Ruhsatsız silah taşımak, 6136 sayılı yasa

6136 sayılı yasa ile ruhsatsız silah taşıyanlara verilen cezalar kanunlaştırılmıştır.

Reklam
Ruhsatsız silah taşımak, 6136 sayılı yasa
Editör: adalet.tv
01 Ekim 2020 - 20:53
6136 sayılı yasa ile Ruhsatsız silah bulunduranlar ve taşıyanlar için verilen cezalar açıkça belirtilmiştir. Ruhsatsız silah bulundurmak veya taşımak suçuna verilen cezalar 3 yılın altında ise açık cezaevinde infaz edilir, 3 yılın üzerinde olan cezalar için kapalı cezaevlerinde infaz işlemleri başlatılır.
6136 sayılı yasa kapsamında verilen cezalar için 01 Haziran 2005 öncesi 1/2 + ayda 6 gün indirim ornaı, 01 Haziran 2005 sonrası için 1/2 indirim oranı uygulanır. Bu suç Organize suç örgütü kapsamında işlenmiş ise 2/3 indirim oranı, terör örgütü kapsamında işlenmiş ise 3/4 indirim oranı hesap edilir. Bu suçu işleyenlerin denetimli serbestlikten faydalanacağı süre 3 yıldır. (Terör hariç)

6136 sayılı yasa detayları:
Madde 13 – (Değişik: 23 Ocak 2008 tarih 5728/156 md.)
Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alan veya
taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve otuz günden yüz güne
kadar adlî para cezasına hükmolunur.
Ateşli silahın, bu Kanunun 12.maddesinin dördüncü fıkrasında sayılanlardan olması
ya da silâh veya mermilerin sayı veya nitelik bakımından vahim olması halinde beş yıldan sekiz
yıla kadar hapis ve beşyüz günden beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.
Bu Kanunun 12. maddesinin dördüncü fıkrasında sayılanlar dışındaki ateşli silahın bir
adet olması ve mutat sayıdaki mermilerinin ev veya işyerinde bulundurulması halinde verilecek
ceza bir yıldan iki yıla kadar hapis ve yirmibeş günden yüz güne kadar adlî para cezasıdır.
Ateşli silahlara ait mermilerin pek az sayıda bulundurulmasının veya taşınmasının mahkemece vahim olarak takdir edilmemesi durumunda hükmolunacak ceza altı aya kadar hapis ve yüz güne kadar adlî para cezasıdır.
Kuru sıkı tabir edilen ses veya gaz fişeği ya da benzerlerini atabilen tabancayı, teknik
özelliklerinde değişiklik yaparak öldürmeye elverişli silah haline dönüştüren kişi, bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine göre cezalandırılır.

Madde 14 – (Değişik: 23 Ocak 2008 tarih 5728/157 md.)
Her kim, bu Kanun hükümlerine aykırı olarak 4. maddede yazılı olan bıçak veya
başkaca aletler yahut benzerlerini ülkeye sokar, sokmaya kalkışır veya bunların ülkeye sokulmasına aracılık eder veya bunları ülkede yapar veya bir yerden diğer bir yere taşır veya yollar veya
taşımaya aracılık ederse iki yıldan beş yıla kadar hapis ve ikiyüz günden az olmamak üzere adlî
para cezası ile cezalandırılır. Suç konusu bıçak ve aletlerin niteliği veya sayı olarak azlığı halinde
verilecek ceza yarısına kadar indirilir.
Birinci fıkradaki eylemleri işlemek amacı ile teşekkül kuranlar ile yönetenler veya teşekküle mensup olanlar tarafından sözü geçen fıkrada yazılı suçlar işlenirse failler hakkında beş
yıldan on yıla kadar hapis ve bin günden onbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.
Birinci fıkrada yazılı suçları ikinci fıkradaki hal dışında iki veya daha çok kişinin birlikte
işlemeleri halinde, birinci fıkraya göre verilecek cezalar bir kat artırılır.
Bu madde kapsamına giren bıçak ve başkaca aletlerin veya benzerlerinin miktar bakımından vahim olması halinde yukarıdaki fıkralara göre hükmolunacak cezalar yarı oranında artırılır.

Madde 15 – (Değişik: 12 Haziran 1979 tarih 2249/10 md.)
(Değişik birinci fıkra: 23 Ocak 2008 tarih 5728/158 md.) Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak 4. maddede yazılı olan bıçak veya diğer aletleri veya benzerlerini satanlar, satmaya aracılık edenler, satın alanlar,
taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis ve yirmibeş günden az olmamak üzere adlî para cezasına hükmolunur.
Bu madde kapsamına giren bıçak veya diğer aletlerin veya benzerlerinin sayı veya nitelik bakımından
vahim olması halinde yukarıdaki fıkraya göre hükmolunacak cezalar yarıdan bir katına kadar artırılır.
Bu Kanunun 4 üncü maddesine göre yapımına izin verilen bıçakları veya diğer aletleri veya benzerlerini kullanma amacı dışında satanlar, satmaya aracılık edenler, satın alanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar
hakkında birinci fıkradaki; o bıçak veya diğer aletlerin veya benzerlerinin sayı ve nitelik bakımından vahim
olması halinde de ikinci fıkradaki cezalar hükmolunur.
adalet.tv / özel haber
Reklam