Kamu Barışına Karşı Suçlar

Kamu Barışına Karşı Suçlar nelerden oluşuyor.

Kamu Barışına Karşı Suçlar
Editör: adalet.tv
27 Kasım 2022 - 16:27 - Güncelleme: 30 Nisan 2023 - 12:59
Reklam
Kamu barışına karşı suçlar; kamunun sıhhatini, dirlik ve düzenini bozmaya elverişli fiillerin işlenmesi halinde ortaya çıkar. Kanun koyucu böylelikle, anayasada tanımlanan güvenlik hakkını koruma altına almıştır. Kamu barışına karşı suçlar tck 213 ila 222 maddeleri arasında düzenlenmiştir. Şapka ve Türk harflerine karşı suçlarda mülga edilmeden önce bu kapsamda düzenlenmiş idi. Kamu barışına karşı uygulamadaki suçları şu şekilde sıralayabiliriz:
Halk arasında korku ve panik yaratma amacıyla tehdit (Tck 213)
Suç işlemeye tahrik  (Tck 214)
Suçu ve suçluyu övme (Tck 215)
Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama (Tck 216)
Kanunlara uymamaya tahrik (Tck 217)
Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (Tck 220)

Halk Arasında Korku ve Panik Yaratma Amacıyla Tehdit (TCK 213)

Kamu barışına karşı suçlar bölümünde düzenlenen ilk suç halk arasında korku ve panik yaratma amacıyla tehdit suçudur. Tck 213 kapsamında kalan suç, tehdit suçunun kişi sayısı belirlenemeyen topluluğa karşı işlenmesi halidir. Tck 213 de tanımlanan suçta failin amacı halk arasında korku, endişe veya kaygı yaratmak olduğundan kamu barışına karşı suç bölümüne dahil edilmiştir. Failin; hayat, sağlık, cinsel veya vücut dokunulmazlığı yahut malvarlığına zarar vereceğinden bahisle tehditi halinde suç sübuta erer. Önemle belirtmeliyiz ki, suçun oluşması için eylemin aleni olması şarttır. Aleniyet, fiilin bir veya birkaç kişi değil sınırı belirlenemeyen kitlelere yönelik işlenmiş olmasıdır. 

Suçun oluşması için bahsedilen zararların verilmesi şart değildir. Bununla birlikte suç, neticeye bağlı suçlar arasında değildir. Halk arasında korku veya panik oluşmamış olsa dahi suç meydana gelir. Eylemin korku yaratmaya elverişli olması yeterlidir.

Halk arasında korku ve panik yaratma amacıyla tehdit suçunun temel hali 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası gerektirir. Şayet suç silahla işlenirse verilecek ceza kullanılacak silahın niteliğine göre yarı oranında artırılır. Silah; yakıcı, yıkıcı, delici etki bırakan her türlü alet olarak tanımlanabilir. Suçun basın veya yayın yoluyla işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.
Suç İşlemeye Tahrik Suçu (TCK 214)

Kamu barışına karşı suçlar kapsamında düzenlenen bir diğer suç tipi tck 214, suç işlemeye tahrik suçudur. Tahrik; yola çıkarma, harekete geçirme, sevk etme olarak tanımlanmaktadır. Suç işlemeye tahrik, alenen bir suçun işlenmesine sevk edici fiiller, sözler veya davranışlar ortaya koymaktır. Tck 214 kapsamında tahrik suçunun hedefi muayyen bir kişi değil, toplumdur. Bu nedenle suç işlemeye tahrik suçu kamu barışına karşı suçlar kapsamında kabul edilmiştir. Suç işlemeye tahrik halinde, tahrik edilen suçun işlenmiş olması şart değildir.

Suç işlemeye tahrik suçunun cezası 6 aydan 5 yıla kadar hapistir.  Ancak halkın bir kesimini silahlandırarak birbirini öldürmeye özendiren kişi 15 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Şayet tahrik nedeniyle, tahrike uğrayanlar suç işlerse, fail ayrıca azmettiren olarak sorumlu tutulur. Örneğin sosyal medya üzerinden kasten öldürme suçuna tahrik eylemi gerçekleştirilmesi halinde, buna dayanarak kasten öldürme suçu işlenirse; fail hem suç işlemeye tahrik hem de kasten öldürme suçundan yargılanacaktır. Suç işlemeye tahrik suçunun basın veya yayın organları aracılığıyla işlenmesi halinde verilecek ceza yarı miktarında artırılır. Kasten öldürme suçundan yargılanmakta iseniz bir ağır ceza avukatı ile çalışmanız faydalı olacaktır.

Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama Suçu (TCK 216)

Kamu barışına karşı işlenen suçlardan uygulamada çok sık karşılaşılan suç tipinden birisi halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçudur. Tck 216, suçun 3 farklı şeklini 3 fıkrada ifade etmiştir.
Tck 216/1 gereği; halkın sosyal sınıf, ırk, din, cinsiyet yahut bölge farklılığı arz eden bir grubu başka bir gruba karşı kin ve düşmanlığa tahrik edilmesi halinde suç oluşur. Ancak fiilin kamu güvenliği açısından tehlike ortaya çıkarması ve aleni olması şarttır. Suçun bu hali 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası gerektirir.
Tck 216/2 gereği; halkın bir kesiminin sosyal sınıf, ırk, din, cinsiyet yahut bölge farklılığına dayanarak aşağılanması hali yaptırıma tabi tutulmuştur. Suçun ortaya çıkması için eylemin aleni olması şarttır. Halkın bir kesimini aşağılama fiili nedeniyle 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilir.
Tck 216/3 gereği; halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılamak suç kapsamında değerlendirilmiştir. Ancak bu suçun sübuta ermesi fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması şarttır. İkinci fıkrada halkın bir kesiminin aşağılanması suç iken burada doğrudan dinin aşağılanması suç olarak kabul edilmiştir. Halkın dini değerlerini aşağılama fiili nedeniyle 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası gerektirmektedir.

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunun sosyal medya üzerinden işlenmesi uygulamada sık karşılaşılan suçlar arasındadır. Örneğin ülkenin bir ilini konu edinerek “xxxx liler gerizekalıdır.” gibi deyimler tck 216/2 kapsamında suç olarak nitelendirilir. Ayrıca hakaret suçunun varlığı söz konusu değildir. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunun basın veya yayın araçlarının kullanılması suretiyle işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Kanunlara Uymamaya Tahrik Suçu (TCK 217)

Kamu barışına karşı suçlardan bir diğeri Tck 217 kapsamında kanunlara uymamaya tahrik suçudur. Kanunlara uymamaya tahrik; özel bir kanuna yahut kanunlar bütününe, kanuna dayanarak çıkarılmış idarenin düzenleyici işlemlerine uymamak fiilleriyle ortaya çıkabilir. Suçun sübuta ermesi için fiilin alenen işlenmesi şarttır. Ayrıca objektif olarak kamu düzenini bozmaya elverişli olması gerekir. Kanunlara uymamaya tahrik suçunun cezası 6 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır. Kanuni tanımdan anlaşılacağı üzere ya sadece hapis cezası yada sadece adli para cezası verilir. Suçun basın veya yayın araçları kullanılarak işlenmesi halinde ceza yarı miktarında artırılır.

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu (TCK 220)

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu, toplumsal yıkım yaratabilecek fiillerin cezalandırılması amacıyla kabul edilmiştir. Örgüt; hiyerarşik bir ilişki içerisinde kendine has disiplinleriyle organize olmuş ve bir amaç doğrultusunda ortaya çıkmış bir topluluktur. Bir örgütün varlığından bahsedebilmek için en önemli şartlardan birisi de devamlılıktır. Yalnızca bir kez suç işlemek amacıyla bir araya gelmiş kişilerin örgüt kurduğu kabul edilemez.

Örgüt kurma suçunun oluşabilmesi için kuruluş amacının kanunun suç saydığı fiilleri işlemek olması gerekir. Ancak her türlü örgüt kuruluşu bu kapsamda kabul edilemez. Kurulan örgütün üye sayısı ve teçhizat bakımından suç işlemeye elverişli olması şarttır. Ancak kurulan örgüt amacını gerçekleştirmemiş olsa dahi örgüt kurma suçu oluşacaktır. Suç işlemek amacıyla örgüt kuranlar ve yönetenler 4 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

Somut cezanın belirlenmesinde örgütün işlemeyi amaçladığı suçun türü dikkate alınmaktadır. Örneğin terör suçları amacıyla kurulmuş bir örgüt ile dolandırıcılık suçları için kurulmuş bir örgüt arasında ceza miktarı açısından farklılık söz konusu olacaktır. Önemle belirtmeliyiz ki, örgüt faaliyetleri çerçevesinde suç işlenirse, failler ayrıca o suçtan sorumlu tutulacaktır.

Örgütün faaliyetleri çerçevesinde işlenen her suç için örgüt yöneticileri fail olarak cezalandırılır. Örgüt kurma suçunun cezası da ayrıca verilecektir.

Suç İşlemek Amacıyla Kurulmuş Örgüte Üye Olmak
Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak ayrı bir suç tipi olarak kabul edilmiştir. Buna göre failin, dahil olduğu örgütün suç işlemek amacıyla kurulduğunu biliyor olması gerekir. Önemle belirtmeliyiz ki, örgüte katılma fiili bir davranıştır. Örgütün bu katılmayı kendi usulleri çerçevesinde onaylaması şart değildir. Nitekim örgüt yöneticisinin onaylamaması halinde dahi örgüt üyeliğinin oluşacağı kabul edilmektedir. Suç işlemek amacıyla kurulu örgüte üye olma halinde 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verilir.

Örgüte üye olmak; örgütün fiillerine sürekli bir şekilde iştirak etmek olarak tanımlanabilir. Ancak fail örgüte üye olmadığı halde örgüt adına suç işlerse, ayrıca örgüte üye olmak suçundan cezalandırılır. Ancak bunun için adına suç işlenen örgütün silahlı olması şarttır. Bu durumda örgüt üyeliği nedeniyle verilecek ceza yarı oranına kadar indirilebilir.

Silahlı Örgüt Kurma
Silah; her türlü ateşli, yakıcı, yıkıcı, delici ve silah olarak kullanmaya elverişli nesneleri ifade eder. Silahın amacı yaralamak, yakmak, yıkmak, yıkıcı etki bırakmak olarak kabul edilmektedir. Örgütün silahlı olmasından anlaşılması gereken, suç işlerken kullandıkları araçlara göre belirlenmektedir. Suç işleme amacıyla örgüt kurma ve kurulu örgüte üye olma suçlarına konu olan örgüt, silahlı bir örgüt ise, verilecek ceza ¼’ünden yarısına kadar artırılır.

Suç İşleme Amacıyla Kurulmuş Örgüte Yardım Etme
Kurulu örgütlere üye olmadan, yardım ve yataklık etme halinde fail, örgüt üyesi olarak cezalandırılır. Burada örgüt üyeliğinden farklı olarak kişi, hiyerarşik yapılanma içerisinde yer almaz. Ayrıca örgüte yönelik yardımların devamlılık arz etmesi beklenmez. Failin yaptığı yardımların niteliği önemli değildir. Ancak fail, doğrudan suç işlemek suretiyle yardım edecek olursa 220/7 kapsamında değerlendirilir. Bu halde faile verilecek ceza, yardımın ağırlığına göre ⅓’üne kadar indirilebilir.

Örgüt Propagandası Yapma
Suç işleme amacıyla kurulan örgütleri övecek her türlü fiil ve söz sempatizanlık kapsamında değerlendirilir. Buna ek olarak; örgüte katılmayı teşvik edecek, eylemlerini meşrulaştıracak her türlü söz ve davranış bu kapsamda değerlendirilir. Örgüt propagandası yapılması halinde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilir. Örgüt propagandası suçunun basın veya yayın organlarını kullanmak suretiyle işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum