Türk Ceza Kanununun zaman bakımından uygulanması

Türk Ceza Kanunu (TCK) 7. maddeli ile zaman bakımından uygulanma konuları kanunlaştırılmıştır.

Türk Ceza Kanununun zaman bakımından uygulanması
Editör: adalet.tv
09 Eylül 2020 - 11:03
Suça karşılık verilen cezaların zaman bakımından uygulanması hususu TCK 7. madde detayları:
Zaman bakımından uygulama 
Madde 7- 1. İşlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimseye ceza
verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. İşlendikten sonra yürürlüğe giren kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı
da kimse cezalandırılamaz ve hakkında güvenlik tedbiri uygulanamaz. Böyle bir ceza veya güvenlik tedbiri hükmolunmuşsa
infazı ve kanuni neticeleri kendiliğinden kalkar.
2. Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise,
failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur.
3.(Değişik: 29 Haziran 2005 - 5377 / 2 md.) Hapis cezasının ertelenmesi, koşullu salıverilme ve tekerrürle ilgili olanlar
hariç; infaz rejimine ilişkin hükümler, derhal uygulanır.
4. Geçici veya süreli kanunların, yürürlükte bulundukları süre içinde işlenmiş olan suçlar hakkında uygulanmasına
devam edilir.
Reklam