Sendikaya üye olamayan memurların sorunları nasıl çözülecek

Başta kolluk kuvvetleri olmak üzere sendika hakkı olmayan memurların sorunlarının dile getirilmesi hususunda eksiklikler göze çarpıyor. Sendika hakkı olmayan memurlar, dernek çatısı altında birleşmeye çalışsa da bu durum etkisiz ve yetersiz kalıyor. Sendika hakkı olmayan memurların sorunlarını araştırdık.

Sendikaya üye olamayan memurların sorunları nasıl çözülecek
Editör: adalet.tv
28 Temmuz 2021 - 16:59
SENDİKAYA ÜYE OLAMAYAN MEMURLARIN SORUNLARI NASIL ÇÖZÜLECEK - Çalışma hayatının  ekonomik, sosyal hak ve menfaatlerini koruma ve geliştirme hakkı ve ağır çalışma şartları, en önemli dayanışma ve sorunlarının çözümünde, örgütlü bir şekilde hareket etmeleri açısından sendika üyeliği önemli bir yere sahiptir. Zam ve diğer sosyal hakların yanı sıra hukuki anlamda da destek veren örgütsel bir yapıdır. Mevzuatta sendika hakkı Anayasa ve diğer kanunlarda belirtilmiştir. Sendika hakkı olmayan kamu görevlilerinin kadro isimleri geniş olsa da; en fazla mağduriyet kolluk kuvvetlerinde ve ceza infaz kurumları personellerinde yaşanıyor. Bunun nedeni ise diğer sendika hakkı olmayan kamu görevlilerinin üst düzey bürokrat olmaları.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 56. Maddesi:
Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir. Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz. Sendika kurma hakkı ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâk ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebepleriyle ve kanunla sınırlanabilir. Sendika kurma hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir. İşçi niteliği taşımayan kamu görevlilerinin bu alandaki haklarının kapsam, istisna ve sınırları gördükleri hizmetin niteliğine uygun olarak kanunla düzenlenir. Sendika ve üst kuruluşlarının tüzükleri, yönetim ve işleyişleri, Cumhuriyetin temel niteliklerine ve demokrasi esaslarına aykırı olamaz.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 22. Maddesi:
Devlet memurları, Anayasada ve özel kanununda belirtilen hükümler uyarınca sendikalar ve üst kuruluşlar kurabilir ve bunlara üye olabilirler.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu 15. maddesinde sendika üyesi olamayacak kamu görevlileri şu şekilde sayılmıştır.

1- Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde çalışan kamu görevlileri,
2- Yüksek yargı organlarının başkan ve üyeleri, hakimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar,
3- Kamu kurum ve kuruluşlarının müsteşarları, başkanları, genel müdürleri, daire başkanları ve bunların yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri, merkez teşkilatlarının denetim birimleri yöneticileri ve kurul başkanları, hukuk müşavirleri, bölge, il ve ilçe teşkilatlarının en üst amirleri ile bunlara eşit veya daha üst düzeyde olan kamu görevlileri, belediye başkanları ve yardımcıları,
4- Yükseköğretim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüsü rektörleri, fakülte dekanları, enstitü ve yüksekokulların müdürleri ile bunların yardımcıları,
5- Mülki idare amirleri,
6- Silahlı Kuvvetler mensupları,
7- Milli İstihbarat Teşkilatı mensupları,
8- Kamu kurum ve kuruluşlarının merkezi denetim elemanları,
9-Emniyet hizmetleri sınıfına dahil memurlar (çarşı ve mahalle bekçisi, polis, komiser muavini, komiser, başkomiser, emniyet müfettişi, polis müfettişi, emniyet amiri, emniyet müdürü ve emniyet müdürü sıfatını kazanmış emniyet mensubu memurları)
10- Ceza infaz kurumlarında çalışan kamu görevlileri
11- Jandarma ve Sahil güvenlik personeli.

Ancak ülkemizde Anayasa ile verilen hak bazı meslek grupları için kısıtlanmıştır. Emniyet, Askeri personel ve ceza infaz kurumları personeli gibi görevlerde yer alan personeller 4688 sayılı kanun gereği sendika üyesi olamamaktadır. Sendika üyesi olmayan meslek gruplarının sorunları ve sosyal hakları konusunda toplu görüşmelerde talepler iletilemediği için bir türlü çözüme kavuşturulmamaktadır. Bu meslek gruplarından sorunları çözülemeyen meslek grubu ceza infaz kurumları personelidir.
Bunun asıl örneği de yine ceza infaz kurumu çalışanlarıdır. 7/24 görev başında olan bir teşkilatta görev yapan cezaevi  personelinin bu özverili çalışmaları takdire şayandır. Dünya'da en zor görev alanına giren meslek grubudur. Avrupa Komitesi Bakanlar Kurulu Komitesinin tavsiye kararlarında özel bir öneme sahip bir meslek grubu olmasına rağmen bir türlü sorunları çözüme kavuşamamıştır. Sorunlarının çözüme kavuşturulmamasının en önemli sebebi sendika üyesi olamamalarıdır. Haklarını savunacak ve sorunlarını ilgili mercilere iletilecek bir sendikanın olmaması sebebi ile sorunların çözülmesi sadece Bakanlık düzeyinde kalmaktadır. Ancak bakanlık düzeyinde çalışmalar yıllardan beri devam etmektedir.

Bu nedenle sendika üyesi olmayan ceza infaz kurumu personelinin sorunları bir türlü çözülememiş sürekli vaatler ve çalışmalar devam ederek uzun yıllardır çözüme kavuşturulmamıştır.
Sendika üyesi olmayan personelin toplu sözleşmelerde sorunlarının çözüme kavuşturulması için ilgili meslek gruplarından bir temsilcinin bulunması veya ilgili 4688 sayılı kanunda değişiklik yapılarak ceza infaz kurumu personeline sendika üyeliği hakkı verilmesi, yapılan işin önem neticesi için grev ve lokavt yapma yasağı getirilmesi gerekmektedir.

Ceza İnfaz Kurumları Personelinin Talepleri Neler
Her unvanda özlük haklarında iyileştirme,
Sözleşmeli çalışanların kadrolu statüye geçirilmesi,
Bayram ve resmî tatillerde göreve gelen personele nöbet ücretinin verilmesi,
İdare memurluğu öğrencisi alımına son vererek, kurum içerisinde görevde yükselme hakkı ile idare memuru alımına gidilmesi,
Görev başındaki personelin silah taşıma hakkındaki sorunlarının bir an önce giderilmesi,
Güvenlik ve Gözetim servisinde görev yapan infaz ve koruma memurları ile infaz ve koruma başmemurlarının Emniyet Hizmetleri Sınıfına geçirilmesi veya görevleri nedeniyle infaz Hizmetleri Sınıfı oluşturularak gerekli özlük haklarında düzeltmenin yapılması,
Fazla çalışmanın izin yerine sosyal destek olarak ödemesinin yapılması,
Sivil personelin (Kâtip, Bilgisayar işletmeni...) gibi personelin giyim yardımındaki gerekli düzeltmelerin yapılması,
Kadro derecelerinin 3. Dereceye kadar düşürülmesi.
adalet.tv / özel haber
Reklam

YORUMLAR

  • 1 Yorum
  • İNFAZZ
    1 ay önce
    Çalışmalar hiç bitmez. Yıpranma hakkı verirler maaşa yansımaz. emeklilere silah taşıma hakkı verilir. çalışan memurun hakkı alınır. yönetmelik 1 senedir yayınlanmaz. Sendika hakkı anayasal haktır. herkese verilmesi gerekir. toplu sözleşme görüşmelerinde hakkımız savunulmuyor. anayasanın eşitlik ilkesine aykırı.