Başka birisinin işlediği suçu bildirmemek suç mudur?

İnsanlar adliye ve karakola gidip bir konu hakkında ifade vermekten çekinirler, başlarına bir sorun geleceği hissine kapılırlar. Ancak şahit olunan bir suçu gizlemek de suçtur.

Başka birisinin işlediği suçu bildirmemek suç mudur?
Editör: adalet.tv
16 Ekim 2020 - 12:06

Başkasının işlediği bir suçu kolluk kuvvetlerine veya ilgili makamlara bildirmemek 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda suç olarak kabul edilmiştir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 278, 279 ve 280 maddeleri ile bu konular net çizgiler çizilerek yasalaştırılmıştır.

Suçu bildirmeme: 
Madde 278- (İptal: Anayasa Mahkemesinin 30 Haziran 2011 tarihli ve E.: 2010/52, K.: 2011/113 sayılı Kararı ile.; Değişik: 02 Temmuz 2012 tarih 6352/91 md.)1. İşlenmekte olan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
2. İşlenmiş olmakla birlikte, sebebiyet verdiği neticelerin sınırlandırılması halen mümkün bulunan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.
3. Mağdurun 15 bitirmemiş bir çocuk, bedensel veya ruhsal bakımdan engelli olan ya da hamileliği nedeniyle kendisini savunamayacak durumda bulunan kimse olması halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza, yarı oranında artırılır.
4. Tanıklıktan çekinebilecek olan kişiler bakımından cezaya hükmolunmaz. Ancak, suçu önleme yükümlülüğünün varlığı dolayısıyla ceza sorumluluğuna ilişkin hükümler saklıdır.

Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi:


Madde 279- 1. Kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak öğrenip de yetkili makamlara bildirimde bulunmayı ihmal eden veya bu hususta gecikme gösteren kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
2. Suçun, adlî kolluk görevini yapan kişi tarafından işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi:
Madde 280- 1. Görevini yaptığı sırada bir suçun işlendiği yönünde bir belirti ile karşılaşmasına rağmen, durumu yetkili makamlara bildirmeyen veya bu hususta gecikme gösteren sağlık mesleği mensubu, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
2. Sağlık mesleği mensubu deyiminden tabip, diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire ve sağlık hizmeti veren diğer kişiler anlaşılır.