İş kazası tazminat davası nasıl açılır?

İşçilerin en fazla şikayetçi olduğu konuların başında iş kazaları sonucu açılan tazminat davaları gelir. İş kazası tazminat davası hangi esaslara göre açılmaktadır. Detaylar özel haberimizde.

İş kazası tazminat davası nasıl açılır?
Editör: adalet.tv
30 Ağustos 2021 - 22:21
İş kazası tazminat davası - İş kazası tazminatı, işçinin işverenin işinde çalıştığı esnada işini görürken, yaralanması veya ölmesi halinde işverenin işçinin yakınlarına ya da kendisine vermesi gereken tazminattır. İş kazası tazminatı da bu istemle açılan maddi manevi tazminat davasıdır.

Belirtmek gerekir ki iş kazası nedeniyle açılan tazminat davası hem asıl işverene hem de alt işverene karşı yöneltilebilir. Yani örnek vermek gerekirse A şirketi kabloları döşemesi için B şirketi ile anlaşmışsa ve B şirketi de çalıştırılacak işçileri C şirketi aracılığıyla temin etmişse, bu kabloları döşerken elektrik çarpması sonucu hayatını kaybeden işçinin yakınlarının açacağı maddi manevi tazminat davası hem A şirketine hem B şirketine hem de C şirketine karşı açılabilir. Bu durumda A, B ve C şirketleri hükmedilen tazminat miktarından müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Hangi Haller İş Kazası Sayılır?
5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu iş kazası sayılan halleri düzenlemiştir. Kanun koyucunun iş kazası olarak gördüğü haller m.13’te sayılmıştır.

Bunlar ise aşağıda belirtilmiştir: 
1-İşçinin işverene ait işyerinde bulunduğu sırada uğradığı her türlü bedensel veya ruhsal zararlar iş kazası sayılır. Bu seçenekte iş kazasının iş yerinde meydana gelip gelmediğine bakılmaz. Aynı şekilde işçinin kaza esnasında işverenin otoritesi altında bulunup bulunulmadığına bakılmaz. Burada esas kriter kazanın iş yerinde gelip gelmediğidir.

2- İşverene bağlı olarak çalışan işçinin, işverenin talimatıyla görevli olarak iş yeri dışında bir yere gönderilmesi sırasında asıl iş dışındaki işleri yaparken meydana gelen kazalar iş kazası sayılan hallerdendir. Örneğin talimatla şehir dışında giderken işçinin arabayla kaza yapması.

3- İşveren tarafından idaresi yapılan bir iş sebebiyle, işçinin kendi adına ve hesabına çalıştığı sırada yürütülmekte olan işle alakalı olarak meydana gelen bütün olaylar iş kazası sayılır.

4- Sigortalı olarak çalışan kadının süt izni kullandığı sırada iş yerinde olsun veya olmasın başına gelen her türlü olay iş kazası sayılır. Örneğin kadının evine giderken meydana gelen kaza iş kazası sayılacaktır.

5- İşçinin işverenin sağladığı araç ile birlikte işe gidip gelirken maruz kaldığı her türlü kaza iş kazası sayılır.

İş Kazası Tazminat Davası Açma Süresi Ne Kadardır? 
Türk Borçlar Kanunu’na göre iş kazası nedeniyle tazminat davasında zamanaşımı, iş kazasının meydana geldiği tarihten itibaren işlemek kaydıyla on yıldır. On yıl içerisinde tazminat davası açılmazsa, tazminat talep etme hakkı ortadan kalkacaktır. Bunun yanı sıra şayet iş kazasına sebebiyet veren olay bir suç ise ve ceza davası açılmışsa, artık ceza davasında dava zamanaşımı süresi daha fazlaysa iş kazası nedeniyle açılan tazminat davasına da o süre uygulanır.

İş Kazasından Kaynaklı Tazminat Davalarında Hangi Kalemler İstenebilir?
1- Manevi Tazminat
Maddi ve manevi tazminat davası birlikte açılabilir. TBK m.56/2’ye göre ağır bedensel zarar veya ölüm hâlinde, zarar görenin veya ölenin yakınları lehine manevi tazminata hükmedilir. Manevi tazminat için hangi kriterlerin gerekli olduğu genel kanun olan TBK m. 47’de düzenlenmiştir.

2- Bedensel Zarar (Yaralanma) Halinde Maddi Tazminat
Bu başlıkta istenebilecek tazminat kalemleri şöyledir:
-Geçici iş göremezlik sonucu meydana gelen kayıplar. 
-Sürekli iş göremezlik sonucu meydana gelen kayıplar. 
-Tedavi giderleri ve tedavi süresince yapılması gereken her türlü masraf.
-Ekonomik geleceğin sarsılması nedeniyle ortaya çıkan zarar.

3- Ölüm Halinde Maddi Tazminat
Ölüm halinde istenebilecek tazminat kalemleri şöyledir:
-Cenaze giderleri.
-Ölüm kazadan hemen sonra olmamışsa ölüm gerçekleşene kadarki tedavi giderleri ve bu süre zarfında işgücünün azalması veya kaybolması nedeniyle meydana gelen zararlar
-Ölen kişinin desteğinden mahrum kalan kişilerin kayıpları. Bu kalem, müteveffanın annesi, babası, çocukları ve eşi tarafından istenebilecek tazminat kalemidir.

YORUMLAR

  • 0 Yorum