Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği

Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği Yayımlandı.

Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği
Editör: adalet.tv
07 Mayıs 2024 - 13:18
Reklam
Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği'nin Resmi Gazete'de yayımlandığını belirterek, hakim ve savcı yardımcılarının 1 yıl eğitim alacağını ve 2 yıl tecrübeli hakim ve savcılarının yanında görev yapacağını belirtti.

YÖNETMELİK:

Amaç:

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; hakim ve savcı yardımcılığına atananları, mesleğin ifası için gereken bilgi ve beceriye sahip, tarafsızlık duygusu ve meslek onuru ile adalet anlayışı gelişmiş, mesleğin etik ilkelerine bağlı, araştırma ve inceleme yeteneğini kazanmış, temel hukuk ilkelerini kavramış, hukuki uyuşmazlıkları yorumlayıp çözüm üretebilen kişiler olarak hakimliğe ve Cumhuriyet savcılığına hazırlamaktır.

Kapsam:

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; hakim ve savcı yardımcılarının atanmalarını, hakim ve savcı yardımcılığının süresi ve dönemlerini; hakim ve savcı yardımcılarının hakimliğe veya Cumhuriyet savcılığına atanacak şekilde ayrılmalarını; görev yerlerinin tespitini, haklarında doldurulacak değerlendirme formlarının şekil ve içeriğini; eğitici hakim ve savcıların belirlenmesi ve görevlerini; hakim ve savcı yardımcılarının yargı mercilerindeki görev, sorumluluk ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını ve diğer hususları kapsar.

Dayanak:

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 10 uncu, 10/A ve 11 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar:

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Adalet komisyonu: Adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarını, bölge adliye mahkemesi adalet komisyonları ile bölge idare mahkemesi adalet komisyonlarını,
b) Akademi: Türkiye Adalet Akademisini,
c) Bakan: Adalet Bakanını,
ç) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,
d) Eğitici hakim ve savcı: Görev döneminde hakim ve savcı yardımcılarının yetiştirilmesi amacıyla Adalet Bakanı tarafından görevlendirilen hakim ve Cumhuriyet savcısını,
e) Genel Müdürlük: Bakanlık Personel Genel Müdürlüğünü,

f) Görev dönemi dosyası: Hakim ve savcı yardımcılarının görev dönemi içinde mahkeme ve savcılıklarda yaptığı iş ve işlemleri içeren kayıtların bulunduğu hakim ve savcı yardımcısı adına oluşturulan dosyayı,

g) Hakim ve savcı yardımcıları: Adli yargı hakim ve savcı yardımcıları, idari yargı hakim yardımcıları ve avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı yardımcılığı ile idari yargı hakim yardımcılığına atananları,

ğ) Hakim ve savcı yardımcılığı uygulama merkezi (HASYUM): Adalet komisyonlarının bulunduğu yargı yerlerinde hakim ve savcı yardımcılarının eğitimi için oluşturulan çalışma alanlarını,

h) Müfettiş: Adalet başmüfettişleri ve müfettişleri ile Hakimler ve Savcılar Kurulu başmüfettişleri ve müfettişlerini,

ı) UYAP: Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemini, ifade eder.

Hakim ve savcı yardımcılığının hedefleri

MADDE 5- (1) Hakim ve savcı yardımcılarının;

a) Hakimliğin ve Cumhuriyet savcılığının gerektirdiği bilgi ve beceriyi kazanmalarını ve bunu davranış haline getirmelerini,

b) Mesleğin gerektirdiği bağımsızlık ve tarafsızlık anlayışına sahip kişiler olarak yetişmelerini,

c) Yükseköğrenimde edindikleri bilgileri uygulamaya aktarıp yüksek mahkeme ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ile mukayeseli hukuktan yararlanmalarını, hukuki uyuşmazlıkları yorumlayıp çözüm üretmelerinin yöntem ve esaslarını öğrenmelerini,

ç) Resmi yazışma kuralları ile karar metinlerinin yazımına ilişkin usul ve esasları öğrenmelerini,

d) Mesleki konular dışındaki bilgi ve görgülerinin artırılmasını,

e) İnsan haklarına saygılı, hak ve adalet duygusuna sahip kişiler olarak yetişmelerini,

f) Meslek etiğini kazanarak mesleğin yazılı olan veya olmayan kurallarına uygun hareket etmelerini,

g) Toplumun güven ve saygısını kazanacak kişiler olarak yetişmelerini,

ğ) Çalışma disiplinine uyma alışkanlığı kazanmalarını ve yeteneklerini geliştirici faaliyetlerde bulunmalarını,

sağlamak, hakim ve savcı yardımcılığının hedefleridir.

İKİNCİ BÖLÜM

Atanma, Süre, Dönemler, Görev Ayrımları ve Görev Yerlerinin Belirlenmesi

Hakim ve savcı yardımcılığına atanma

MADDE 6- (1) Hakim ve savcı yardımcılığı yazılı yarışma sınavı ile mülakatta başarılı olan ve atanmaya engel hali bulunmayanlar, Bakanlığın belirleyeceği adalet komisyonlarının bulunduğu il veya ilçelere tercihleri dikkate alınarak Bakanlıkça hakim ve savcı yardımcısı olarak atanırlar. Bu atamada Bakanlıkça belirlenen sayıdan fazla hakim ve savcı yardımcısının aynı il veya ilçeyi tercih etmesi durumunda, sağlık, aile birliği ve can güvenliği mazeretleri bulunanlara öncelik verilmek suretiyle yazılı yarışma sınav sonucunda puanı yüksek olandan başlanarak yapılan sıralama esas alınır.

Hakim ve savcı yardımcılığı süresi ve dönemleri

MADDE 7- (1) Hakim ve savcı yardımcılığı süresi üç yıldır.

(2) Hakim ve savcı yardımcılığı; temel eğitim dönemi, görev dönemi ve son eğitim döneminden oluşur. Temel eğitim ve son eğitim Akademi tarafından verilir.

(3) Hakim ve savcı yardımcıları, atanmalarını müteakip temel eğitime alınır.

(4) Görev dönemi, yargı mercilerinde fiilen görev yapmak suretiyle geçirilir. Görev döneminde hakim ve savcı yardımcıları Akademide iki kez ikişer aylık ara eğitime alınır. Görev dönemini tamamlayan hakim ve savcı yardımcıları son eğitime alınır.

(5) Temel eğitim dönemi 3 ay, görev dönemi iki kez 2 ay ara eğitim olmak üzere toplam 30 ay ve son eğitim dönemi 3 aydır.

Adli yargı hakim ve savcı yardımcılarının görev ayrımları

MADDE 8- (1) Temel eğitim döneminde adli yargı hakim ve savcı yardımcıları, adli yargı teşkilatının ihtiyaç durumu ile imkanlar ölçüsünde, kendi istekleri göz önünde bulundurulmak ve Hakimler ve Savcılar Kurulunun görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça hakimliğe veya Cumhuriyet savcılığına atanacak şekilde ayrılır.

(2) İhtiyaç duyulan hakim ve Cumhuriyet savcısı sayısı ile hakim ve savcı yardımcılarının görev ayrımlarına ilişkin taleplerinin uyuşmaması halinde hakim ve savcı yardımcılığı yazılı yarışma sınav puanı yüksek olana öncelik verilmek suretiyle, puanların eşit olması halinde ise kura çekilmek suretiyle Bakanlıkça görev ayrımı yapılır.

Hakim ve savcı yardımcılarının görev yerlerine atanmaları

MADDE 9- (1) Hakim ve savcı yardımcılarının temel eğitim dönemi sonunda yapılan yazılı sınav sonuçları Akademi tarafından Bakanlığa bildirilir. Hakim ve savcı yardımcıları aldıkları yazılı sınav puanına göre en yüksek puandan başlanarak görev ayrımları itibarıyla ayrı ayrı sıralanır. Eşitlik halinde hakim ve savcı yardımcılığı yazılı yarışma sınavında puanı yüksek olana öncelik tanınır. Eşitliğin devam etmesi halinde kura çekilmek suretiyle sıralama belirlenir. Hakim ve savcı yardımcıları bu sıralamaya göre Bakanlıkça belirlenen adalet komisyonlarının bulunduğu ilk derece yargı yerleri arasından seçtikleri il veya ilçelere görev dönemini geçirmek üzere atanır.

(2) Bakanlık, hakim ve savcı yardımcılarının görev yapacağı yerleri belirlerken adliyelerdeki eğitici hakim ve savcı sayısı ile adliyelerin fiziki koşullarını göz önünde bulundurur.

(3) Belirlenen adalet komisyonlarının bulunduğu ilk derece yargı yerleri, her atama döneminde güncellenerek Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde yayımlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev Dönemi Çalışma Usul ve Esasları

Adli yargı hakim ve savcı yardımcılarının görev dönemi yer ve süreleri

MADDE 10- (1) Hakim ve savcı yardımcıları, eğitici hakim veya savcıların görev yaptığı mahkeme ve Cumhuriyet savcılıklarında ve onların nezaretinde görev yapar.

(2) Hakimliğe atanacak hakim ve savcı yardımcıları, görev döneminde;

a) Asliye hukuk mahkemesinde 7 ay,
b) Sulh hukuk mahkemesinde 2 ay,
c) Asliye ceza mahkemesinde 4 ay,
ç) Ağır ceza mahkemesinde 2 ay,
d) Sulh ceza hakimliğinde 2 ay,
e) Cumhuriyet başsavcılığında 1 ay,
f) Bölge adliye mahkemesinde 6 ay,
g) Yargıtayda 2 ay, görev yapar ve Akademide iki kez ikişer aylık ara eğitime alınır.

(3) Hakimliğe atanacak hakim ve savcı yardımcıları, görev dönemlerinde uzmanlaşmalarını sağlamaya yönelik ikinci fıkrada sayılan mahkemeler yerine veya bu mahkemelere ilaveten istekleri, bilgi ve becerileri dikkate alınarak eğitici hakimin nezaretinde; aile, iş, asliye ticaret, tüketici, fikri ve sınai haklar, kadastro, icra, infaz ve çocuk mahkemeleri gibi ihtisas mahkemelerinde süresi belirtilmek suretiyle ilgili adalet komisyonunca görevlendirilebilirler.

(4) Cumhuriyet savcılığına atanacak hakim ve savcı yardımcıları, görev döneminde;

a) Cumhuriyet başsavcılığında ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin bulunduğu yerlerde 7 günü ceza infaz kurumu ve tutukevinde ceza infaz kurumundan sorumlu Cumhuriyet savcısının nezaretinde olmak kaydıyla 12 ay,

b) Ağır ceza mahkemesinde 2 ay,
c) Asliye ceza mahkemesinde 2 ay,
ç) Sulh ceza hakimliğinde 2 ay,
d) Bölge adliye mahkemesinde 6 ay,
e) Yargıtayda 2 ay, görev yapar ve Akademide iki kez ikişer aylık ara eğitime alınır.

(5) Hakim ve savcı yardımcıları, görev yaptıkları mahalde teftiş yapılması halinde, görev yaptıkları yere bakılmaksızın Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Hakimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu Başkanlığının yaptıkları teftişlerde ayrı ayrı 1 ayı geçmemek üzere müfettişlerce çalıştırılabilir. Bu süreler, görev yaptıkları yerin süresinden sayılır.

(6) Hakim ve savcı yardımcılarının, görev yaptıkları adalet komisyonlarının bulunduğu ilk derece yargı yerlerindeki mahkemeler ve Cumhuriyet başsavcılığında hangi sırayla görev yapacakları Bakanlıkça adalet komisyonlarına bildirilir.

(7) Bölge adliye mahkemelerinin bulunduğu yer ilk derece mahkemelerinde görev yapan hakim ve savcı yardımcıları o yerdeki bölge adliye mahkemelerinde görevlendirilir. Bölge adliye mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde görev yapan hakim ve savcı yardımcılarının görev yapacağı bölge adliye mahkemeleri belirlenirken hakim ve savcı yardımcılarının tercihleri, bölge adliye mahkemesinin bulunduğu ilk derece mahkemelerinde görev yapan hakim ve savcı yardımcılarının sayısı, daire sayısı ve eğitici hakim ve savcı sayısı dikkate alınır. Belirlenen sayıdan fazla hakim ve savcı yardımcısının aynı bölge adliye mahkemesini tercih etmesi durumunda, sırasıyla mazeretleri ve temel eğitim dönemi sonunda atamaya esas alınan sıralama dikkate alınır.

İdari yargı hakim yardımcılarının görev dönemi yer ve süreleri

MADDE 11- (1) İdari yargı hakim yardımcıları, eğitici hakimlerin görev yaptığı mahkemelerde ve onların nezaretinde görev yapar.

(2) İdari yargı hakim yardımcıları, görev döneminde;

a) İdare mahkemesinde 8 ay,
b) Vergi mahkemesinde 6 ay,
c) Bölge İdare Mahkemesinde 4 ay,
ç) Danıştayda 8 ay, görev yapar ve Akademide iki kez ikişer aylık ara eğitime alınır.

(3) İdari yargı hakim yardımcıları, görev yaptıkları mahalde teftiş yapılması halinde, görev yaptıkları yere bakılmaksızın Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Hakimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu Başkanlığının yaptıkları teftişlerde ayrı ayrı bir ayı geçmemek üzere müfettişlerce çalıştırılabilir. Bu süreler görev yaptıkları yerin süresinden sayılır.

(4) İdari yargı hakim yardımcılarının, görev yaptıkları adalet komisyonlarının bulunduğu ilk derece yargı yerlerindeki mahkemelerde hangi sırayla görev yapacakları Bakanlıkça adalet komisyonlarına bildirilir.

Hakim ve savcı yardımcılarının geçici görevlendirilmeleri
MADDE 12- (1) Hakim ve savcı yardımcılarının eğitim dönemleri ile görev döneminde ilk derece yargı yerleri dışında çalışacakları yerlerin tarihlerine ilişkin planlama Genel Müdürlük tarafından yapılır. Eğitim dönemlerinin tarihlerine ilişkin planlamanın yapılmasında Akademinin görüşü alınır. Yapılan planlama elektronik ortamda hakim ve savcı yardımcılarının bilgisine sunulabilir.

(2) Hakim ve savcı yardımcıları, bölge adliye mahkemeleri, Yargıtay ve Danıştaydaki görev dönemleri ile Akademideki temel, ara ve son eğitim dönemlerini yapmak üzere Bakanlık tarafından geçici olarak görevlendirilir.

Hakim ve savcı yardımcılarının görev ve yetkileri

MADDE 13- (1) Görev döneminde hakim ve savcı yardımcılarının mahkemedeki görevleri şunlardır:

a) Hakim tarafından tevdi edilen dosya veya evrakı inceleyerek hakime sunmak.
b) Duruşma ve keşif işlemlerinde hakime yardımcı olmak.
c) Yazı işleri müdürlüğünce hazırlanan evrakı hakime sunulmadan önce kontrol etmek.
ç) Tensip ve gerekçeli karar taslaklarını hazırlamak.
d) Ara kararların icrasına dair iş ve işlemleri yapmak.
e) Hakimin istediği konular hakkında hukuki araştırma yapmak.
f) Mevzuatta belirtilen diğer görevler ile hakim tarafından verilen benzeri görevleri yerine getirmek.

(2) Görev döneminde hakim ve savcı yardımcılarının Cumhuriyet başsavcılığındaki görevleri şunlardır:

a) Cumhuriyet savcısı tarafından tevdi edilen dosya veya evrakı inceleyerek Cumhuriyet savcısına sunmak.

b) Soruşturma işlemleri ile kovuşturma aşamasında Cumhuriyet savcısının görev alanına giren işlerde Cumhuriyet savcısına yardımcı olmak.

c) Yazı işleri müdürlüğünce hazırlanan evrakı Cumhuriyet savcısına sunulmadan önce kontrol etmek.

ç) Soruşturma evrakına ilişkin karar taslakları ile soruşturma ve kovuşturma aşamasında kanun yollarına başvuru taslaklarını hazırlamak.

d) Her türlü yazışma taslağını hazırlamak.

e) Cumhuriyet savcısının istediği konular hakkında hukuki araştırma yapmak.

f) Mevzuatta belirtilen görevler ile Cumhuriyet savcısı tarafından verilen benzeri görevleri yerine getirmek.

(3) Münhasıran hakim veya Cumhuriyet savcısı tarafından yapılması gereken iş ve işlemler, hakim ve savcı yardımcısı tarafından yapılamaz.

(4) Hakim ve savcı yardımcısının yetiştirilmesi ve mesleki deneyim ve beceri kazanması amacıyla gerekli görülen uygulamalar, hakim ve Cumhuriyet savcısının nezaretinde yaptırılabilir.

(5) Hakim ve savcı yardımcılarının görev yaptığı yargı mercilerinde çalışan personel, görevleriyle ilgili olarak hakim ve savcı yardımcılarına karşı sorumludur.

Adli yargı hakim ve savcı yardımcılarının ilk derece mahkemelerinde çalışma esasları

MADDE 14- (1) Hakim ve savcı yardımcılarının ilk derece mahkemelerinde çalışma esasları şunlardır:

a) Hakim ve savcı yardımcıları tevdi edilen dosyaları inceleyerek iddianamenin kabulü veya iadesi yönünde yazılı görüşünü gerekçeleri ile birlikte ilgili hakime sunar.

b) Hakim ve savcı yardımcıları tevdi edilen dosyalarda tensip taslaklarını hazırlayarak ilgili hakime sunar.

c) Hakim ve savcı yardımcıları tevdi edilen dosyalarda tanık dinlenmesi, keşif, bilirkişi incelemesi ve istinabe işlemleri yapılmadan önce, taraflara sorulacak sorular, keşifte dikkat edilmesi gereken hususlar, bilirkişinin cevaplaması gereken sorular hakkında ilgili hakime yazılı görüşünü sunar, bu işlemlere ve duruşmalara katılır.

ç) Hakim ve savcı yardımcıları tevdi edilen dosyaları inceler, duruşma öncesi veya sonrasında yapılması gereken işlemlere ilişkin olarak ilgili hakime yazılı görüşünü sunar.

d) Hakim ve savcı yardımcıları tevdi edilen dosyalarda ara kararların icrasına ilişkin iş ve işlemlerin yapılmasını sağlar ve denetler.

e) Hakim ve savcı yardımcıları tevdi edilen karara çıkacak dosyalarda kısa karar ve gerekçeli karar taslaklarını hazırlar.

f) Hakim ve savcı yardımcıları tevdi edilen dosyalarda harç, vekalet ücreti ve yargılama giderlerini hesaplar, kesinleştirme işlemlerinin yapılmasına dahil olup ilgili hakime sunar.

g) Hakim ve savcı yardımcıları, Cumhuriyet başsavcılığı tarafından talep edilen ve kendisine tevdi edilen tutuklama, adli kontrol, arama, el koyma, iletişimin tespiti gibi evraka ilişkin görüşünü ilgili hakime sunar.

ğ) Hakim ve savcı yardımcıları nöbet esnasındaki işlemlerde ilgili hakim ile birlikte çalışır.

h) Hakimlerin denetlemekle yükümlü oldukları kalem ve diğer adalet dairelerinin denetiminde hakim ve savcı yardımcıları yanında görev yaptığı hakim nezaretinde çalışır.

ı) Hakim ve savcı yardımcıları davanın mahiyeti, taraf teşkilinin sağlanması, tebligat işlemlerinin yapılması ve ön inceleme işlemleri hakkında hakim tarafından öngörülen sürede düzenli aralıklarla inceleme yapar ve yapılması gerekenlerle ilgili yazılı görüşünü hakime sunar.

i) Hakim ve savcı yardımcıları tevdi edilen ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, delil tespiti gibi taleplere ilişkin görüşünü ilgili hakime sunar.

Adli yargı hakim ve savcı yardımcılarının Cumhuriyet başsavcılığında çalışma esasları

MADDE 15- (1) Hakim ve savcı yardımcılarının Cumhuriyet Başsavcılığında çalışma esasları şunlardır:

a) Hakim ve savcı yardımcıları suç ihbarı, şikayet ve suç duyurusu üzerine yapılacak işlemler hakkında yazılı görüşünü ilgili Cumhuriyet savcısına sunar.

b) Hakim ve savcı yardımcıları duruşma, ölü muayenesi, otopsi, olay yeri inceleme, keşif işlemlerine katılır.

c) Hakim ve savcı yardımcıları tevdi edilen dosyalarda, müşteki, tanık ve şüpheliler dinlenmeden önce hazırlık yapar ve bu işlemlere katılır.

ç) Hakim ve savcı yardımcıları nöbet ve müracaat işlemlerinde ilgili Cumhuriyet savcısı ile birlikte çalışır.

d) Hakim ve savcı yardımcıları tevdi edilen dosyalarda karar taslaklarını hazırlar ve ilgili Cumhuriyet savcısına sunar.

e) Hakim ve savcı yardımcıları Cumhuriyet savcılığının mütalaasının istenildiği hususlar ile görüldü amacıyla mahkemelerden gönderilen gerekçeli kararları, öncelikle inceler ve bu işlemlere ilişkin görüşünü ilgili Cumhuriyet savcısına sunar.

f) Hakim ve savcı yardımcıları ceza infaz kurumu ve tutukevinden sorumlu Cumhuriyet savcısının rehberliğinde kurumun idaresi ve denetimi, hükümlü ve tutuklularının sevk, nakil, disiplin ve tahliye işlemleri ile eğitim ve iyileştirme faaliyetlerini gözlemler, kısmi ve genel aramalara katılır.

g) Hakim ve savcı yardımcıları özel soruşturma usullerine göre yürütülen soruşturma dosyalarında yapılacak işlemler hakkında ilgili Cumhuriyet savcısına görüşünü sunar.

ğ) Hakim ve savcı yardımcıları igili Cumhuriyet savcısı ile birlikte icra müdürlükleri, noterler, arşiv, suç eşyası emanet memurluğu ve Cumhuriyet başsavcılığının sorumluluğunda olan diğer denetimlere katılır.

h) Hakim ve savcı yardımcıları ilgili Cumhuriyet savcısı refakatinde adli görüşme odalarında, adli destek müdürlüklerinde, çocuk izlem merkezlerinde, adli tıp kurumu gibi merkez müdürlüklerinde işlemlere katılır.

ı) Hakim ve savcı yardımcıları Cumhuriyet savcısı tarafından hukuk mahkemelerinde açılması gereken davalarla ilgili, kendisine tevdi edilen dosyaları inceleyerek ilgili Cumhuriyet savcısına yazılı görüşünü sunar.

Adli yargı hakim ve savcı yardımcılarının bölge adliye mahkemesinde görev dönemi ve çalışma esasları

MADDE 16- (1) Hakim ve savcı yardımcıları bölge adliye mahkemelerinde görevlerini yapmak üzere 6 ay süreyle geçici olarak görevlendirilir. Hakimliğe atanacak hakim ve savcı yardımcıları, hukuk dairelerinde 3 ay, ceza dairelerinde 3 ay, Cumhuriyet savcılığına atanacak hakim ve savcı yardımcıları ise iki farklı ceza dairesinde üçer ay görev yapar. Daire sayısı, eğitici hakim ve savcı sayısı ile ihtiyaç durumu nazara alınarak hakim ve savcı yardımcılarının görev yapacakları daireler bölge adliye mahkemesi başkanınca belirlenir.

(2) Hakim ve savcı yardımcılarına, ceza ve hukuk dairelerinde;

a) Dava dosyalarının incelenmesi,
b) Dosyanın özetlenip anlatılması,
c) İstinaf sebeplerinin tartışılması,
ç) Kararların yazılması, konularında uygulama yaptırılarak deneyim ve beceri kazandırılır.

(3) Hakim ve savcı yardımcıları, yazdıkları karar taslaklarını eğitici hakim ve savcının görüşünü aldıktan sonra ilgili daireye sunar.

Adli yargı hakim ve savcı yardımcılarının Yargıtayda görev dönemi

MADDE 17- (1) Hakim ve savcı yardımcıları Yargıtayda görevlerini yapmak üzere 2 ay süreyle geçici olarak görevlendirilir.

(2) Hakimliğe atanacak hakim ve savcı yardımcıları, Yargıtayca uygun görülen hukuk dairelerinde 1 ay, ceza dairelerinde 1 ay görev yapar. Cumhuriyet savcılığına atanacak hakim ve savcı yardımcıları ise Yargıtayca uygun görülen ceza dairelerinde 1 ay, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında 1 ay görev yapar.

(3) Yargıtayca, çalışılan yerler ve süreleri, çalışma usul ve esasları, hakim ve savcı yardımcılarının sayısına ve ihtiyaca göre değiştirilebilir.

Adli yargı hakim ve savcı yardımcılarının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında çalışma esasları

MADDE 18- (1) Hakim ve savcı yardımcılarına Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının gözetiminde ve görevlendirdiği ilgili Yargıtay Cumhuriyet savcısının nezaretinde;

a) Dava dosyalarının incelenmesi,
b) Temyiz sebeplerinin tartışılması,
c) Tebliğnamenin hazırlanması,

konularında uygulama yaptırılarak deneyim ve beceri kazandırılır. Hakim ve savcı yardımcıları hazırladığı taslakları ilgili Yargıtay Cumhuriyet savcısına sunar.

Adli yargı hakim ve savcı yardımcılarının Yargıtayda çalışma esasları
MADDE 19- (1) Hakim ve savcı yardımcılarına, Yargıtay ilgili daire başkanının gözetiminde ve ilgili tetkik hakimi nezaretinde, ceza ve hukuk dairelerinde;

a) Dava dosyalarının incelenmesi,

b) Dosyanın özetlenip anlatılması,
c) Temyiz sebeplerinin tartışılması,

ç) Kararlara ilişkin düşüncesinin raporlanması,

konularında uygulama yaptırılarak deneyim ve beceri kazandırılır.

(2) Hakim ve savcı yardımcıları, inceledikleri dava dosyaları hakkında hazırladıkları rapor ve karar taslağını ilgili tetkik hakimine sunar, daire başkanının uygun gördüğü hallerde inceledikleri dosyaları heyete sunar.

İdari yargı hakim yardımcılarının ilk derece mahkemelerinde çalışma esasları
MADDE 20- (1) İdari yargı hakim yardımcılarının ilk derece mahkemelerindeki çalışma esasları şunlardır:

a) İdari yargı hakim yardımcıları tevdi edilen dosyalarda dilekçe üzerinden ilk inceleme yapar ve ilk inceleme üzerine verilecek kararlar hakkında görüşünü ilgili hakim veya heyete sunar.

b) İdari yargı hakim yardımcıları tevdi edilen yürütmenin durdurulması talepli dosyalarda karar taslağı oluşturarak görüşünü ilgili hakime sunar, ilgili hakim ile birlikte dosyaların heyete sunulmasına katılır.

c) İdari yargı hakim yardımcıları tevdi edilen dosyalarda keşif, bilirkişi incelemesi ve istinabe işlemleri yapılmadan önce, keşifte dikkat edilmesi gereken hususlar, bilirkişinin cevaplaması gereken sorular hakkında ilgili hakime veya heyete yazılı görüşünü sunar, duruşmalarda, keşifte ve mahkeme heyetinin görüşmelerinde hazır bulunur.

ç) İdari yargı hakim yardımcıları tevdi edilen dosyalarda belge ve bilgi istenmesine ilişkin kalem personelinin işlemleri sonrasında ara karar taslağı hazırlar ve incelediği dosyalarda ilgili hakim ile birlikte dosyanın heyete sunulmasına katılır.

d) İdari yargı hakim yardımcıları mahkeme başkanı tarafından tevdi edilen dosyaların karar taslaklarını hazırlar. Bu taslakları öncelikle ilgili hakime ve mahkeme başkanına sunar.

e) İdari yargı hakim yardımcıları tevdi edilen dosyalarda harç, vekalet ücreti ve yargılama giderlerini hesaplar ve kesinleştirme işlemlerinin yapılmasına dahil olup mahkeme başkanına sunar.

f) İdari yargı hakim yardımcıları mahkeme başkanının nezaretinde kalem hizmetlerinin denetlenmesinde çalışır.

İdari yargı hakim yardımcılarının bölge idare mahkemesinde görev dönemi ve çalışma esasları

MADDE 21- (1) Bölge idare mahkemelerinde idari yargı hakim yardımcıları idari dava dairelerinde 2 ay, vergi dava dairelerinde 2 ay olmak üzere 4 ay süre ile görev yapar. Daire sayısı, eğitici hakim sayısı ve ihtiyaç durumu nazara alınarak hakim yardımcılarının görev yapacakları daireler bölge idare mahkemesi başkanınca belirlenir.

(2) İdari yargı hakim yardımcılarına idare ve vergi dava dairelerinde;

a) Dava dosyalarının incelenmesi,
b) Dosyanın özetlenip anlatılması,

c) İstinaf sebeplerinin tartışılması,
ç) Kararların yazılması,

konularında uygulama yaptırılarak deneyim ve beceri kazandırılır.

(3) İdari yargı hakim yardımcıları yazdıkları karar taslaklarını eğitici hakimin görüşünü aldıktan sonra ilgili daireye sunar.

İdari yargı hakim yardımcılarının Danıştayda görev dönemi
MADDE 22- (1) İdari yargı hakim yardımcıları Danıştayda görevlerini yapmak üzere 8 ay süreyle geçici olarak görevlendirilir.

(2) Danıştayda, idari yargı hakim yardımcılarına;

a) 15 gün süre ile birinci dönem,

b) 6 ay 15 gün süre ile ikinci dönem,
c) 1 ay süre ile üçüncü dönem,

olmak üzere üç aşamalı bir görev dönemi uygulanır.

(3) Danıştayda uygulanan dönemlerin, süreleri, konuları ile çalışma usul ve esasları, görev yerlerinin sayısına ve ihtiyaca göre Danıştayca değiştirilebilir.

Danıştayda birinci dönem çalışma esasları
MADDE 23- (1) Bu dönemde, idari yargı hakim yardımcılarına Danıştayca hazırlanacak plan ve programa göre görevlendirilecek Danıştay üyeleri, tetkik hakimleri ve savcıları tarafından;

a) İdarenin yapısı,

b) Danıştayın idari görevleri,
c) İdari yargının özelliği,

ç) İdari yargılama usulü,

d) Hukuk kaynaklarından yararlanma,
e) Dava dosyalarının hazırlanması,

f) Karar yazma,

konularında uygulama çalışmaları ve grup çalışmaları yaptırılır.

Danıştayda ikinci dönem çalışma esasları

MADDE 24- (1) İdari yargı hakim yardımcıları bu dönemin 4 ayını idari dava dairelerinde, 2 ayını vergi dava dairelerinde ve 15 gününü idari dairede geçirir.

(2) İdari yargı hakim yardımcıları aşağıdaki görevleri yapar:

a) Dairelerde, dosyaların hazırlanmasında ilgili tetkik hakimi ile birlikte çalışır.

b) Dosyanın heyete sunulmasında yardımcı olur.

c) Heyetçe verilecek karar doğrultusunda karar taslağının yazılmasına katılır.

ç) Dairelerin heyet halindeki çalışmalarını ve duruşmalarını izler.

(3) İdari dava daireleri ve vergi dava dairelerinin görev alanına giren işler ve iş durumları göz önüne alınmak suretiyle, hakim yardımcılarının hangi dairede ne kadar süre çalışacakları Danıştayca belirlenir.

Danıştayda üçüncü dönem çalışma esasları

MADDE 25- (1) İdari yargı hakim yardımcıları bu dönemde, Danıştayca görevlendirilecek bir meslek mensubu nezaretinde idari yargı ile ilgili olarak kendilerine verilecek bir konuda sunum hazırlar.

(2) Bu sunumlar, o dönem idari yargı hakim yardımcılarının katıldığı grupta tartışılır. Sunum konusu idari yargı hakim yardımcısına ikinci dönem bitmeden en az 2 ay önce verilir.

Hakim ve savcı yardımcılarının görev dönemine ilişkin ortak çalışma esasları

MADDE 26- (1) Hakim ve savcı yardımcılarının yaptıkları işler ile düzenledikleri taslaklar, ilgili hakim veya savcı tarafından kontrol edilir ve evrak üzerinden yönlendirme yapılarak öğrenme süreci desteklenir.

(2) Hakim ve savcı yardımcılarına gerekli UYAP yetkisi tanımlanır.

(3) Hakim ve savcı yardımcılarına yaptıkları işlemlerde imzası olmaksızın UYAP onay listesinde yer verilir ve bu işlemler görev dönemi dosyasına kaydedilir.

(4) Hakim ve savcı yardımcıları seminer, sempozyum ve konferans gibi kısa süreli etkinlikler ile düzenlenecek toplantılara katılır.

(5) Hakim ve savcı yardımcılarının yaptıkları iş ve işlemlere ilişkin görev dönemi dosyası adalet komisyonları nezdinde tutulur. Bu dosya, ilgisine göre Bakanlık ve Akademi ile mesleğe kabul aşamasında Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından istenebilir.

Eğitici hakim ve savcıların belirlenmesi

MADDE 27- (1) Hakim ve savcı yardımcılarının yetiştirilmesi amacıyla adalet komisyonlarının bulunduğu ilk derece yargı yerleri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde tercihen istekli olanlar arasından, ilgili adalet komisyonları ve Akademi ile Hakimler ve Savcılar Kurulunun görüş ve önerileri alınmak suretiyle Bakan tarafından eğitici hakim ve savcılar görevlendirilir.

(2) Eğitici hakim ve savcı sayısının birden fazla olduğu yerlerde, Bakan tarafından eğitici hakim ve savcılardan biri koordinasyonu sağlamakla görevlendirilebilir.

(3) Eğitici hakim ve savcı olarak görevlendirilen hakim ve savcılara, en fazla iki hakim ve savcı yardımcısı verilebilir.

(4) Eğitici hakim ve savcılara, Akademi tarafından eğitim verilir.

(5) Eğitici hakim ve savcılara ilişkin yapılan görevlendirme Bakanlık tarafından Hakimler ve Savcılar Kuruluna bildirilir. Bu görev, Hakimler ve Savcılar Kurulunca atama, terfi, müstemir yetki ve tevzi edilen iş sayısı gibi hususlar bakımından göz önünde bulundurulur.

Eğitici hakim ve savcıların görevleri

MADDE 28- (1) Eğitici hakim ve savcıların görevleri şunlardır:

a) Hakim ve savcı yardımcılarına mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarıyla örnek olmak ve hakim ve savcı yardımcısı ile bir arada çalışarak bilgi ve deneyimlerini aktarmak.

b) Hakim ve savcı yardımcılarının birlikte çalışacağı ve etkileşimde bulunacağı diğer kişiler ile iletişim kurmasını sağlamak.

c) Hakim ve savcı yardımcılarını bilgi kaynaklarına yönlendirmek.

ç) Hakim ve savcı yardımcılarının çalışma performansını gözlemleyerek yapıcı geri bildirim sağlamak amacıyla gelişim formu düzenlemek ve görev sürecinde onlara rehberlik etmek.

d) Hakim ve savcı yardımcılarının bilgilerini artırmak ve becerilerini geliştirmek, gözetimi ve denetimi altında yaptıkları işler ile düzenledikleri taslakları kontrol ederek yönlendirme yapmak suretiyle öğrenme sürecini desteklemek, kontrol edilen evrakın asıl dosyasında yer verilmeyip görev dönemi dosyasına konularak saklanmasını sağlamak.

e) Hakim ve savcı yardımcılarının günlük çalışmalarını denetlemek ve görev süresi sonunda değerlendirme formu doldurmak.

f) Hakim ve savcı yardımcılarının eğitici hakim ve savcının nezaretinde başka mahkeme ve savcılıklarda geçirdiği süreler için ilgili hakim ve savcılar tarafından düzenlenen gelişim formlarını takip edip değerlendirmek.

(2) Koordinasyonu sağlamakla görevli eğitici hakim ve savcının görevleri şunlardır:

a) Eğitici hakim ve savcılarla ilgili her görevde hem eğitici hakim ve savcılar hem de hakim ve savcı yardımcıları için Bakanlık, Akademi, adalet komisyonu başkanı ve Cumhuriyet başsavcısı ile irtibat görevini yürütmek.

b) Adalet komisyonu başkanı ve Cumhuriyet başsavcısı ile iş birliği içinde eğitici hakim ve savcılar ile hakim ve savcı yardımcılarının çalışmalarını koordine etmek.

c) Hakim ve savcı yardımcılarının görev yerlerinde görevlerini yerine getirmesine imkan verecek uygun fiziki koşullar ile ilgili donanım ve materyallerin temini için gerekli iş ve işlemleri yürütmek.

ç) Hakim ve savcı yardımcılarının görev dönemi başlangıcında adalet komisyonu başkanı, Cumhuriyet başsavcısı ve ilgili eğitici hakim ve savcılar ile bir araya gelerek hakim ve savcı yardımcılarının görev dönemine ilişkin program ve değerlendirme sistemi hakkında hakim ve savcı yardımcılarına bilgilendirme amaçlı toplantı yapılmasını sağlamak.

d) Hakim ve savcı yardımcılığı görev dönemindeki programın uygulanmasında ortaya çıkan değişiklikleri ve bunun nedenlerini adalet komisyonu başkanı ve Cumhuriyet başsavcısına bildirmek, eğitici hakim ve savcılar ile bir araya gelerek hakim ve savcı yardımcılarının kişisel öğrenme süreçlerini takip etmek.

e) Değerlendirme kriterlerinin standart bir şekilde uygulanmasını sağlamak için hazırlanan formların Bakanlıkça belirlenen ilkelere uygun olarak hakim ve savcılar tarafından doldurulması hususunda rehberlik etmek.

f) Adalet komisyonu başkanı ve Cumhuriyet başsavcısının görüşünü alarak hakim ve savcı yardımcılarına yönelik seminer, sempozyum ve konferans gibi etkinlikleri planlamak ve bu etkinliklerde yer alacak hakim ve savcılar ile alanında uzman kişileri koordine etmek, hakim ve savcı yardımcılarının mesleki gelişimlerine katkıda bulunacak kurum ve kuruluşlara çalışma ziyaretleri düzenlemek.

g) Hakim ve savcı yardımcılarının, bilgi ve görgülerini artırmak ve yabancı dil gelişimleri için kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

ğ) Görev dönemi dosyasında yer alan belgeleri takip etmek.

Hakim ve savcıların görev dönemindeki sorumlulukları
MADDE 29- (1) Adalet komisyonu başkanları ve Cumhuriyet başsavcıları, koordinasyonla görevli eğitici hakim ve savcılar ile diğer eğitici hakim ve savcıların görevlerini yerine getirmesinde her türlü kolaylığı sağlar, onları destekler, hakim ve savcı yardımcılarının yetiştirilmelerinden sorumludur.

(2) Eğitici hakim ve savcı dışında, hakim ve savcı yardımcılarının görev yaptığı mahkeme ve savcılıktaki ilgili hakim ve savcılar, hakim ve savcı yardımcılarının görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeleri için gerekli gayret ve ilgiyi gösterip, onları denetler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Hakim ve savcı yardımcıları hakkında düzenlenecek formlar
MADDE 30- (1) Hakim ve savcı yardımcıları hakkında;

a) Eğitim dönemleri bitiminde Akademinin ilgili daire başkanı tarafından EK-1'de yer alan,
b) Görev döneminde görev yapılan birimin süresinin bitiminde eğitici hakim ve savcı tarafından EK-2'de yer alan,

c) Yargıtay ve Danıştay görev sürelerinin bitiminde ilgisine göre daire başkanı veya Cumhuriyet savcısı tarafından EK-3'te yer alan,

ç) Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılan denetimlerde müfettiş maiyetinde görev yapılması durumunda görevin bitiminde müfettiş tarafından EK-4'te yer alan,

d) Hakimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılan teftişlerde müfettiş maiyetinde görev yapılması durumunda görevin bitiminde müfettiş tarafından EK-5'te yer alan,

e) Anayasa Mahkemesinde görev yapılması durumunda bölüm başkanı tarafından görevin bitiminde EK-6'da yer alan, değerlendirme formu yüz puan üzerinden düzenlenir.

(2) Değerlendirme formu düzenlenirken hakim ve savcı yardımcısının vazifesini yapmakta gösterdiği kabiliyet ve başarı, görevine bağlılığı ve ahlaki gidişi ile iletişim becerisi ve stres yönetimi kabiliyetine dair hususlar dikkate alınır. Görev ve eğitim dönemlerinde doldurulan değerlendirme formlarındaki puanların aritmetik ortalaması, başarı puanının % 25'ini oluşturur.

(3) Eğitici hakim ve savcının, hakim ve savcı yardımcısı hakkında doldurduğu değerlendirme formları adalet komisyonu başkanlığınca, Anayasa Mahkemesinde bölüm başkanı tarafından doldurulan değerlendirme formu Anayasa Mahkemesi Başkanlığınca, Yargıtay ve Danıştayda ilgisine göre daire başkanı veya Cumhuriyet savcısı tarafından doldurulan değerlendirme formları Yargıtay Birinci Başkanlığı ve Danıştay Başkanlığınca, eğitim dönemlerinde Akademinin ilgili daire başkanı tarafından doldurulan değerlendirme formları Akademi Başkanlığınca, teftiş sırasında doldurulan değerlendirme formları müfettişlerce Bakanlığa gönderilir.

(4) Hakim ve savcı yardımcıları hakkında, eğitici hakim ve savcı tarafından görev döneminin ortasında; eğitici hakim ve savcı dışında başka bir hakim veya Cumhuriyet savcısı yanında görev yapılması durumunda ise ilgili hakim ve Cumhuriyet savcısı tarafından, bu mahkeme veya savcılıktaki sürenin sonunda; başarı puanına etki etmeyen, geri bildirim niteliğinde olan, hakim ve savcı yardımcısı ile paylaşılan gelişim formu doldurulur. İlgili hakim ve Cumhuriyet savcısı tarafından doldurulan EK-7'de yer alan gelişim formu eğitici hakim ve savcıya gönderilir.

(5) Hakim ve savcı yardımcıları hakkında değerlendirme formları, eğitici hakim veya savcının çeşitli nedenlerle değişmesi durumunda, hangi eğitici hakim ve savcı ile daha fazla çalışılmış ise o eğitici hakim ve savcı tarafından, sürenin eşit olması halinde yeni görevlendirilen eğitici hakim ve savcı tarafından doldurulur.

Gözetim ve denetim
MADDE 31- (1) Hakim ve savcı yardımcıları;

a) Hakim ve savcı yardımcılığı süresince Bakanlığın,
b) Temel eğitim, ara eğitim ve son eğitim dönemlerinde Akademi Başkanının,

c) Adli yargıda görev yaptıkları yer adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanı ve Cumhuriyet başsavcısı, koordinasyonla görevli eğitici hakim ve savcı ile eğitici hakim ve savcının, çalıştığı ilgili mahkeme başkanı veya hakim ve Cumhuriyet savcısının,

ç) İdari yargıda görev yaptıkları yer bölge idare mahkemesi adalet komisyonu başkanı ile koordinasyon ile görevli eğitici hakimin, eğitici hakimin, çalıştığı ilgili mahkeme başkanının,

d) Bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde mahkeme başkanı ile koordinasyonla görevli eğitici hakim ve savcının, eğitici hakim ve savcının, görev yaptıkları dairedeki daire başkanının,

e) Danıştayda, Danıştay Başkanı ile görev yaptıkları daire başkanının ve ilgili tetkik hakiminin,

f) Yargıtayda, Yargıtay Birinci Başkanı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında görev yapılıyorsa Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının ve ilgili Cumhuriyet savcısının, dairede ise daire başkanının ve ilgili tetkik hakiminin, gözetim ve denetimine tabidir.

Hakim ve savcı yardımcılarının odaları ile hakim ve savcı yardımcılığı uygulama merkezleri
MADDE 32- (1) Hakim ve savcı yardımcılarına görevlerini yerine getirebilecekleri ve yetkinliklerine uygun yeteri kadar müstakil oda tahsis edilir.

(2) Hakim ve savcı yardımcılarının uygulamaya dair bilgi ve becerilerini artırmaya yönelik seminer, sempozyum ve konferans gibi kısa süreli etkinliklerin yapılabileceği toplantı salonları, imkanlar elverdiği ölçüde hakim ve savcı yardımcılarının duruşma tecrübesi kazanması amacıyla duruşma salonları, UYAP erişimine açık bilgisayarlar ile uygun tefrişatın bulunduğu HASYUM'lar oluşturulur.

Hakim ve savcı yardımcılarının sicil ve özlük dosyaları

MADDE 33- (1) Hakim ve savcı yardımcılarına sicil numarası verilir ve Genel Müdürlükte haklarında gizli sicil dosyası ile özlük dosyası tutulur.

(2) Gizli sicil dosyasına 2802 sayılı Kanun uyarınca, hakim ve savcı yardımcılığı süresince görev yaptıkları yerlerde düzenlenecek değerlendirme ve gelişim formları ile diğer gizli belgeler konulur.

(3) Hakim ve savcı yardımcısının kimliği, öğrenim durumu, bildiği yabancı diller, mesleki eserleri ve yazıları, aile durumu, görev yaptığı yerler, izin, rapor, disiplin ve ceza soruşturması ve sonuçları, askerlik durumu, başka görevlerde geçen hizmetleri gibi hususlar UYAP'a kaydedilir.

(4) Özlük dosyasına üçüncü fıkrada yer alan bilgilere ait belgeler ile diğer belgeler konulur.

Hakim ve savcı yardımcılarının Anayasa Mahkemesinde görev yaptığı süreler
MADDE 34- (1) Hakim ve savcı yardımcılarının Anayasa Mahkemesinde görevlendirilmesi halinde burada geçen süre görev yaptıkları yerin süresinden sayılır.

Hakim ve savcı yardımcılığından sayılmayan süreler
MADDE 35- (1) Hakim ve savcı yardımcılarının her bir takvim yılı içinde mazeret izinleri, hastalık ve refakat izni sebebiyle izinli geçirdikleri toplamda on beş günü aşan süreler ile aylıksız izinler eğitim ve görev dönemi sürelerinden sayılmaz.

Hakim ve savcı yardımcılığından sayılmayan sürelerin tamamlattırılması
MADDE 36- (1) Hakim ve savcı yardımcılarının görev ve eğitim dönemlerinden sayılmayan süreleri; görev dönemine ait ise görev yapılan birimlerde, eğitim dönemine ait ise durumlarına uygun ilk eğitim grubuna dahil edilerek Akademide tamamlattırılır.

(2) Eğitim dönemlerindeki eksik eğitimlerini tamamlaması gerekenler ayrı bir grup açmayı gerektirecek sayıya ulaşmış ise bunlar için ilk eğitim grubu beklenmeksizin eğitim yaptırılabilir.

Muvazzaf askerlik hizmetinin değerlendirilmesi
MADDE 37- (1) Muvazzaf askerlik hizmeti, hakim ve savcı yardımcılığına atanmada ve hakim ve savcı yardımcılığı süresinde değerlendirilmez.

(2) Hakim ve savcı yardımcılarının muvazzaf askerlikte geçen süreleri hakim ve Cumhuriyet savcısı olarak atanmaları halinde kademe ilerlemesi ve derece yükselmesinde değerlendirilir.

Görev dönemi etkinliğinin değerlendirilmesi
MADDE 38- (1) Bakanlık tarafından eğitici hakim ve savcıların görev dönemindeki etkilerinin ve faaliyetlerinin verimliliğini ölçmek ve değerlendirmek amacıyla uygulamalar yapılabilir.

Hakim ve savcı yardımcılığında başarısız olanlar
MADDE 39- (1) Temel eğitim ve ara eğitimler yazılı sınav sonuçlarına göre; son yazılı sınavdan tam puan alsa bile yazılı sınavlar nihai puanının yetmiş ve üzerinde olma ihtimali kalmayan hakim ve savcı yardımcıları, 15 gün içinde Akademi tarafından yeniden ikinci ara eğitim yazılı sınavına alınır. Bu sınav sonucuna göre de yazılı sınavlar nihai puanının yetmiş ve üzerinde olma ihtimali kalmayanlar Akademi tarafından Bakanlığa bildirilir ve bunların hakim ve savcı yardımcılıklarına Bakanlıkça son verilir.

(2) Son yazılı sınav puanı ile yazılı sınavlar nihai puanı en az yetmiş olmayanlar, Akademi tarafından en geç 2 ay içinde yeniden son yazılı sınava alınır. Bu sınav sonucuna göre de başarılı olamayanlar sınav sonucunun kesinleşme tarihinden itibaren 1 ay içerisinde talep etmeleri, Devlet memuru olmalarında herhangi bir sakınca bulunmaması ve boş kadro bulunması hallerinde Bakanlıkça merkez veya taşra teşkilatında genel idare hizmetleri sınıfında durumlarına uygun bir kadroya atanabilirler, aksi halde bunların hakim ve savcı yardımcılığına Bakanlıkça son verilir.

(3) Yazılı sınavlar nihai puanı; temel eğitim döneminin sonunda yapılan sınavdan alınan puanın %10'u ile görev döneminde yapılan ara sınavlardan alınan puanların aritmetik ortalamasının %30'u ve son yazılı sınavdan alınan puanın %60'ının toplamından oluşur. Hakim ve savcı yardımcılığı sonunda başarılı sayılmak için yazılı sınavlar nihai puanının %50'si, sözlü sınav puanının %25'i ile görev ve eğitim dönemlerinde verilen puanların aritmetik ortalamasının %25'inin toplamının en az yetmiş olması şarttır. Hakim ve savcı yardımcılığı sonunda başarılı olamayanlar nihai sonuçların bildirilmesinden itibaren 1 ay içinde talep etmeleri, Devlet memuru olmalarında herhangi bir sakınca bulunmaması ve boş kadro bulunması hallerinde Bakanlıkça merkez veya taşra teşkilatında genel idare hizmetleri sınıfında durumlarına uygun bir kadroya atanabilirler. Aksi halde bunların hakim ve savcı yardımcılığına Bakanlıkça son verilir.

Hakim ve savcı yardımcılarının statüsü
MADDE 40- (1) Hakim ve savcı yardımcıları, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki genel idare hizmetleri sınıfına dahil olup, hakimlik ve savcılığın sınıf ve derecelerine dahil değildirler ve haklarında 657 sayılı Kanunun 2802 sayılı Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır.

Hakim ve savcı yardımcılarının disiplin amirleri
MADDE 41- (1) Hakim ve savcı yardımcılarının temel eğitim, ara eğitim ve son eğitim dönemleri hariç olmak üzere; disiplin soruşturmalarında hakim ve savcı yardımcılarının görevlendirildiği birime bakılmaksızın disiplin amirlerine ilişkin olarak 5/4/2017 tarihli ve 30029 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin birinci fıkrası uygulanır.

(2) Hakim ve savcı yardımcılarının temel eğitim, ara eğitim ve son eğitim dönemlerinde birinci disiplin amiri Akademinin ilgili daire başkanı, ikinci disiplin amiri Akademi Başkanıdır.

Hakim ve savcı yardımcılarına ilişkin iş ve işlemler
MADDE 42- (1) Hakim ve savcı yardımcılarına ilişkin iş ve işlemler görev yaptıkları yerlerdeki adalet komisyonları tarafından yürütülür.

(2) Hakim ve savcı yardımcısı sayısının fazla olduğu yerlerde Bakanlıkça hakim ve savcı yardımcılarının iş ve işlemlerini yürütmek üzere yeteri kadar personel görevlendirilir.

Adli ara verme
MADDE 43- (1) Hakim ve savcı yardımcıları, adli ara verme süresinde görevlerine devam eder. Bu sürede haklarında düzenlenmesi gereken belgeler nöbetçi hakim, Cumhuriyet savcısı veya daire başkanlarınca düzenlenir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 44- (1) 1/6/2004 tarihli ve 25479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hakim ve Savcı Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerine İlişkin Yönetmelik, 1/6/2004 tarihli ve 25479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hakim ve Savcı Adaylarının Staj Dönemi ile Staj Mahkemelerine İlişkin Yönetmelik, 9/7/2004 tarihli ve 25517 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İdari Yargı Hakim Adaylarının İl Valiliklerinde Yapacakları Staj Hakkında Yönetmelik ve 15/9/2004 tarihli ve 25584 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Adli Yargı Hakim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hakim Adaylarının Yabancı Dil Eğitimi İçin Yurt Dışına Gönderilme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1- (1) 23/6/2022 tarihli ve 7413 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8 inci maddesi ile 2802 sayılı Kanuna eklenen geçici 22 nci madde uyarınca 1/1/2023 tarihinden önce; hakim adaylığı yazılı yarışma sınavına girip hakim adaylığına atanma süreci tamamlanmayanlar ile hakim adaylığına atanmış olup henüz mesleğe kabulü yapılmayanlar hakkında 44 üncü madde ile yürürlükten kaldırılan; Hakim ve Savcı Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerine İlişkin Yönetmelik, Hakim ve Savcı Adaylarının Staj Dönemi ile Staj Mahkemelerine İlişkin Yönetmelik ile İdari Yargı Hakim Adaylarının İl Valiliklerinde Yapacakları Staj Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanmaya devam eder.

Yürürlük
MADDE 45- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 46- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum