Memurların siyasi parti toplantısına katılması suç değil mi?

Memurlar siyasi parti toplantısına katılabilir mi? Yıllardır tartışma konusu olan bu sorunun cevabını Danıştay 12. Dairesi verdi.

Memurların siyasi parti toplantısına katılması suç değil mi?
Editör: adalet.tv
27 Eylül 2021 - 17:00
Memurların siyasi faaliyetler içerisinde bulunması konusu yıllardır farklı yorumlanıyordu. Benzer bi konuda emsal teşkil edecek karar Danıştay'dan geldi. Danıştay 12. Dairesi, salt siyasi parti toplantısına katılma eyleminin, "siyasi parti yararına fiilen faaliyette bulunmak" eylemi kapsamında değerlendirilmesine hukuken olanak bulunmadığından, daha önce verilen disiplin cezasını iptal eden yerel mahkeme kararını onadı.

Yaşanılan olayda, belediye başkan yardımcısı olarak görev yapan davacıya 'siyasi parti toplantısına katıldığı için, hakkında bir yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verildiği öğrenildi. Olayla ilgili olarak İlk derece mahkemesi aşağıdaki gerekçe ile bu kararı iptal etmiştir:

Kanun koyucu, bir toplantıya katılmanın ötesinde birtakım faaliyetleri cezalandırmayı amaçlamıştır. Davacının katıldığı toplantı kamuya açık bir faaliyet değildir. Davacının salt siyasi parti toplantısına katılma eyleminin, "siyasi parti yararına fiilen faaliyette bulunmak" eylemi kapsamında değerlendirilmesine hukuken olanak bulunmadığından. Danıştay bu kararı onamıştır.

KARARIN SONUÇ KISMI
1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,
2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki .... İdare Mahkemesinin .... tarih ve E:., K:. sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54/1 maddesi uyarınca, bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 26 Nisan 2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum