İnfaz koruma memuru adayları için sağlık yönetmeliği yayınlandı

12 branşta infaz koruma memuru olmaya engel hastalıklar belirlendi. Yeni yönetmelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla resmî gazetede yayınlandı.

İnfaz koruma memuru adayları için sağlık yönetmeliği yayınlandı
Editör: adalet.tv
14 Eylül 2021 - 23:18

İnfaz ve koruma memuru unvanlı kadro ve pozisyonlarda istihdam edileceklerin sağlık şartlarını düzenleyen yönetmelik 14 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bazı belirlemeler şu şekilde gerçekleşti: Göğüs hastalıklarında astım, koah gibi rahatsızlığı olanlar; Romatoloji hastalıklarında romatoid artrit, FMF, gut gibi rahatsızlığı olanlar; Ruhsal hastalıklarda anksiyete, obsesif kompulsif rahatsızlığı olanlar mülakatı geçse bile infaz koruma memuru olamayacak.

ÖZEL HASTANE RAPORU KABUL EDİLMEYECEK
Açıklanan yönetmeliğe göre sağlık raporu devlet kurumlarından alınabilecek. Özel hastaneler ile özel veya vakıf üniversitelerine bağlı hastanelerin verdiği raporlar geçerli olmayacak.

İŞTE YENİ YÖNETMELİK
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağlı ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlükleri ile ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezlerinde infaz ve koruma memuru unvanlı kadro ve pozisyonlarda istihdam edilecekler hakkında düzenlenecek sağlık kurulu raporlarının genel esas ve kuralları ile aranacak sağlık şartlarını düzenlemektir.

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağlı ceza infaz kurumları, denetimli serbestlik müdürlükleri ve ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezleri bünyesinde infaz ve koruma memuru unvanlı kadro ve pozisyonlarda istihdam edilecek adaylar ile infaz ve koruma memurluğu öğrenciliğine girişte, öğrencilikten veya memuriyetten ayrıldıktan sonra yeniden öğrenciliğe veya memuriyete geri dönüşlerde aranacak sağlık şartlarını, aldırılacak sağlık kurulu raporlarını, bu raporların ayrıntılarını ve bu raporlara göre yapılacak işlemlere ilişkin hususları kapsar.

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 43 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünü,
c) Sağlık kurulu raporu: Tam teşekküllü hastaneler tarafından düzenlenen, içeriği Ek-1’de tanımlanan, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumları, denetimli serbestlik müdürlükleri ile ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezlerinde infaz ve koruma memuru unvanlı kadro ve pozisyonlarda istihdam edilecekler ile infaz ve koruma memurluğu öğrencileri hakkında düzenlenmesi zorunlu olan raporu,
ç) İnfaz ve koruma memuru öğrencisi: İnfaz ve koruma memurluğu öğrenciliği sınavını kazanarak hizmet öncesi eğitime alınanları,
d) e-Rapor Sistemi: Sağlık kurulu raporlarının elektronik olarak düzenlenip e-imza ile onaylanabildiği Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan elektronik sistemi,
e) Sağlık Kurulu: Tek hekimin yetkisi dışında kalan hususlarda veya mevzuatta sağlık kurulu raporu öngörüldüğü hallerde, bu Yönetmelik kapsamındaki personelin sağlık durumları hakkında karar vermeye yetkili kurulu,
f) Sağlık hizmet sunucusu: Sağlık Bakanlığınca sağlık kurulu raporu düzenleme yetkisi verilen tam teşekküllü Devlet hastanelerini, Devlet eğitim ve araştırma hastanelerini ve üniversitelere bağlı hastaneleri (özel hastaneler ile özel veya vakıf üniversitelerine bağlı hastaneler hariç),
g) Sağlık şartları: Hastalıkların ve yaralanmaların vücuttaki seyrinde geçirdiği safhalarına ve bıraktığı sekellerinin derecelerine göre Ek-1’de belirtilen hastalık branşlarının sınıflandırılmasındaki sağlık durumlarını, ifade eder.

Sağlık Kurulu Raporlarının Düzenlenmesine İlişkin Esaslar, İtiraz Süreci ve Genel Hükümler ve Sağlık kurulu raporlarının düzenlenmesi ve değerlendirilmesindeki esaslar

MADDE 5 – (1) Sağlık kurulu raporuna esas yapılan muayenelerde her branş hekimi muayene sonrası elde ettiği tanı, bulgu ve kararı; e-Rapor Sistemi üzerinden elektronik ortamda veya fiziki olarak düzenlenen sağlık kurulu raporunda belirtir. Bu Yönetmelik ve ekinde yer alan sağlık şartlarına uygun olmayan adayların sağlık kurulu raporunun karar kısmına unvanı da belirtilerek “Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz ve Koruma Memuru Unvanına Atanacaklarda Aranan Sağlık Şartları Yönetmeliği ve ekine göre ilgili unvanda görev yapamaz.” ibaresi yazılır.
(2) Başvurduğu unvana göre sağlık şartlarını haiz olan adayın sağlık kurulu raporu karar kısmına “Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz ve Koruma Memuru Unvanına Atanacaklarda Aranan Sağlık Şartları Yönetmeliği ve ekine göre ilgili unvanda yurdun her yerinde görev yapabilir.” ibaresi yazılır.
(3) Kişinin hastalığı, mevcut durumu belirlenen hastalık branşlarının sınıflandırılmasındaki kriterlerden hiçbirine uymadığında, sınır vakalarda, hastalığın seyri ve derinliği dikkate alınarak kişinin mevcut durumuna göre uygun olabilecek en yakın tanıya göre hastanın sonuçlarını değerlendiren sağlık kurulu tarafından karar verilir. Sağlık kurulu bu kararı, adayın yapacağı görev için gerekli sağlık şartlarını mesleki deneyimle değerlendirerek alır. Sağlık kurulunun uygun gördüğü karara göre işlem yapılır.
(4) Bulgu ve teşhis yönünden verilen kararın; Genel Müdürlükçe veya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca uygun bulunmaması halinde; aday yeni sağlık kurulu raporu alınması için il sağlık müdürlüğü aracılığıyla Sağlık Bakanlığının belirlediği hakem hastanelerden birine sevk edilir. İlk iki sağlık kurulu raporundaki kararların aynı yönde olması halinde karar kesinleşir. İlk iki sağlık kurulu raporu kararları arasında çelişki bulunması halinde aday il sağlık müdürlüğü aracılığıyla Sağlık Bakanlığının belirlediği bölge hakem hastanelerinden birine sevk edilir. Bu durumda bölge hakem hastanesinin verdiği karara göre işlem tesis edilir. Sağlık kurulu raporundaki yazım hataları, imza eksikliği, doldurulması gereken alanların doldurulmaması, kişi bilgilerinin hatalı olması gibi eksikliklerin veya usul hatalarının bulunduğu durumlarda sağlık kurulu raporu, raporu tanzim eden sağlık hizmet sunucusuna iade edilir. İlgili sağlık hizmet sunucusu, sağlık kurulu raporu iadesinin nedenlerini değerlendirerek eksik ve hataları giderir.

Tam teşekküllü hastanelerde yapılacak işlemler
MADDE 6 – (1) İnfaz ve koruma memuru öğrencisi ile infaz ve koruma memuru adayları, yerleştirmesini yapacak birimin düzenleyeceği resmi yazı ile sağlık kurulu raporu almak üzere tam teşekküllü hastanelere müracaat ederler.
(2) Resmi yazı ile istenen sağlık kurulu raporlarının sonuçları, talepte bulunan birime tam teşekküllü hastane tarafından gönderilir.
Personel sağlık dosyası oluşturulması
MADDE 7 – (1) İstihdam edilecek infaz ve koruma memuru unvanlı personel için sağlık dosyası oluşturulur ve özlük dosyasında muhafaza edilir. Oluşturulan bu sağlık dosyasında; hastalık raporları, sağlık kurulu raporları, kişinin sağlık geçmişini tanımlayan tüm evrak, sağlık durumları ile ilgili taleplerini belirten dilekçeler ve ilgili yazışmalar muhafaza edilir.
Yeniden göreve atanacaklara ilişkin sağlık kurulu raporu aldırılması
MADDE 8 – (1) Kendi isteği ile infaz ve koruma memuru görevinden ayrılanlardan altı aydan sonra yeniden mesleğe dönecek olanlar sağlık durumlarını sağlık kurulu raporu ile belgelemek zorundadırlar.
Sağlık kurulu raporlarının düzenlenmesinde esas alınacak mevzuat
MADDE 9 – (1) Sağlık kurulu raporlarının düzenlenmesinde uyulacak esas ve usuller ile sağlık kurulu raporlarına itiraz süreçleri ve bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan diğer hususlarda Sağlık Bakanlığının yürürlükte olan mevzuatı esas alınır.
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.


YORUMLAR

  • 0 Yorum