Çocuk Adaletinin İcrasına Dair Birleşmiş Milletler Minimum Standart Kuralları

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 29 Kasım 1985 tarihli 96. oturumunda A/RES/40/33 sayılı Genel Kurul kararı ile kabul edilmiştir

Çocuk Adaletinin İcrasına Dair Birleşmiş Milletler Minimum Standart Kuralları
Editör: adalet.tv
27 Ekim 2020 - 11:59

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin, Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesinin
ve Ekonomik, sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesinin yanı sıra çocuk haklarına
ilişkin diğer uluslararası belgeleri akılda tutarak,
1985 yılının uluslararası gençlik yılı olarak ilan edildiğini ve Çocuk Hakları Bildirgesinin
özel manasınca da doğrulandığı üzere, uluslararası toplumun çocuk haklarının korunması ve
geliştirilmesine ayrıca, katılıma gelişmeye ve barışa özel bir önem verdiğini akılda tutarak,
Diğer taraftan, üye devletler için bir model oluşturabilecek, Çocukların Korunması ve
Çocuk Adaletinin icrası için minimum standart kurallar geliştirilmesi çağrısında bulunan ve 25
Ağustos- 5 Eylül 1980 tarihleri arasında Caracas’ta yapılan altıncı Birleşmiş Milletler Kongresinde
kabul edilen, Suçun Önlenmesi ve Suçluların Tretmanı hakkındaki 4 sayılı tavsiye kararını
hatırlayarak,
Ayrıca, 14 - 18 Mayıs 1984 tarihlerinde Pekin’de (Çin) yapılan Bölgelerarası hazırlık toplantısı
aracılığı ile Suçun Önlenmesi ve Suçluların Tretmanı Hakkındaki Yedinci Birleşmiş Milletler
Kongresine taslak kuralları ulaştırılan 25 Mayıs 1984 tarihli ve 1984/153 sayılı Ekonomik ve
Sosyal Konsey kararını hatırlayarak,
İnsan gelişiminin erken çağlarında bulunmaları nedeniyle, gençlerin akli, bedensel ve
sosyal gelişme bakımından özel bakım ve yardıma; güvenlik, saygınlık özgürlük ve barış koşulları
bakımından ise, yasal korunmaya ihtiyaç duyduklarını kabul ederek,
Mevcut ulusal düzenlemelerin, politikaların ve uygulamaların bu kurallarda yer alan
standartların ışığın altında yeniden gözden geçirilmesini ve değiştirilmesini gerekli olabileceğin
göz önüne alarak, daha da ötesinde, mevcut sosyal, ekonomik, kültürel, siyasal ve hukuksal
koşullar nedeniyle su anda başarılması zor gibi gözükmesine rağmen, standartların politika olarak
en az düzeyde ulaşılabilir olmasının tasarlanmış olduğunu göz önüne alarak,
1- Çocuk Adaletinin İcrası için Minimum Standart Kurulların geliştirilmesinde, Suçun
Önlenmesi ve Kontrolü Komitesinin, Genel Sekreterin, Birleşmiş Milletler Suçun Önlenesi ve
Suçluların Tretmanı Asya ve Uzak Doğu Enstitüsünün ve diğer Birleşmiş Milletler Enstitülülerinin
yürüttüğü çalışmaları takdirle karşılar;
2- Çocuk Adaletinin İcrası İçin Minimum Standart Kuralların taslağı konusundaki Genel
sekreter raporunu takdirle dikkate alır;
3-İncelemek ve kesinleştirmek üzere suçu önlenmesi ve suçluların tretmanı hakkında
yedinci Birleşmiş Milletler Kongresine sunulan kurullar metnine son şeklini vermesinden ötürü,
Pekin’de yapılan bölgeler arası hazırlık toplantısını övülmeye layık görür.
4- Bu kararın ekinde yer alan ve yedinci kongre tarafından tavsiye olunan Çocuk Adaletinin
İcrası İçin Birleşmiş Milletler Minimum Standart Kurallarını kabul eder ve kuralların “ Pekin
Kuralları” olarak bilinmesine ilişkin yedinci kongre tavsiyesini uygun bulur.
5- Üye devletleri, gerekli görülen her durumda ulusal mevzuatlarını, politika ve
uygulamalarını, özellikle ceza adaleti personelinin eğitimi Pekin Kurallarına uygun hali getirmeye
ve kuralları ilgili makamların ve toplumun dikkatine sunmaya davet eder.
6- Suçun önlenmesi ve suçluların tretmanı hakkındaki Birleşmiş Milletler enstitülerinin
yardımıyla, Pekin Kurallarının etkin uygulanması için, tedbirler oluşturması konusunda Suçun
Önlenmesi ve Kontrolü Komitesine çağrıda bulunur.
7- Üye devletleri; Pekin Kurallarının uygulanması konusunda Genel Sekreter’e bilgi
vermeye ve ulaşılan sonuçlar hakkında Suçun Önlenmesi ve Kontrolü Komitesine düzenli olarak
8- Üye Devletlerden ve Genel Sekreter’den, Çocuk Adaletinin İcrası konusundaki etkin

politika ve uygulamalar konusunda araştırma yapmalarını ve bir veri tabanı oluşturmaların talip
eder;
9- Çocuk Adaleti alanındaki bilgilendirme faaliyetlerinin yoğunlaştırılması da dahil olmak
üzere, Pekin Kurullarının, Birleşmiş Milletlerin bütün resmi dillerinde ve mümkün olabilin en
geniş bir şekilde dağıtımının sağlanması konusunda üye devletlere davette, Genel Sekreter’den
ricada bulunur;
10- Genel Sekreter’den, Pekin Kurallarının uygulanması için pilot projeler oluşturmasını
talep eder;
11- Genel Sekreter’den ve Üye Devletlerden özellikle, hapse yeni alternatiflerin
geliştirilmesi, araştırma ve değerlendirme, personelinin işe alınması, eğitimi ile personel değişimi
alanlarında, Pekin Kurallarının başarılı bir şekilde uygulanmasının temini için gerekli kaynakları
sağlamalarını talep eder;
12- Suçun Önlenmesi ve Suçluların Tretmanı Hakkındaki Sekizinci Birleşmiş Milletler
Kongresinden, Çocuk Adaleti konusunda ayrı bir gündem konusu altında, Pekin Kurallarının ve
mevcut karar içerisinde yer alan tavsiyelerin uygulanmasında kaydedilen ilerlemeleri gözden
geçirmesini rica eder;
13- Birleşmiş Milletler sisteminin bütün ilgili organlarının özellikle de bölgesel
komisyonların ve uzman kuruluşların Suçun Önlenmesi ve Suçluların Tretmanı için Birleşmiş
Milletler Enstitülerinin de hükumet dışı kuruluşların Sekreter ile işbirliği yapmaları konusunda ve
Pekin Kurullarının da bulunan prensiplerin uygulanması için, kendi teknik kabiliyet alanlarında
uyumlu ve destekli çabaları göstermeleri için gerekli tedbirleri almaları konusunda ısrar eder.