Cezaevi öğretmeni ne iş yapar, kaç para maaş alır?

Ceza infaz kurumlarında görev yapan öğretmenlerin yaptıkları işler, özlük hakları ve bu mesleği seçmeyi düşünen adayların bütün bilmesi gerekenler haberimizde. (CTE Cezaevi öğretmenleri)

Cezaevi öğretmeni ne iş yapar, kaç para maaş alır?
Editör: adalet.tv
31 Aralık 2020 - 18:27
Reklam
CEZAEVİ ÖĞRETMENLİĞİ BÜTÜN DETAYLAR
Türkiye'de Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan ceza infaz kurumları, eğitimevlerinde görev yapan cezaevi öğretmenleri ile ilgili özel haberimiz.

a) Adaylarda aranacak şartlar;

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği gereğince adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.
- Türk Vatandaşı olmak,
- Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,
- Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (sağlık kurulu raporu sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)

- Milli Eğitim Bakanlığınca, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin ilân tarihindeki çizelgede sayılan yüksek öğretim programından mezun olanlardan eğitim fakültesi mezunları dışındaki bölümler için sınıf öğretmenliği sertifikası veya pedagojik formasyon belgesi bulunmak veya alanı ile ilgili ortaöğretim tezsiz yüksek lisans programını bitirmiş olmak,
- KPSS (Lisans) sınavına katılmış olmak.

Cezaevi Öğretmeni ne iş yapar?

Ceza infaz kurumlarında bulunan  Eğitim ve öğretim servisinde görev yapar. Eğitim ve Öğretim Servisi; kurumdaki eğitim ve öğretim hizmetleri ile kültürel etkinlikler ve kütüphane çalışmalarının yürütüldüğü servistir. Eğitim ve öğretim servislerinde; öğretmen ve kütüphaneci görev yapar.

- Hükümlülerin eğitim ve öğretimleri ile manevi kalkınmalarını sağlar, örgün ve yaygın eğitime devam eden hükümlülerin okul kayıtları, sınava giriş işlemleri, sevk hâlinde okul kayıtlarının nakledilmesi gibi eğitim ve öğretimleri için gerekli her türlü işlemleri yürütür ve konu hakkında bilgilendirme yapar.
- Her yılın eğitim ve öğretim döneminin başlangıcında eğitim ve öğretim, kurs gibi görev alanına giren konularda bir yıllık plan hazırlayarak kurum en üst amirine sunar ve eğitim ve öğretim istatistiklerini düzenler. (adalet.tv / özel haber)
- Yıl içinde değişebilecek koşullar nedeniyle, yıllık planda değişiklikler yapar.
- Kütüphanecinin bulunmadığı hâllerde, kütüphanecinin görevlerini yerine getirir.
- Okuma yazma bilmeyen hükümlülere, okuma yazma öğretilmesinden sorumludur. Herhangi bir sebeple öğrenme güçlüğü görülenleri, kurum en üst amirine bildirir. (Kurum en üst amiri ve öğretmen bunların okuma yazma öğrenmeleri için gereken önlemleri alır)
- Kurumda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam edenlerin isimlerini, başladıkları tarihi, hangi sınıfa devam ettiklerini, başlangıçtaki öğrenim düzeylerini, eğitim ve öğretimde gösterdikleri ilerlemeyi, başarısını, devam sürelerini, sınıf yükselmelerini, davranış notlarını, gözlem ve sınıflandırma formunun ilgili bölümüne kaydeder.
- Kurumda yapılacak sınavlarda görev alır. Diğer görev alacak personeli belirler.
- Kurumun ulaşım, yemek ve lojman haklarından faydalanır.
- Görevde yükselme hakkı vardır. (8 yıl hizmet sonrası Kurum Müdürü görevde yükselme hakkı vardır)
- Maaş  5.000 TL + 2.000 TL (Ek Ders tam zamanlı çalışması durumunda) + Yılda bir kez Eylül ayında olmak üzere Kırtasiye yardımı (2.000 TL civarı) ,
- Ceza infaz kurumları dışında Personel Eğitim Merkezleri'nde geçici ve Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde görev yapar.
-  Giyim yardımı alamamaktadır.
adalet.tv / özel haber