İcra müdürlüğü sınavı için yaş şartı kaldırırsın talebi

İcra müdürlüğü sınavı için aktif görevde olan katipler açısından yaş şartının kaldırılması talep yazısı bakanlığa gönderildi.

İcra müdürlüğü sınavı için yaş şartı kaldırırsın talebi
Editör: adalet.tv
14 Ocak 2022 - 12:47
Adalet Sen yönetimi tarafından bakanlığa gönderilen yazının tam metni: Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışan İcra personelleri, İcra Müdür ve Müdür Yardımcıları ile İcra Katiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin düzenlenmesi noktasında, Sendikamız Genel Merkezine taleplerini bildirmişler ve bu noktada düzenleme yapılmasını talep etmişlerdir.

İcra Müdür ve Müdür Yardımcıları ile İcra Katiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin; İcra müdür ve müdür yardımcılığına atama şartları
Madde 3 – (Başlığıyla birlikte değişik: RG-19 Kasım 2013 tarih 28826) Açıktan ilk defa veya naklen atanacaklarda;
b) Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak, “ şeklinde düzenlenmiştir.

Yine, Adalet Bakanlığı personeli için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği çerçevesinde yapılacak olan Görevde Yükselme Sınavı kapsamında şef, memur, bilgi işlem şefi, yazı işleri müdürü, idari işler müdürü, zabıt kâtibi, mübaşir ve şoför kadroları bulunmakta iken,

Unvan Değişikliği Sınavı kapsamında ise avukat, bilgisayar mühendisi, bilgisayar teknikeri, elektrik teknikeri, bilgisayar teknisyeni ve elektrik teknisyeni kadroları bulunmaktadır. Bu unvanlara yükselebilmek için, Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin“Görevde yükselme sınavına başvuru ve atanma şartları” başlıklı 8 inci maddesinde herhangi bir yaş sınırı bulunmamaktadır.

Yapılan bu uygulama, görevde yükselme suretiyle atanmak isteyen personel açısından eşitsizlik oluşturmakta, çalışma barışını bozmakta ve İcra Müdürlüğü sınavına giremeyen icra kâtipleri açısından mağduriyete neden olmaktadır.

Anayasamızın 10 uncu maddesi, “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.” hükmü ile eşitlik ilkesine yer vermiştir. Yasalar önünde eşitlik, kişiler arasında kanunların uygulanması bakımından bir fark gözetilemeyeceği anlamına gelir.

Anayasamızın 70. maddesi hükümleri uyarınca, kamu hizmetine giriş koşulları ve kamu görevlilerinin temel hak ve yükümlülüklerine ilişkin düzenlemelerin kanunla yapılması gerekmekte olup 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde ise Devlet memurluğuna girebilme için 18 yaşını tamamlama koşulu getirilmekte ve söz konusu Kanunda, Devlet memurluğuna atanmak için başka bir yaş sınırlaması getirilmemektedir. Herhangi bir yasal düzenleme yapılmaksızın kamu hizmetine girişte Yönetmeliği ile azami yaş koşulu getirilmesinde ve bu koşula göre hukuki işlem yapılmasında hukuka uyarlık bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Bu itibarla; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda liyakat ve kariyer ilkeleri temel ilkelerindendir. Bu ilkeler doğrultusunda Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nde bulunmayan yaş sınırlamasının İcra Katipleri ve Zabıt Katipleri yönünden icra müdür ve müdür yardımcıları kadrolarına yapılacak atamalarda da kaldırılması gerekmektedir. Yukarıda açıkladığımız nedenlerle İcra Katiplerinin ve Zabıt Katiplerinin  moral ve motivasyon olarak daha üst seviyede çalışmalarını ve kariyer olarak yükselmelerini sağlamak için İcra Müdür ve Müdür Yardımcıları ile İcra Katiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 3. Maddesinin “b” bendinde bulunan “ yaş sınırlamasının kaldırılmasını ve neticeden Sendikamıza bilgi verilmesi hususunda gereğini talep ve arz ederiz.
Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum