TCK 86 maddesi, Kasten yaralama suçu ve cezası

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 86. maddesi ile Kasten yaralama suçunun bütün halleri kanunlaştırılmış ve verilecek cezalar belirtilmiştir.

TCK 86 maddesi, Kasten yaralama suçu ve cezası
Editör: adalet.tv
02 Ocak 2021 - 14:12
Kasten yaralama (TCK 86) Ülkemizde yaralama suçu son dönemde fazla işlenen suçların başında gelir. TCK 86. maddesi ile kasten yaralama suçuna ait bütün cezalar belirtilmiştir. TCK 86. maddesinin detayları haberimizde...
Madde 86- (1) Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) (Ek fıkra: 31 Mart 2005 tarih 5328/4 madde) Kasten yaralama fiilinin kişi  üzerindeki  etkisinin basit  bir  tıbbî  müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, 4 aydan 1 yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

(3) Kasten yaralama suçunun;

a) Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı,
b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
e) Silahla,
f) (Ek:14 Nisan 2020 tarih 7242/11 madde) Canavarca hisle, İşlenmesi halinde, şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında, (f) bendi bakımından ise bir kat artırılır. (4)

KASTEN YARALAMA İLE İLGİLİ DİP NOTLAR

(1) Bu maddenin başlığı “İntihar” iken, 29 Haziran 2005 tarihli ve 5377 sayılı Kanunun 10. maddesiyle "İntihara yönlendirme" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(2) Bu maddede yer alan “3 yıldan” ibareleri, 31 Mart 2005 tarihli ve 5328 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle “2 yıldan” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(3) Bu maddeye, 31 Mart 2005 tarihli ve 5328 sayılı Kanunun 4. maddesiyle 2. fıkra  eklenmiş, 2. fıkrasındaki "2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur." ibaresi "şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında artırılır." şeklinde değiştirilmiş ve fıkra numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.
 (4) 14 Nisan 2020 tarihli ve 7242 sayılı Kanunun 11. maddesiyle, bu fıkraya “oranında” ibaresinden sonra gelmek üzere “, (f) bendi bakımından ise bir kat” ibaresi eklenmiştir.