Adalet Bakanlığı personellerinin özlük haklarının iyileştirilmesi için talep yazısı

Adalet Bakanlığında görev yapan personellerin özlük haklarının iyileştirilmesi için kolları sıvayan Adalet Sen yönetimi talep yazısını bakanlığa gönderdi.

Adalet Bakanlığı personellerinin özlük haklarının iyileştirilmesi için talep yazısı
Editör: adalet.tv
24 Ocak 2022 - 17:56
Adalet Sen yönetimi tarafından bakanlığa gönderilen talep yazısı: Devlet memurlarının aylıklarının hesaplanmasında esas alınan yan ödeme ve özel hizmet tazminatlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazetede yayınlandıktan sonra yan ödeme katsayılarının belirtildiği I sayılı, özel hizmet tazminatı katsayılarının belirtildiği II ve III sayılı ana cetveller Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar doğrultusunda hazırlanıp onaya sunulmaktadır. Kamuda görev alan bir kısım memurlar bu ödeme unsurları her derecede aynı seviyede belirlenmiştir. Farklı isim altında yapılan yan ödemelerin, unvanları, sınıfları, eğitimleri, hizmet yılları, aylık dereceleri veya çalıştıkları kurumlar itibariyle kimlere hangi oranda ödeneceği Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararnamede belirlenmiştir.

Ayrıca 6. dönem toplu sözleşmesi ile kamu görevlilerinin geneline ve hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin özel hizmet tazminatlarında artış yapılmıştır. Sözleşmenin 3. kısım 1. bölüm 7.maddesi ile 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvele göre mübaşir kadrolarında bulunanlar ile zabıt katibi kadrolarında bulunanlardan 5 ve daha alt derecelerden aylık alanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 7 puan ilave edilmiş, yine 3. kısım, 1. bölüm ve 24. maddesi uyarınca “Adalet Hizmetleri Tazminatı” bölümünde yer alan oranlar; Ankara, İstanbul, İzmir illerinde görev yapanlar için 15 puan, diğer büyükşehirlerde görev yapanlar için 10 puan ve diğer illerde görev yapanlar için 5 puan artırım sağlanmıştır. Yine zikredilen aynı bölümün 3. maddesinde emanet memurlarının İş riski zammı bir kat arttırılmış, 4. maddesinde İcra memurlarının özel hizmet tazminatlarına 15 puan ilave edilmiştir.

Yukarıda yapılan düzenlemelerden de anlaşılacağı üzere bu iyileştirmelerden sözleşmeli personelin yanı sıra diğer hizmetlerde çalışan personel olarak adlandırılan teknik hizmetler sınıfında çalışan teknisyenlerin, teknikerlerin veya diğer hizmet sınıfında çalışan şoförlerin, kalorifercilerin, santral memurlarının ve Sağlık Hizmetler Sınıfında görev yapan (Pedegog, Psikolog, Sosyal Hizmet Uzmanları) kapsam dışında bırakıldığı anlaşılmıştır. 2011 yılı ve öncesinde devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin kararın III sayılı cetvelin F. Adalet hizmetleri tazminatının 2. maddesinde ile diğer hizmetlerde çalışan personeller derecelerine göre 15 - 20 ve 22 nispetinde puandan faydalanabiliyor iken 03 Ocak 2012 tarihli ve 2012/2663 sayılı bakanlar kurulu kararı bu hakları ellerinden alınmıştır.

Hülasa devlet memurlarından bazılarına aylık ücretleriyle birlikte ek özel hizmet tazminatı ödenmektedir. Bu husus iş güçlüğü zammı, iş riski zammı, mali sorumluluk zammı ve temininde güçlük zammı olarak belirlenmiş olup, bu yan ödemelerin birinden veya hepsinden faydalanma imkânları da bulunmaktadır.

İş güçlüğü, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının yer aldığı (I) Sayılı Cetvelin incelenmesinde, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan teknik hizmetler sınıfında çalışanın teknikerlerin iş güçlüğü zammı ile temininde güçlük zammı cetvel göstergesinin 525 olduğu, şoförlerin ise iş güçlüğü zammının 500, iş riski zammının ise 200 olduğu görülmektedir.

Bilindiği üzere iş güçlüğü zammının tanımında “niteliği ve çalışma şartları bakımından güç olan işlerde çalışanlara verilen yan ödemeler” şeklinde bir tanımlama yapılmaktadır. Özellikle teknikerlerin yaptıkları işin niteliği gereği her türlü iş kazasına maruz kalabilecek hususlarla karşı karşıya kaldıkları, yeri geldiğinde ciddi yaralanmaların da ortaya çıktığı görülmektedir.
Aynı şekilde şoför kadrolarında çalışan personelin ise iş riski zamlarının ciddi oranda düşük olduğu, yaptıkları işin niteliği göz önünde bulundurulduğunda bu oranın arttırılması kaçınılmaz hale gelmiştir.

Yine idari işler müdürlüğünde görev yapan arkadaşların hiçbir şekilde mali sorumluluk tazminatı almadıkları, mevcut iş yoğunluğunun varlığı kabul edildiğinde yapılması muhtemel en küçük bir yanlışın dahi bizzat kendilerince tazmin edildiği bilinmektedir. Bu haliyle de diğer kurumlardaki emsallerinde olduğu üzere mali sorumluluk tazminatının kendilerine verilmesi zorunluluk haline gelmiştir.

Yine yukarıda zikredilen unvanlar dâhilinde çalışan personelin, zabıt katiplerinde yapılan düzenlemede olduğu üzere yeşil pasaport haklarının dahi bulunmadığı görülmektedir. Aynı bakanlık içerisinde farklı unvanlar arasında eşitsizliğe yol açan bu hususun çalışma barışını ortadan kaldırdığı gibi Anayasa’nın amir hükmüne de aykırı düştüğü anlaşılmaktadır.

Tüm bu değerlendirmeler neticesinde;

1- 03 Ocak 2012 tarihli ve 2012/2663 sayılı bakanlar kurulu kararı kaldırılan ve 2011 yılı ve öncesinde devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin kararın III sayılı cetvelin (F) Adalet hizmetleri tazminatının 2. maddesinde ile diğer hizmetlerde çalışan personeller derecelerine göre 15-20 ve 22 nispetinde puandan faydalandırılmasına ilişkin mevzuatın yeniden yürürlüğe konulması,

2- Devlet genel bütçesine külfetten dahi sayılmayan minimal bir etki oluşturan artışa konu olmak üzere, iş güçlüğü, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının yer aldığı (I) Sayılı Cetvelde geçen teknik hizmetler sınıfında çalışanın teknikerlerin iş güçlüğü zammı ile temininde güçlük zammı cetvel göstergesinin yükseltilmesi, yine şoför kadrosunda görev yapan personelin iş riski zammının önemli derecede arttırılması,

3- 6. Dönem toplu sözleşme metninde kadrolu personele tanınan hakların aynı haliyle sözleşmeli personele de yansıtılması,

4- Yukarıda zikredilen unvanlar dâhilinde Adalet Bakanlığı nezdinde çalışan tüm personelin yeşil pasaport alabilmelerinin sağlanması,

5- İdari işler müdürlüğünde görev yapan personele mali sorumluluk tazminatının verilmesi hususunda,

Gereğin takdir ve ifası ile yapılacak çalışmalar hakkında 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (19/f maddesi) uyarınca sendika genel merkezimize bilgi verilmesi saygı ile arz olunur.
Reklam

YORUMLAR

 • 2 Yorum
 • Sağlık Memuru
  3 ay önce
  Sağlık Hizmetler Sınıfında görev yapan , cezaevlerinde çalışan SAĞLIK MEMURLARI diğer kurumlarda çalışan SAĞLIK MEMURLARININ yararlandığı tazminat oranında yapılan artıştan yararlanamıyor.
 • AYLİN GÜVEN
  3 ay önce
  Memurlar için çalışan tek sendika adalet sen sanırım