TCK 109 maddesi, Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu

Türk Ceza Kanunu 109 maddesi ile Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna verilen cezalar kanunlaştırılmıştır.

TCK 109 maddesi, Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu
Editör: adalet.tv
28 Eylül 2020 - 15:34
Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu için denetim süresi 3 yıldır. İnfaz aşamasında indirim oranı ise; 01/06/2005 öncesi için 1/2 + ayda 6 gün, 01/06/2005 sonrası için ise 2/3'dür. Terör örgütü kapsamında bu suç işlenir ise indirim oranı 3/4 olarak hesap edilir.

TCK'da Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma:
 Madde 109- (1) Bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun
bırakan kişiye, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.
(2) Kişi, fiili işlemek için veya işlediği sırada cebir, tehdit veya hile kullanırsa, iki yıldan yedi yıla kadar hapis
cezasına hükmolunur.
(1) 18 Haziran 2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanunun 61. maddesiyle bu fıkrada yer alan “hükmolunur” ibaresi “, “fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur” şeklinde değiştirilmiştir.
(3) Bu suçun;
a) Silahla,
b) Birden fazla kişi tarafından birlikte,
c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
d) Kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
e) Üstsoy, altsoy veya eşe karşı,
f) Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
İşlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza bir kat artırılır.
(4) Bu suçun mağdurun ekonomik bakımdan önemli bir kaybına neden olması halinde, ayrıca bin güne kadar adlî para
cezasına hükmolunur.
(5) Suçun cinsel amaçla işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek cezalar yarı oranında artırılır.
(6) Bu suçun işlenmesi amacıyla veya sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin
gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.
Reklam