İnfaz ve koruma memurluğundan Zabıtalığa nasıl geçilir?

İnfaz ve koruma memurlarından gelen sorular arasında "Zabıta nasıl olunur" ilk sırada yer alıyor. Uzman ekibimiz İnfaz ve koruma memurluğundan, Zabıtalığa geçiş şartlarını sizler için araştırdı.

İnfaz ve koruma memurluğundan Zabıtalığa nasıl geçilir?
Editör: adalet.tv
27 Ekim 2020 - 21:47 - Güncelleme: 03 Kasım 2020 - 16:48

EN ÇOK SORULAN SORULAR - İnfaz ve koruma memurluğundan, zabıta memurluğuna geçiş 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 74. Maddesinde belirtilmiştir.

İnfaz ve koruma memurluğunun çalışma ortamı, riski, sosyal ve mali hakların yetersizliği nedeniyle birçok infaz ve koruma memuru görevinden yaşadığı maddi ve manevi zorluklar neticesinde yeniden KPSS'ye girerek veya eğitim durumlarına göre ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında farklı görev yapmak için girişimlerde bulunmaktadır. Bunlar içerisinde yer alan infaz ve koruma memurluğunun mali ve sosyal haklarından daha iyi olan zabıta memurluğuna da geçiş artmıştır. Zabıta memurluğu hem çakılı kadro olması ve çalışma ortamı ve riski infaz ve koruma memurluğundan daha iyi olması sebebiyle geçişler yapılmaktadır. Zabıta memurluğuna geçiş için öncelikli olarak ilgili belediyenin istek talebini Adalet Bakanlığına iletmesi gerekmektedir.

Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri başlıklı 74. Maddesinde (Değişik: 30 Mayıs 1974 – KHK-12; Değiştirilerek kabul: 15 Mayıs 1975 tarih 1897 madde 1 fıkra  md.)  Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır. Aşağı dereceye atananların 68 inci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar atanmaları caizdir.  Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların aylık derece ve kademeleri genel hükümlere göre tespit edilmekle beraber, atandıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler (kesenek ve karşılık farklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartıyla) emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir."

13 Aralık 1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4. maddesi kapsamına giren kurumlarla bu Kanuna tabi kurumlar arasındaki nakillerde de yukarıdaki hükümler uygulanır. Aynı kanunun 4. maddesi kapsamına giren kurumlarda çalışıp 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden, hizmete giriş dereceleri 36. madde ile tespit edilen giriş derecelerinin üzerinde olanların ilk ilerleme ve yükselmeleri için kanuni bekleme sürelerine yukarıda yazılı dereceler arasındaki sürelere tekabül eden süre kadar ilave edilir

İnfaz ve koruma memuru iken zabıta memuru olabilmesi için ilgili Belediyenin Adalet Bakanlığından ilgili personelin kendi kurumunda göreve başlaması için muvafakat yani geçiş için onay vermesi halinde infaz koruma memuru kurumundan ilişiğini keserek ilgili belediyede göreve başlamaktadır.

Muvafakat işlemi olumsuz yani Adalet Bakanlığı tarafından uygun görülmemesi durumunda ilgi kişi kararı idari yargıya taşıyabilmektedir.

Zabıta Olma Şartları:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
KPSS istenen puan türünden puan almak, (ilk defa atanlar için)
Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
En az lise mezunu olmak,
657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+, -) 10 kg. dan fazla fark olmamak.