Tahliye Taahhütnamesi

Tahliye taahhütnamesi kiraya veren açısından hukuki hakların kullanılmasını kolaylaştıran bir belgedir. Kiracı ve kiraya veren taşınmazla ilgili olarak bir sözleşme yapmak sureti ile hukuki bir ilişki başlatır.

Tahliye Taahhütnamesi
Editör: adalet.tv
21 Nisan 2022 - 23:08

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ - Bu tür sözleşmeler uyarınca kiraya veren dilediği zaman kiracıyı tahliye edemez. Kiraya verenin yasal bir nedene dayanması gerekirken haklı bir sebebi olmadığı sürece sözleşmeler kendiliğinden yenilenir. Kiracı ise sözleşmeye istinaden kiraya verene göre Türk Borçlar Kanunu uyarınca korunur.

Tahliye taahhütnamesi Türk Borçlar Kanunu uyarınca hakları güvenceye alınan kiracıların haklarını kullanması yönünde bazı kısıtlamalara yol açar. Bununla birlikte kiraya verenin de hukuki haklarını kullanmasını kolaylaştırır.

Kiraya veren kiracıyı tahliye etmek istediğinde haklı bir bedeni bulunmadığı takdirde 10 yıllık sözleşme uzama süresinin sonunda sözleşmenin bitimine 3 ay kala ihtarname çekerek ve yasa gereği koşullara uyulması sureti ile kiracıyı tahliye edebilir. Bunun dışındaki bir diğer tahliye yolu ise tahliye taahhütnameleri olur.

Tahliye taahhütnamesi kiraya verenin korunmasına yönelik bir uygulama olurken bu belge hazırlanırken yasalara uygun şekil şartı aranır. Bundan dolayı da kiraya veren hukuki açıdan geçerli bir taahhütnameye istinaden hareket edeceği zaman şekil şartına uygunluğa dikkat edilmelidir.

Bu tür bir belge kiracıdan alındığında kiraya veren taahhütnamede yer alan tahliye tarihinde kiracıyı tahliye edebilir. Kiracının taahhütnameye uymaması durumunda ise sürenin başlamasından itibaren bir aylık yasal zaman aralığında tahliye davası açılır. Taahhütnamenin hukuken geçerli olarak hazırlanmış olması davanın kısa sürede sonuçlanması ile neticelenir. Bazı durumlarda hukuken ortaya çıkabilen ekstra durumlar da söz konusu olabilmektedir.

Tahliye Taahhütnamesi Tanımı
Tahliye Taahhütnamesi olarak hazırlanacak yasal belgeler kiraya verenin belirlenen tarihte kiracıyı tahliye edebilmesi amacı ile kullanılır. Bu evrakların yasal şekil şartına uygun hazırlanması hukuki değerini belirleyen unsurdur.

Kiraya veren ve kiracı arasında imzalanan bu belgeler sayesinde kiraya veren tahliye tarihi geldiğinde kiracıyı taşınmazdan çıkarma hakkını elde eder. Bu hakkın kullanılabilmesi için koşulların yerine getirilmiş olması zorunludur. Bu şartlardan biri de taahhütnamenin kuralına uygun hazırlanmış olmasıdır. Hukuken geçerli olmayan bir belgeye dayanılarak kiracının tahliyesinin talep edilmesi mümkün değildir.

Türk Borçlar Hukuku kapsamında kiracı haklarının korunduğu görülür. Bunun yanı sıra kiralayana ilişkin hakların da hukuken kullanılabilmesi için taahhütname aracılığı ile bazı kolaylıklar getirilir. Tahliye taahhütnamesi aracılığı ile kiracı taşınmazı belirtilen tarihte boşaltacağını beyan etmektedir.

Kiralayanı bir borç yükü altına sokmadan kiracıyı tahliye edebilme imkânı tanıyan bu sözleşmeler uyarınca üzerinde yer alacak yazılı beyanata uyulması gerekir. Kiraya veren herhangi bir gerekçeye dayanmak zorunda olmadan tahliye taahhütnamesine dayanmak sureti ile belgede yer alan tarihte kiracının tahliyesini talep edebilir.

Tahliye Taahhütnamesi Nasıl Düzenlenir?
Tahliye taahhütnamesi düzenlenirken öncelikle yazılı şekil şartına uygunluk zorunludur. Tarafların karşılıklı irade beyanları doğrultusunda hazırlanan bu belgeler bizzat kendileri tarafından imzalanır. Kiracı adına vekili dışında bir kimsenin taahhütnameyi imzalaması durumunda taahhütname hukuki açıdan geçersiz sayılır.

Türk Borçlar Kanunu 352. Maddesi tahliye taahhütnamelerinin nasıl hazırlanması gerektiğine dair bilgileri içerir. Kanuna istinaden belirlenen tarihte kiracı kiralanan taşınmazı boşaltmakla yükümlü tutulur.

Taliye taahhütnamesi üzerinde yer alan bilgilerin eksiksiz ve tam olması zorunludur. Ayrıca açık ve anlaşılır ifadelere yer verilmesi gerekir. Özellikle tahliye tarihi açıklanırken gün/ay/yıl biçiminde yapılacak bir düzenlemenin tam olmasına dikkat edilmelidir.

Tahliye Taahhütnamesi Hazırlanması
Tahliye taahhütnamesi hazırlanması sırasında dikkate alınması gerekenler olur. Öncelikle Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan şekli ile yazılı şekil şartına uyulur. Bunun yanında taahhütname ile ilgili olarak dikkat edilmesi gereken kurallar şu şekilde sıralanabilir:

• Taahhütnamenin yazılı olması gerekir.
• Belgede yer alan tarihlerin eksiksiz ve tam olması; açık, anlaşılır bir dilde yazılması zorunludur.
• Tahliye taahhütnamesi noter huzurunda hazırlanabilir. Taraflar arasında yazılı olarak da yapılabilen bu tür belgelerde tarafların karşılıklı irade beyanları sırasında herhangi bir baskı altında olmamaları gerekir.
• Tarafların bizzat taahhütnamede imzasının olması zorunludur. Kiracının resmi vekaletine sahip bir vekil de taahhütnameyi imzalayabilir. Bunun dışındaki kişilerin imza yetkisi bulunmaz.
• Tahliye taahhütnamesi kira sözleşmesi yapıldığı tarihte hazırlanmaz. Taşınmazın teslim edilmesinin ardından hazırlanması gerekir. Bu tür belgeler kira sözleşmesi yapılmadan önce hazırlanırsa hukuki değerini kaybeder. Bundan dolayı da hazırlanma tarihine dikkat edilmesi zorunludur.

Tahliye Taahhütnamesi Ne İşe Yarar?
Tahliye taahhütnamesi ile kiralayan tahliye haklarını hukuki bir zemine oturtmak sureti ile kullanabilir. İki türlü yol tercih edilerek taahhütnameye ilişkin işlem başlatılabilir. Bu durumda kiraya veren tahliye davası açabileceği gibi icra dairesine başvurmak sureti ile icra takibi de yapabilecektir.

Kiracı ve kiraya veren arasında imzalanan sözleşmeler uyarınca kiraya veren sözleşme süresi bitse dahi kiracıyı haklı bir nedeni olmadığı sürece taşınmazdan çıkaramaz. Tahliye işlemi için hukuki dayanak 10 yıllık uzama süresi olurken burada yasal sürece uygun hareket edilmesi zorunludur.

Bununla birlikte Türk Borçlar Kanunu’na göre korunan kiracı haklarına bir ölçüde kısıtlama getiren Tahliye taahhütnamesinden söz edilebilir. Bu taahhütname ile birliktekiraya veren açısından tahliye hakkını kullanabilmesi için hukuki bir dayanak elde edilir.

Taahhütname tek başına kiracının tahliyesi için yeterli bir evrak değildir. Hazırlanırken yasalara uygun şekilde hazırlanmaması durumunda hiçbir geçerliliği olmamaktadır. Bu nedenle kiraya verenle kiracı arasında hazırlanacak bir tahliye taahhütnamesi için hukuki danışmanlık alınması hak kayıplarını engelleyici bir yaklaşım olacaktır.

2022 Tahliye Taahhütnamesi
Tahliye taahhütnamesi kiracı haklarının kısıtlanması konusunda kiraya vereni hukuki bir dayanağa sahip olmasına yarar. Bu sebeple de yazılı bir şekil şartına göre hazırlanarak taraflar arasında irade beyanı esas alınarak oluşturulur.

Kiracı taahhütname uyarınca belgede yazılan tarihlerde taşınmazı boşaltacağını beyan eder. Burada yer alan beyanata uyulmadığı takdirde ise kiraya veren sözleşmede yer alan süreye uygun olarak hareket edecektir. Bu durumda da tahliye davası açması gerekli olursa Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurması icap eder. Yetkili mahkeme ise kiralananın bulunduğu yer mahkemesidir.

Tahliye Taahhütnamesi İptal Edilebilir mi?
Tahliye taahhütnamesi iptal edilebilen belgeler arasında yer alır. Bu tür bir taahhütname hazırlanırken noter huzurunda hazırlanması ispatı kolaylaştırır. Mahkeme sürecinde taraflar açısından noterden alınmış belgeler daha kısa süreli incelemeye tabi olur. İptal edilmek istendiğinde ise sözle de taahhütnameden cayılabilir.

Tarafların sözlü ya da yazılı olarak taahhütnameyi iptali mümkündür. Bunun yanında yazılı olarak hazırlanacak bir iptal sözleşmesinin hukuki açıdan ispatı kolaylaştırıcı özellikleri olur. Tarafların karşılıklı irade beyanlarını kullanmama hakları bulunurken bunun yolu taahhütnamenin iptalinden geçmektedir.

Tahliye Taahhütnamesi Geçersizliği
Tahliye taahhütnamesi geçersizlik tespiti isteme hakkı kiracı açısından mevcuttur. Bu durumda kiracı mahkeme yoluna başvurmak sureti ile bu hakkını kullanabilecektir. Kiracı tahliye taahhütnamesinin geçersizliğini ispatlamakla yükümlü tutulan taraf olur.

Kiracıların birden fazla sayıda olması durumunda tahliye taahhütnamesinde hepsinin imzasının olması gerekmektedir. Resmi vekilleri de bu imzayı atabilir. Bu tür belgeler imzalanırken serbest bir şekilde hareket edilmez. Hukuki şekil şartına uygun olmayan sözleşmelerin geçerliliği de olmaz.

Tahliye taahhütnamesi alt kiracı adı verilen kiracılar açısından geçersizdir. Alt kiracı kiralayanın yazılı izni alınmak koşulu ile kiracının taşınmazı başka birine kiralaması olarak adlandırılır. Alt kiracılar bu tür durumlarda tahliye davasının muhatabı olmazlar.
Kaynak: https://leventsamgar.com/tahliye-taahhutnamesi/

 


Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum