kanuni süresi içerisinde itiraz edememiş ise,  kanundaki şartların gerçekleşmesi halinde itiraza engel sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren üç gün içerisinde ilgili icra dairesine itiraz edebilir. Ancak bu başvurunun kabule haiz olması için engel teşkil eden sebebin de itiraza ek olarak belgelendirilerek birlikte sunulması gerekir. 

İlamsız İcra Takibine İtiraz Edilmezse Ne Olur?
İlamsız icra takibine itiraz edilmediği takdirde artık mevcut borca ilişkin takip kesinleşecektir. Kesinleşme ile birlikte borca faiz yürütülecektir. Alacaklı malvarlığınız üzerinde haciz yolu ile takibe hak kazanacaktır. Haczedilen malların satılıp paraya çevrilmesine mahkemece karar verilebilecektir. Bu haciz tapuda kayıtlı gayrimenkullerinize, taşıtlarınıza, menkul mallarınıza, maaşınıza ve banka hesaplarınızdaki paralara yönelik, usulüne uygun olarak yöneltilebilecektir.

İlamsız İcra Takibine İtiraz Sonrası Ne Olur?
Takibe usulüne uygun olarak itiraz ettikten sonra, takip kendiliğinden duracaktır. Alacaklı takibe devam etmek isterse, itirazın kaldırılması talebiyle icra mahkemelerinde veya genel mahkemelerde “itirazın iptali” davasını açabilir. Eğer itiraz haksız yere yapılmışsa, yargılama sonucunda haksız çıkan borçludan icra inkar tazminatı da talep edilebilecektir.

İlamsız İcra Takibi Ne Zaman Düşer?
Mevcut icra dosyasında 1 yıl boyunca borçlu aleyhine hiçbir işlem yapılmaz ise dosya işlemden kalkacak, düşecektir. Fakat harç ve diğer giderler tekrardan yatırılırsa dosya tekrardan işleme konulabilir.
Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum