Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görev bölümünü yayınladı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı resmi web sitesinden adliyede görevli hakim ve savcıların yeni iş bölümünü yayınladı.

Reklam
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görev bölümünü yayınladı
Editör: adalet.tv
02 Temmuz 2020 - 18:39
Hakim ve savcıların iş bölümü yayınlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı resmi sitesinden adliyede görevli hakim ve savcıların iş bölümünü ve görev tanımını detaylı olarak yayınladı.
ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI GÖREV BÖLÜMÜ
CUMHURİYET BAŞSAVCISI YÜKSEL KOCAMAN'A AİT GÖREVLER

1-Yönetim, temsil, adalet dairelerinin genel denetimi, temizliği, güvenliği, bakım ve onarımı ile

yönetiminin gereklerini yapmak, yaptırmak.

2-Cumhuriyet Başsavcı vekili ile Cumhuriyet Savcıları ve mülhakat Cumhuriyet Başsavcıları ile

Cumhuriyet Savcıları üzerinde gözetim ve denetim yetkisini kullanmak,

3-Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri ve Cumhuriyet Savcıları arasındaki iş

bölüm cetvelini düzenlemek,

4-Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri ile Cumhuriyet Savcıları ve mülhakat Cumhuriyet Başsavcıları

ile Cumhuriyet Savcılarının adli tatil, yıllık ve mazeret izinlerini düzenlemek. Yasal nedenlerle

görevlerinden ayrılan ve görevlerine başlayan Cumhuriyet Savcılarının ayrılış ve başlayış

tarihlerini Hakimler ve Savcılar Kuruluna bildirmek,

5-Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Adalet Bakanlığı ve diğer Bakanlıklarla Ankara Cumhuriyet

Başsavcılığını temsilen gerekli yazışmaları yapmak.

6-Merkez ve mülhakat hâkim ve Cumhuriyet savcıları hakkında Hâkimler ve Savcılar Kurulu ile

Adalet Bakanlığının izin ve talimatları doğrultusunda gerekli inceleme ve soruşturmaları yapmak,

sonuçlandırmak.

7-Adalet Komisyonu ile gerekli diğer komisyon ve kurul toplantılarına katılmak.

8-İta amirliği görevini yapmak, adalet dairelerinin ihtiyaçlarına göre gerekli ödenekleri temin

etmek, bu ödeneklerin amacı doğrultusunda ve tasarruf ilkelerine riayet edilerek harcanması için

gerekli işlemleri yapmak, yaptırmak.

9-Hakim ve Cumhuriyet Savcılarının ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçüstü hallerindeki

soruşturmaları, yine Hakim ve Cumhuriyet Savcılarının kişisel suçları ile ilgili soruşturmaları

yapmak, yaptırmak.

10-Gerekli gördüğü konularda iç genelge yayınlamak ve sonucunu takip etmek,

11-Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri tarafından verilen kovuşturmaya yer olmadığı kararları ve

iddianamelerin görüldülerini yapmak.

12-Cumhuriyet Başsavcılığı kalemleri ve büroları ile diğer kalem ve büroları kontrol ve koordine

etmek, Cumhuriyet Başsavcılığı personelinin görev yapacakları kalem, büro ve yerleri belirlemek.

13-Cumhuriyet Başsavcılığına hitaben gelen gizli evrakın zarf açma ve havale işlemlerini yapmak.

14-Gerekli gördüğü soruşturmaları yapmak ve davalarda iddia makamını temsil etmek veya

ettirmek.

15- Sincan 1, 2, 3 ve 4 Nolu L ile T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Sincan 1 ve 2 Nolu F Tipi

Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Sincan 1 ve 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı

Ceza İnfaz Kurumu, Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu, Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza

İnfaz Kurumu, Çocuk Eğitimevi, Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu, Sincan Kadın Kapalı Ceza

İnfaz Kurumu ve Ankara Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezlerini bizzat ya da

görevlendirdiği Cumhuriyet başsavcı vekili ve Cumhuriyet savcıları vasıtasıyla denetlemek.

16-Yürütülen soruşturmalar konusunda basın ile ilişkileri yönetmek, gerekli gördüğü takdirde

soruşturmalar hakkında kamuoyunu bizzat ya da basın sözcülüğü aracılığı ile aydınlatmak veya

bilgilendirmek amacıyla basın bildirisi yayınlamak.

17-Mülhakat Cumhuriyet Başsavcılıkları ve ceza infaz kurumlarının denetim ve gözetimini

yapmak veya yaptırmak.

Sayfa 2 / 24

18-Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yerine getirilen hizmetlerin aksamadan ve süratle

yürütülebilmesi için Cumhuriyet başsavcı vekilleri ve Cumhuriyet savcıları ile belli aralıklarla

toplantılar yapmak, Cumhuriyet başsavcı vekilleri ve Cumhuriyet savcıları arasında gerekli

koordine ve ahengi sağlayacak her türlü tedbiri almak.

1) CUMHURİYET BAŞSAVCI VEKİLİ EKREM AYDINER’E AİT GÖREVLER

1- Parlamenterler hakkındaki şikâyetler ile ilgili soruşturmaları yürütmek.

2- Çek Suçları Soruşturma, Ön Ödeme ve Kabahatler Bürosu ile ilgili tüm işlemleri yapmak bu

büroda görevli Cumhuriyet savcıları arasındaki evrak dağılımını gerçekleştirmek, açılan dava ve

verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararları incelemek, hatalı görülenler hakkında gereğini

yapmak.

3- Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünden gelen tüm evrakın gereğinin yapılması ve

bu Genel Müdürlükten gelen yazılar ile ilgili yapılan işlem sonucunda Bakanlığa yazılacak

yazıları hazırlamak hususunda Cumhuriyet Başsavcısı tarafından görevlendirilmiş Cumhuriyet

savcısının işlemlerini bizzat görerek parafe etmek, Mahkemeler ve İcra Müdürlükleri ile diğer

birimler tarafından Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünden talep edilen hususlarla

ilgili gelen cevabi yazıları ilgili birime aktarmak.

4- Suçluların İadesi, Hükümlülerin Nakli (cezai konularda uluslararası adli işbirliğinden doğan

görevler), soruşturma ve kovuşturması devam etmekte olan yabancı ülkelerdeki gıyabi tutuklu ve

yakalamalı kişiler ile ilgili işlemleri yapmak.

5-Muhabere Bürosunun denetimini yapmak, büroda görevli Cumhuriyet savcıları arasındaki evrak

dağılımını gerçekleştirmek, açılan dava verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararları

incelemek, hatalı görülenler hakkında gereğini yapmak.

6- Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün 01.01.2006 gün ve 8/61 sayılı Taşra Personelinin

Çalışma Düzeniyle ilgili yayınlanan genelge gereğini yerine getirmek ve Adli Sicil Bürosunun

gözetim ve denetimini yapmak.

7-Adli Tıp Grup Başkanlığına ait işleri takip etmek, sorunlarını çözmek ve birimler ile ilgili

şikayetleri değerlendirmek.

8-Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ender COŞKUN’un yokluğunda ona ait işlerin gereğini yapmak.

9-Kendisine bağlı büroların çalışmalarını denetlemek,

10-Nöbetlerinde kendisine düşen işlerin gereklerini yerine getirmek.

11-Cumhuriyet Başsavcısı tarafından kendisine tevdi edilen diğer görevleri yapmak.

2) CUMHURİYET BAŞSAVCI VEKİLİ İLHAN AYAZ'A AİT GÖREVLER

1-Genel Soruşturma Bürosu ile ilgili tüm işlemleri yapmak, Genel Soruşturma Bürosu'nda 01-15

sırasında görevlendirilen Cumhuriyet Savcıları'nca açılan dava ve verilen kovuşturmaya yer

olmadığına dair kararları incelemek, hatalı görülenler hakkında gereğini yapmak.

2-Müracaat ve Suçüstü Bürosu ile ilgili tüm işlemleri yapmak ve denetimini icra etmek, büroda

görevli Cumhuriyet savcıları arasındaki evrak tevziini gerçekleştirmek, açılan dava ve verilen

Sayfa 3 / 24

kovuşturmaya yer olmadığına dair kararları incelemek, hatalı görülenler hakkında gereğini

yapmak.

3-Müracaat ve Suçüstü Bürosu ile Muhabere Bürosundan intikal eden ve içeriği itibariyle

takibinin kolluğa bırakılmayıp bizzat Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülmesi zorunlu görülen

ve özellik arz eden soruşturmaları yapmak üzere Cumhuriyet savcısı görevlendirmek, bu

nitelikteki soruşturmaları tüm aşama ve evreleri ile izlemek, ağır cezalık mevaddan suçların tahkik

ve takibinde gerekli özen ve hassasiyetin gösterilmesi hususunda icap eden tedbirleri almak.

4-Tutuklu evrakı inceleyerek tutuklama taleplerinin 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Yasasının

100–101. maddelerinde belirtilen yasal şart ve gerekçeleri kapsayıp kapsamadığı konusunu

izlemek gerektiğinde Cumhuriyet Başsavcısını bilgilendirmek.

5-İlk Kayıt Bürosunun denetimini icra etmek.

6-Yapılacak programa göre en az üç ayda bir olmak üzere “Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade

Alma Yönetmeliği” uyarınca nezarethaneleri bizzat denetlemek ve Cumhuriyet savcıları arasında

bu konuda periyodik denetleme cetveli düzenlemek.

7-Cumhuriyet Savcılarının nöbet listelerini düzenlemek, ilgili birimlere iletmek ve nöbet

hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için gereken önlemleri almak.

8-Görevli Cumhuriyet Savcılarının izin, rapor, görevlendirme, geçici acil mazeret halleri gibi

sebeplerle veya görevlerinden ayrılmalarında onlara ait işlerin hangi Cumhuriyet Savcısı

tarafından yürütüleceğini belirlemek, görevlendirmek, bu gibi hallerde işlerin sürüncemede

kalmaması için gerekli önlemleri almak.

9-Mesai saatleri içerisinde işin önemi, niteliği, suç faillerinin fazlalığı gibi sebeplerle nöbetçi

Cumhuriyet savcısının tek başına yürütemeyeceği soruşturmalarda durumu Cumhuriyet

Başsavcısına bildirerek, onun tarafından verilecek talimat çerçevesinde yeteri kadar Cumhuriyet

savcısı görevlendirmek.

10-Giriş kapılarındaki kart uygulamasını periyodik aralıklarla denetlemek suretiyle Cumhuriyet

Başsavcılığımız personelinin mesaiye devamını bizzat sağlamak, geçerli bir mazereti olmaksızın

çalışma saatlerine riayet etmeyen personeli uyarmak, icap eden hallerde disiplin işlemlerini

başlatmak.

11-Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı tüm kalem ve bürolarda çalışan personeli Cumhuriyet

Başsavcısının talimatları doğrultusunda görev gereklerine uygun şekilde koordine etmek ve

bürolar arası görevlendirmelerini yapmak, zabıt kâtiplerine ilişkin nöbet listelerini bizzat

düzenleyerek ilgili birimlere iletmek ve nöbet hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için ihtiyaç

duyulan tüm önlemleri almak.

12-Hakimevi ve Adaletevi personeli ile ilgili tüm işleri yürütmek.

13-HSK Muhabere Bürosunca hazırlanan yazışmaları imzalamak ve HSK Muhabere Bürosu

Kalemini denetlemek.

14-Bakanlık Muhabere Bürosu ve Vekiller Kalemince hazırlanan iç yazışmaları imzalamak ve

Bakanlık Muhabere Bürosu ile Başsavcı Vekilleri Kalemini denetlemek.

15-Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ekrem AYDINER’in yokluğunda ona ait işlerin gereğini yapmak.

16-Kendisine bağlı büroların çalışmalarını denetlemek,

17-Nöbetlerinde kendisine düşen işlerin gereklerini yerine getirmek.

18-Cumhuriyet Başsavcısı tarafından kendisine tevdi edilen diğer görevleri yapmak.

Sayfa 4 / 24

3) CUMHURİYET BAŞSAVCI VEKİLİ ÖZGÜR KAMIŞLIK'A AİT GÖREVLER

1-Genel Soruşturma Bürosu ile ilgili tüm işlemleri yapmak, Genel Soruşturma Bürosunda 16-51

ırasında görevlendirilen Cumhuriyet Savcıları'nca açılan dava ve verilen kovuşturmaya yer

olmadığına dair kararları incelemek, hatalı görülenler hakkında gereğini yapmak.

2-Genel Soruşturma Bürosunda soruşturma evrakının tevziini yapmak.

3- Fikri ve Sınaî Haklar Soruşturma Bürosu ile ilgili tüm işlemleri yapmak, bu büroda görevli

Cumhuriyet savcıları arasındaki evrak tevziini gerçekleştirmek, açılan dava ve verilen

kovuşturmaya yer olmadığına dair kararları incelemek, hatalı görülenler hakkında gereğini

yapmak.

4-Düzenlenmesi gereken süreli rapor ve cetvelleri hazırlatıp Adalet Bakanlığı, HSK veya ilgili

mercilere göndermek.

5- Adalet Bakanlığı Adli Bültenlerinde yer alan genelgelerin ilgili birimlere ulaştırılmasını

aksaklığa mahal bırakmayacak şekilde temin etmek.

6-Cumhuriyet Başsavcı Vekili Durdu ÖZER’in yokluğunda ona ait işlerin gereğini yapmak.

7-Kendisine bağlı büroların çalışmalarını denetlemek.

8-Nöbetlerinde kendisine düşen işlerin gereklerini yerine getirmek.

9-Cumhuriyet Başsavcısı tarafından kendisine tevdi edilen diğer görevleri yapmak.

4) CUMHURİYET BAŞSAVCI VEKİLİ ALİ KUŞÇUOĞLU'NA AİT GÖREVLER

1-Genel Soruşturma Bürosu ile ilgili tüm işlemleri yapmak, Genel Soruşturma Bürosu'nda 52-86

sırasında görevlendirilen Cumhuriyet Savcıları'nca açılan dava ve verilen kovuşturmaya yer

olmadığına dair kararları incelemek, hatalı görülenler hakkında gereğini yapmak.

2- Askeri Suçlar Soruşturma Bürosu ile ilgili tüm işlemleri yapmak, bu büroda görevli Cumhuriyet

savcıları arasındaki evrak tevziini gerçekleştirmek, açılan dava ve verilen Kovuşturmaya Yer

Olmadığına Dair Kararları incelemek, hatalı görülenler hakkında gereğini yapmak.

3-Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile İcra Müdürleri ve diğer memurların acil hallerde hemen

bulunmalarını teminen özel telefonları veya evlerine en yakın polis karakollarına ait telefon

numaraları ile ev adreslerinin cetvel halinde tanzim edilerek sürekli güncelleştirilmesini sağlamak.

4-Cumhuriyet savcıları arasında genel çalışma yönergesinden kaynaklanan bürolar arası görev

ihtilafını muktezaya bağlamak.

5-Cumhuriyet Başsavcı Vekili İlhan AYAZ’ın yokluğunda ona ait işlerin gereğini yapmak.

6-Kendisine bağlı büroların çalışmalarını denetlemek.

7-Nöbetlerinde kendisine düşen işlerin gereklerini yerine getirmek.

8-Cumhuriyet Başsavcısı tarafından kendisine tevdi edilen diğer görevleri yapmak.

5) CUMHURİYET BAŞSAVCI VEKİLİ ENDER COŞKUN'A AİT GÖREVLER

1- Avukat ve Noter Suçları İnceleme Bürosu ile ilgili tüm işlemleri yapmak, bu büroda görevli

Cumhuriyet savcıları arasındaki evrak dağılımını gerçekleştirmek, açılan dava ve fezlekeleri

incelemek, hatalı görülenler hakkında gereğini yapmak, avukat ve noterlerin görevlerinden doğan

veya görevlerinin ifası sırasında işledikleri suçlar ile ilgili soruşturmaları düzenlemek.

2-Ayrımcılık ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Bürosu ile ilgili tüm işlemleri

yapmak, bu büroda görevli Cumhuriyet savcıları arasındaki evrak tevziini gerçekleştirmek,

Sayfa 5 / 24

açılan dava ve verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararları incelemek, hatalı görülenler

hakkında gereğini yapmak.

3-Çocuk İzleme Merkezi ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı arasında koordinasyonu sağlamak

ve Çocuk İzlem Merkezinde görevlendirilecek Cumhuriyet savcılarına ilişkin nöbet listelerini

düzenlemek, ilgili birimlere iletmek ve nöbet hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için gereken

önlemleri almak.

4-Zamanaşımı Bürosu ile ilgili tüm işlemleri yapmak, bu büroda görevli Cumhuriyet savcıları

arasındaki evrak tevziini gerçekleştirmek, açılan dava ve verilen kovuşturmaya yer olmadığına

dair kararları incelemek, hatalı görülenler hakkında gereğini yapmak.

5-Adli Görüşme Odaları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

6- Baro Yönetim ve Disiplin Kurulunca verilen ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına tebliğ

edilen disiplin soruşturmalarına ilişkin kararları incelemek, gerekli gördüğü kararlarla ilgili yasal

yollara müracaat etmek.

7-Cumhuriyet Başsavcı Vekili Özgür KAMIŞLIK’ın yokluğunda ona ait işlerin gereğini yapmak.

8-Kendisine bağlı büroların çalışmalarını denetlemek.

9-Nöbetlerinde kendisine düşen işlerin gereklerini yerine getirmek.

10-Cumhuriyet Başsavcısı tarafından kendisine tevdi edilen diğer görevleri yapmak.

6) CUMHURİYET BAŞSAVCI VEKİLİ ALPARSLAN TUFAN'A AİT GÖREVLER

1- Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu ile ilgili tüm işlemleri yapmak, bu büroda

görevli Cumhuriyet Savcıları arasındaki evrak tevziini gerçekleştirmek, açılan dava ve verilen

kovuşturmaya yer olmadığına dair kararları incelemek, hatalı görülenler hakkında gereğini

yapmak.

2-Suç eşyası Yönetmeliğinin noksansız bir şekilde uygulanmasını ve konu ile ilgili Bakanlık

genelgeleri ile Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 01/01/2006 gün ve 32/33 sayılı Suç Eşyası Olarak

El Konulan Kültür Varlıkları İle İlgili Olarak Yapılacak İşler ifadeli yönetmelik ve genelgeye

uyulmasını sağlamak, Adalet Emanet Dairesi tarafından başka mahal ve mercilere gönderilmek

üzere Cumhuriyet Başsavcılığına tevdi edilen eşya akıbetini belli aralıklarla aratmak, emanet

dairesinin emniyetli ve hizmete elverişli hale getirilmesi için gereken tüm önlemleri almak, görevli

memurları sürekli denetim altında tutmak.

3-Ankara Noterliklerinin, 1512 sayılı Noterlik Kanunu ve Bakanlık genelgeleri uyarınca her yıl

Mayıs ayı içerisinde denetimlerinin Cumhuriyet savcılarınca yapılmasını ve raporların süresinde

Bakanlığa ulaştırılacak şekilde hazır edilmesini sağlamak.

4-Ankara Noter Odası Yönetim ve Disiplin Kurulunca verilen ve Ankara Cumhuriyet

Başsavcılığına tebliğ edilen disiplin soruşturmalarına ilişkin kararları incelemek, gerekli gördüğü

kararlarla ilgili yasal yollara müracaat etmek.

5-Noterlik kurulması, noterlerin izin, hastalık, teminat, yemin, devir-teslim vs. işlemlerini yerine

getirmek.

6-Hakimler ve Savcılar Kuruluna gönderilecek olan iş cetvellerinin zamanında hazırlanmasını ve

gecikmeye meydan verilmeden gönderilmesini sağlamak,

7-Cumhuriyet Başsavcılığının, HSK ve adalet müfettişlerince yapılan olağan teftişleri sonunda

düzenlenip gönderilen tavsiyeler listesini inceleyerek başsavcı vekillerinin görev alanlarına giren

konularla ilgili onlarla işbirliği yapmak suretiyle belirtilen hususların ikmalini sağlamak, tebliğ

edilecek hususların sonuçlarını HSK ve Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirmek üzere

yazılı raporu Cumhuriyet Başsavcısına sunmak.

Sayfa 6 / 24

8-Kurum ve Birim Arşivleri Ayıklama ve İmha Komisyonları üyesi olarak bu birime ait görevlerin

yerine getirilmesini sağlamak.

9-Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali KUŞÇUOĞLU’nun yokluğunda ona ait işlerin gereğini

yapmak.

10-Kendisine bağlı büroların çalışmalarını denetlemek.

11-Nöbetlerinde kendisine düşen işlerin gereklerini yerine getirmek.

12-Cumhuriyet Başsavcısı tarafından kendisine tevdi edilen diğer görevleri yapmak.

7) CUMHURİYET BAŞSAVCI VEKİLİ HAMZA YOKUŞ'A AİT GÖREVLER

1- Basın Suçları Soruşturma Bürosu ile ilgili tüm işlemleri yapmak, bu büroda görevli Cumhuriyet

savcıları arasındaki evrak tevziini gerçekleştirmek, açılan dava ve verilen kovuşturmaya yer

olmadığına dair kararları incelemek, hatalı görülenler hakkında gereğini yapmak.

2-Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu ile ilgili tüm işlemleri yapmak, bu büroda görevli

Cumhuriyet savcıları arasındaki evrak tevziini gerçekleştirmek, açılan dava ve verilen

kovuşturmaya yer olmadığına dair kararları incelemek, hatalı görülenler hakkında gereğini

yapmak.

3- Bilgi İşlem Müdürlüğünün iş, işlem ve çalışmalarını (UYAP dâhil) denetlemek, gerekli görülen

her türlü işlemi yapmak ya da yaptırmak.

4- Talimat Bürosu çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesini temin etmek.

5-Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gökhan KARAKÖSE’nin yokluğunda ona ait işlerin gereğini

yapmak.

6-Kendisine bağlı büroların çalışmalarını denetlemek.

7-Nöbetlerinde kendisine düşen işlerin gereklerini yerine getirmek.

8-Cumhuriyet Başsavcısı tarafından kendisine tevdi edilen diğer görevleri yapmak.

8) CUMHURİYET BAŞSAVCI VEKİLİ VURAL BALCI’YA AİT GÖREVLER

1. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görev, yetki ve sorumluk alanında bulunan;

- Sincan 1–2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları,

- Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu,

- Çocuk Eğitimevi,

- Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu,

- Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu,

- Sincan 1-2-3 ve 4 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumları,

- Sincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu,

- Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu,

- Sincan 1 ve 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları,

a) Başta Ankara 1 ve 2 No’lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumları olmak üzere fiziki koşulları,

istiap haddi ve barındırdığı hükümlülerin yarattıkları sorunlar dikkate alınarak görülen

aksaklıklarını gidermek, bu kurumları sürekli denetim altında bulundurmak, gerektiğinde

Cumhuriyet Başsavcısına bilgi vermek suretiyle kurumların güvenliği ve disiplinini sağlamak için

uygun göreceği önlemleri almak,

Sayfa 7 / 24

b) Ceza İnfaz Kurumlarının lüzum hissedilen yerlerinde sık sık mevzii aramalar yaptırmak, ayda

bir yapılacak rutin aramalara bizzat nezaret etmek,

c) Ceza İnfaz Kurumlarının güvenliği ile ilgili sorunların tespiti ve çözüm önerileri bakımından

cezaevi komutanlığı ve diğer ilgili birimlerle yapılacak toplantılara katılmak,

d) Ceza infaz kurumlarının mesai saatleri dışında da denetimini sağlamak açısından İlâmat İnfaz

ve Denetimli Serbestlik Yardım Merkezi Bürosunda görevli Cumhuriyet savcılarının nöbet

cetvelini düzenleyerek Cumhuriyet Başsavcısının onayına sunmak,

e) Cezaevlerinde vuku bulan firar ve kurum disiplini ile güvenliğini tehdit eden diğer olaylar

hakkında geciktirilmeksizin adli ve idari soruşturma açılmasını temin ederek yasal süreci takip

etmek, önem arz eden konularda vakit kaybedilmeksizin Adalet Bakanlığına bilgi verilmesini

sağlamak,

f) Cezaevleri için üç aylık toplu olayların önlenmesine dair plan uygulamaları yapmak ve belirsiz

günlerde aramalar yapılmasını ve kurumlarda firar önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak,

g) Ayda bir kez cezaevleri mevcutlarının kayıtlara uygunluğunu sağlamak amacıyla sayımlara

bizzat nezaret ederek tespitini yapmak ve bunlara dair zabıtların tutulup özel kartonlarında

saklanmasını sağlamak,

h) Cezaevleri arşivlerinin uygunluğunu denetlemek.

i) Ceza İnfaz Kurumlarının yangın tehlikesine karşı korunmasını sağlayıcı tedbirler almak ve

periyodik olarak elektrik şebekeleri denetimleri yaptırıp, raporları özel kartonunda saklatmak.

j) Ceza İnfaz Kurumlarının kitaplığının kontrolünü yaparak işlerliliğini sağlamak.

k) Cezaevlerinde görevli personelin mesaiye devamını sağlamak.

2- İlâmat ve infaz işlerini takip etmek, İlamât İnfaz ve Denetimli Serbestlik Yardım Merkezi

Bürosunda görevli Cumhuriyet savcıları arasında iş bölümü yaparak koordinasyonu sağlamak,

lüzumu halinde büro Cumhuriyet savcıları ile mesleki toplantılar icra etmek ve büro Cumhuriyet

savcıları tarafından verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlar ile açılan davalara ait

iddianameleri inceleyerek hatalı görülenlerin gereğini yapmak.

3-İlâmat İnfaz ve Denetimli Serbestlik Yardım Merkezi Bürosunun sağlıklı bir şekilde çalışmasını

temin için gerekli tüm önlemleri almak, personelin mesaiye riayetlerini sağlamak.

4-5402 sayılı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu ve

05.03.2013 tarihli Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği bağlamında Ankara Denetimli

Serbestlik ve Yardım Merkezine ilişkin iş, işlem ve görevleri yapmak.

5-Tercüme Bürosu işlemlerini denetlemek ve yürütmek.

6-İşyurtları Bürosu işlemlerini denetlemek ve yürütmek.

7-Cumhuriyet Başsavcı Vekili Bülent KAYAŞ’ın yokluğunda ona ait işlerin gereğini yapmak

8-Kendisine bağlı büroların çalışmalarını denetlemek.

9-Nöbetlerinde kendisine düşen işlerin gereklerini yerine getirmek.

10-Cumhuriyet Başsavcısı tarafından kendisine tevdi edilen diğer görevleri yapmak.

9) CUMHURİYET BAŞSAVCI VEKİLİ DURDU ÖZER’E AİT GÖREVLER

1-Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu ile ilgili tüm işlemleri yapmak, bu büroda görevli

Cumhuriyet savcıları arasındaki evrak dağılımını gerçekleştirmek, açılan dava ve verilen

kovuşturmaya yer olmadığına dair kararları incelemek, hatalı görülenler hakkında gereğini

yapmak.

Sayfa 8 / 24

2-Uzlaşma Bürosu ile ilgili tüm işlemleri yapmak, bu büroda görevli Cumhuriyet savcıları

arasındaki evrak tevziini gerçekleştirmek, açılan dava ve verilen kovuşturmaya yer olmadığına

dair kararları incelemek, hatalı görülenler hakkında gereğini yapmak.

3-Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu ile ilgili tüm işlemleri yapmak, bu büroda görevli Cumhuriyet

savcıları arasındaki evrak tevziini gerçekleştirmek, açılan dava ve verilen kovuşturmaya yer

olmadığına dair kararları incelemek, hatalı görülenler hakkında gereğini yapmak.

4- Esas-Karar ve Yazı İşleri Bürolarının denetimini icra etmek.

5-Gerekli gördüğü durumlarda bizzat kanun yoluna gitmek, kanun yolu denetimi maksadıyla

mahkemelerinden Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen kararlara ilişkin Cumhuriyet Başsavcısı

tarafından görevlendirilmiş “görüldü” işlemini yapacak Cumhuriyet savcısının işlemlerini

denetlemek, infazla ilgili olanlar hariç, itiraz, yargılamanın yenilenmesi ve yasa yararına bozma

gibi işlemlerle ilgili ceza mahkemelerine ait dosyaları bizzat inceleyerek ya da ilgili Cumhuriyet

savcısına inceleterek konu hakkında görüş bildirilmesini sağlamak.

6-Kanun yollarına başvuruda ilgili Cumhuriyet Savcısı ile birlikte gereğini yapmak.

7-Mahkemelerden ilgili makamlara gönderilmek üzere gelen dosyaları merciine iletmek ve

Yargıtay’dan döndüğünde mahkemesine verilmesini sağlamak.

8-Adalet Bakanlığı aleyhine açılan davalarda, davayı savunmaya yarar bilgi ve belgelerin temini

ile Hazine vekilinin davadan haberdar edilerek takibini sağlamak.

9-Bilgi Edinme Kanunu ile ilgili işleri yapmak.

10-Cumhuriyet Başsavcı Vekili Vural BALCI’nın yokluğunda ona ait işlerin gereğini yapmak.

11-Kendisine bağlı büroların çalışmalarını denetlemek.

12-Nöbetlerinde kendisine düşen işlerin gereklerini yerine getirmek.

13-Cumhuriyet Başsavcısı tarafından kendisine tevdi edilen diğer görevleri yapmak.

10) CUMHURİYET BAŞSAVCI VEKİLİ GÖKHAN KARAKÖSE'YE AİT GÖREVLER

1-Memur Suçları Soruşturma Bürosu ile ilgili tüm işlemleri yapmak, bu büroda görevli

Cumhuriyet Savcıları arasındaki evrak tevziini gerçekleştirmek, açılan dava ve verilen

kovuşturmaya yer olmadığına dair kararları incelemek, hatalı görülenler hakkında gereğini

yapmak.

2- Seri Muhakeme Bürosu ile ilgili tüm işlemleri yapmak, bu büroda görevli Cumhuriyet savcıları

arasındaki evrak dağılımını gerçekleştirmek, açılan dava ve verilen kovuşturmaya yer olmadığına

dair kararları incelemek, hatalı görülenler hakkında gereğini yapmak.

3-HSK Soruşturma Bürosu ile ilgili tüm işlemleri yapmak.

4-2802 Sayılı Kanuna tabi kamu görevlilerinin 5326 Sayılı Kanun kapsamında kalan eylemleri ile

ilgili evrakları muktezaya bağlamak.

5-6222 sayılı kanun kapsamında (spor savcılığı) Cumhuriyet başsavcılığımızca yapılan tüm

işlemleri ve kararları incelemek, hatalı görülenler hakkında gereğini yapmak.

6-İcra Müdürlüklerinin kasa hesaplarının aylık kontrollerini yaptırmak ve ilgili daireler

personelinin sürekli denetimini yaparak, tahsilât ve reddiyatların kasa kayıtları ile

karşılaştırılmasını ve doğrulanmasını temin etmek ve İcra daireleri ile kasa işiyle uğraşan hukuk

mahkemeleri personelini denetimi altında bulundurmak.

7-Cumhuriyet Başsavcılığında staj yapacak olan hâkim/savcı adayları ile avukat stajyerlerinin

çalışacakları yerleri tespit ederek bunların, özellikle mesleki bilgilerinin arttırılması, meslek

Sayfa 9 / 24

kültürü ve etiği konularında iyi yetişebilmeleri için gereken tedbirlerin alınarak şartların elverdiği

ölçüde kendilerine ideal çalışma ortamlarının temin edilmesini sağlamak.

8- Ankara Adliyesinde staj yapan meslek lisesi öğrencileri ile ilgili olarak Cumhuriyet

Başsavcılığımızın sorumluluğu dahilinde olan işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

9-Cumhuriyet Başsavcı Vekili Alparslan TUFAN’ın yokluğunda ona ait işlerin gereğini yapmak.

10-Kendisine bağlı büroların çalışmalarını denetlemek.

11-Nöbetlerinde kendisine düşen işlerin gereklerini yerine getirmek.

12-Cumhuriyet Başsavcısı tarafından kendisine tevdi edilen diğer görevleri yapmak.

11) CUMHURİYET BAŞSAVCI VEKİLİ MEHMET IŞIK’A AİT GÖREVLER

1-Terör Suçları Soruşturma Bürosu ile ilgili tüm işlemleri yapmak, bu büroda görevli Cumhuriyet

savcıları arasındaki evrak tevziini gerçekleştirmek, açılan dava ve verilen kovuşturmaya yer

olmadığına dair kararları incelemek, hatalı görülenler hakkında gereğini yapmak.

2-Cumhuriyet Başsavcı Vekili Veysel KAÇMAZ’ın yokluğunda ona ait işlerin gereğini yapmak.

3-Kendisine bağlı büroların çalışmalarını denetlemek.

4-Nöbetlerinde kendisine düşen işlerin gereklerini yerine getirmek.

5-Cumhuriyet Başsavcısı tarafından kendisine tevdi edilen diğer görevleri yapmak.

12) CUMHURİYET BAŞSAVCI VEKİLİ BÜLENT KAYAŞ’A AİT GÖREVLER

 1-Adliyenin ihtiyacı olan her türlü malzeme alımı ve onarım işleri ile ilgili gerektiğinde ihale

Komisyonu Başkanı olarak görev yapmak, Maaş Mutemetliği, Levazım Bürosu ve Ayniyat

Saymanlığı işlemlerini denetlemek ve yürütmek.

2-İdari İşler ve Levazım Müdürlüğünün görev alanına giren iş ve işlemlerin ilgililerince

yürütülmesine bizzat nezaret ederek bu işlerin aksamaya neden olmayacak şekilde eksiksiz ve

sağlıklı biçimde yerine getirilmesini temin etmek, bu hususta alınması gereken tedbirleri tespit

ederek uygulamaya sokmak, idari işler müdürleri, nöbetçi memurlar, gece bekçileri, teknisyenler,

şoförler ve hizmetlilerin nöbet çizelgelerini düzenletip onaylatmak, nöbet hizmetlerinin sağlıklı,

disiplinli ve aksaksız bir şekilde yürütülmesi için denetimlerini sürdürmek.

3-Adliyeye ait araç ve şoförlerle ilgili işleri yürütmek, motorlu araçların göreve sevk formlarının

tetkiki ile göreve çıkışlarını, günlük kat edilen mesafelerin kilometresini ve akaryakıt sarfiyatı ile

Adliye Sarayı garajının güvenliğine ilişkin denetlemeler yaparak, araçların periyodik bakımı için

lüzumlu tedbirleri almak.

4-Adliye binasının güvenliği konusunda Adliye Sarayı Koruma Karakol Amirliği ile yakın

işbirliği içinde olarak tüm binada ve özellikle de duruşma salonları ve adliye koridorlarında

alınması gereken tedbirleri tespit ederek en üst düzey güvenliğin sağlanmasını temin etmek,

Adalet Bakanlığı Özel Güvenlik talimatı hükümleri gereğini ifa etmek.

5-Sabotajlara Karşı Korunma Planı ve programları çerçevesinde Valilik Nezdinde Kurulu

Sabotajlara Karşı Koruma Komisyonuna ait iş ve işlemleri ifa etmek özel talimat ve muhtıralar

hükümleri dairesinde hazırlatmak, bu konuda gerekli tedbirleri almak.

6-Devlet tarafından kullanılan binaların yangından korunması hakkında 05.11.1995 gün ve 22453

sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik Hükümleri uyarınca Adliye hizmet binasının

yangın tehlikesine karşı korunmasını sağlayıcı önlemleri almak.

Sayfa 10 / 24

7-Adalet sarayı, eklentileri ve çevresi ile ilgili hususlarda tasarrufta bulunarak satın alınacak mal

ve hizmetlerde tespitte bulunup harcama yetkilisine bildirmek, bakım, onarım ve temizliklerini

adliyenin saygınlığına yakışır şekilde yaptırmak, bu hususta gereken her türlü tedbiri almak,

temizlik işi ile ilgili ihale prosedürünü tamamlayarak ihaleyi kazanan temizlik firmasını ihale

şartnamesinde belirtilen hususların yerine getirilmesi bakımından sürekli denetim altında tutmak,

firma ile ilgili ortaya çıkabilecek sorunları gidermek, bu amaçla hizmetli personeli İdari İşler

Müdürleri marifetiyle etkin bir biçimde çalıştırmak.

8-Adliye koridorlarında ve diğer umuma açık kısımlarda sigara içilmemesi için her türlü önlemi

almak,

9-Asansör, elektrik, sıhhi tesisat, kalorifer ve otopark ile ilgili işleri yürütmek, adliye sarayındaki

elektrik şebekesinin periyodik aralıklarla kontrolünü yaptırarak bu hususta düzenlenecek raporun

özel kartonda saklanmasını sağlamak, ayrıca elektrik ve su israfını önleyecek tedbirleri aldırmak.

10-Adliye personeli servis hizmetlerinin yürütülmesiyle ilgili işlemleri yapmak.

11-Adliye yemekhanesinin Merkez ve Taşra Kuruluşları Yemek Hizmetleri Yönergesi hükümleri

gereği idare ve denetimi konusunda her türlü önlemleri almak.

12-Adliye kreşi ile ilgili işlemleri yürütmek, tespit edilen aksaklık ve noksanlıkların giderilmesini

temin etmek.

13-Sivil savunma programlarını özel talimat ve hükümleri dairesinde hazırlatmak, bu konuda

gerekli tedbirleri almak.

14-Adalet sarayı kütüphanesi ayniyatının yönetmelik hükümleri dairesinde işlemesini sağlamak ve

denetimini yapmak, kütüphane personelini denetlemek.

15-Adliye lojmanlarının genel bütçeye giren bakım ve onarım işleri ile ilgilenmek.

16-Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı ile ilgili işleri yapmak.

17-Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı adına mal ve hizmet alımları ile ilgili harcama yetkilisi olarak

görev yapmak.

18-Adliye çalışanlarının üye oldukları sendikalar ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı arasındaki

görüşmeleri yürütmek.

19-Eğitim ve Sosyal İşler Bürosu ile ilgili tüm işlemleri yapmak, çalışmalarını denetlemek.

20- Cumhuriyet Başsavcılığımız bünyesindeki Ön Büro ile ilgili tüm işlemleri yapmak.

21-Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hamza YOKUŞ’un yokluğunda ona ait işlerin gereğini yapmak.

22-Kendisine bağlı büroların çalışmalarını denetlemek.

23-Nöbetlerinde kendisine düşen işlerin gereklerini yerine getirmek.

24-Cumhuriyet Başsavcısı tarafından kendisine tevdi edilen diğer görevleri yapmak.

13) CUMHURİYET BAŞSAVCI VEKİLİ VEYSEL KAÇMAZ’A AİT GÖREVLER

1-Terör Suçları Soruşturma Bürosu ile ilgili tüm işlemleri yapmak, bu büroda görevli Cumhuriyet

savcıları arasındaki evrak tevziini gerçekleştirmek, açılan dava ve verilen kovuşturmaya yer

olmadığına dair kararları incelemek, hatalı görülenler hakkında gereğini yapmak.

2-Ağır Ceza Mahkemesi duruşma savcılarının ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi duruşma

savcısının duruşmalara ilişkin iş ve işlemlerinin gözetim ve denetimlerini yapmak, bu Cumhuriyet

Savcıları tarafından yazılan iddianame ve verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararları

inceleyerek, hatalı görülenlerin gereğini yapmak.

Sayfa 11 / 24

3-Teknik Büro ile ilgili tüm işlemleri yapmak, bu büroda görevli Cumhuriyet savcıları arasında

büro ile ilgili evrakın tevziini gerçekleştirmek, açılan dava ve verilen kovuşturmaya yer

olmadığına dair kararları incelemek, hatalı görülenler hakkında gereğini yapmak.

4-Medya İletişim Bürosu ile ilgili tüm işlemleri yapmak.

5-Kamuoyu ve medyanın ilgisini çeken Adalet Bakanlığınca izlenen önemli olaylarla ilgili açılan

kamu davalarını takip etmek ve karara çıktığında iddianameyi tanzim eden Cumhuriyet savcısının

da görüşünü alarak yasal süre içinde kanuni yollara başvurulmak üzere Cumhuriyet Başsavcısını

bilgilendirmek.

6-Terör büroda görevli Cumhuriyet Savcılarının izin, rapor, görevlendirme, geçici acil mazeret

halleri gibi sebeplerle veya görevlerinden ayrılmalarında onlara ait işlerin hangi Cumhuriyet

Savcısı tarafından yürütüleceğini belirlemek, görevlendirmek, bu gibi hallerde işlerin

sürüncemede kalmaması için gerekli önlemleri almak.

7- Gizli Tanık Bürosu ile ilgili tüm işlemleri yapmak.

8-Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet IŞIK’ın yokluğunda ona ait işlerin gereğini yapmak.

9-Kendisine bağlı büroların çalışmalarını denetlemek.

10-Nöbetlerinde kendisine düşen işlerin gereklerini yerine getirmek.

11-Cumhuriyet Başsavcısı tarafından kendisine tevdi edilen diğer görevleri yapmak.

CUMHURİYET BAŞSAVCI VEKİLLERİ VE CUMHURİYET SAVCILARININ

GÖREVLERİ İLE İLGİLİ MÜŞTEREK HÜKÜMLER:

1. Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının gerek yargı, gerekse

yönetimle ilgili görevlerinin yerine getirilmesinde, hizmetin icaplarına uygun, düzenli ve ahenkli

bir iş birliği içinde bulunmak ve bağlı birimlerin verimli ve süratli çalışmaları için her türlü

tedbirleri almakla yükümlü ve bu açıdan Cumhuriyet Başsavcısına karşı sorumludurlar.

2. Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri; sorumlu bulundukları birimlerde, nöbet cetvelleriyle belirlenen

sıralamaya göre nöbet tutmakla, nöbetçi olduğu süre zarfında ve mesai saatleri dışında nöbetçi

personeli denetlemekle yükümlüdür. Nöbetçi Cumhuriyet Savcıları; kendilerine intikal

ettirilen, kamuoyunun ilgisini çeken, haber değeri taşıyan, Adalet Bakanlığı ve

kamuoyunun bilgilendirilmesini gerekli kılacak nitelikteki olaylar hakkında ilgili

Cumhuriyet Başsavcı Vekiline ve Cumhuriyet Başsavcısına gecikmeksizin bilgi verilmesine

özen göstereceklerdir.

3. Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri; bir önceki maddede sözü edilen türden olayların

niteliği ve şüpheli sayısı itibariyle, toplu olarak işlenen suçlarla, çok yönlü sürdürülmesi gereken

soruşturmaları yeter sayıda Cumhuriyet savcısı görevlendirmek suretiyle, soruşturmalara nezaret

etmek ve gerektiğinde bizzat yönetmekle yükümlüdürler.

4. Resmi bayram ve anma günlerinde kutlamaya ve vefat eden adliye mensuplarının cenaze

törenlerine katılmak ile Atatürk anıtına çelenk koymak gibi işler Cumhuriyet Başsavcısı veya

uygun göreceği Cumhuriyet Başsavcı Vekili tarafından yerine getirilecektir.

5. Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Adalet Bakanlığından gönderilen veya Cumhuriyet Başsavcısı

tarafından kendilerine tevdi edilen inceleme ve soruşturmaları bizzat(başka bir Cumhuriyet

Savcısına havale etmeden) yaparak sonucunu Adalet Bakanlığına sunulmak üzere Cumhuriyet

Başsavcılığına iletmekle yükümlüdürler.

Sayfa 12 / 24

6. Cumhuriyet savcıları görevle ilgili konularda Cumhuriyet başsavcı vekilleri tarafından kanun

dairesinde verilen talimatlara uymak konusunda gereken hassasiyeti göstereceklerdir.

7. Cumhuriyet başsavcı vekilleri ve Cumhuriyet savcıları tüm personele örnek olacak şekilde

mesaiye riayet konusunda gereken hassasiyeti göstereceklerdir. Cumhuriyet başsavcısının ya da

zorunlu hallerde Cumhuriyet başsavcı vekilinin bilgisi olmaksızın görev yeri terk edilmeyecektir.

8. Nöbetçi Cumhuriyet savcıları olay yerine en kısa zamanda intikal edip, delillerin kaybolmasını

engelleyecek durumda bulunacak, ölü muayeneleri ve otopsi işlemlerinin gecikmeksizin

yapılmasına dikkat edeceklerdir. Hafta sonu, resmi tatil ve mesai saatleri dışında dahi ölü muayene

ve otopsi işlemlerini hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın ivedilikle yerine getirerek, adlî kolluk

görevlilerinin nöbetçi Cumhuriyet savcısını bulamaması gibi yakınmalara meydan vermeyecekler,

bu konularda tarafların ve toplumdaki bireylerin sızlanmasına ve mağduriyetine sebebiyet olacak

tutum ve davranışlardan kaçınacaklardır.

9. Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün 16.11.2011 gün ve

70/1 sayılı Genelgeleri uyarınca; Yabancı uyruklu şahısların yakalanması (gözaltına alınması),

tutuklanması veya özgürlüğü bağlayıcı nitelikte bir cezanın infazı amacıyla cezaevine alınması ya

da serbest bırakılması hallerinde, “Yabancı uyrukluların özgürlüklerinin kısıtlanması ve serbest

bırakılmalarının bildirilmesine ilişkin bilgi formu eksiksiz bir şekilde doldurularak kimlik

belgelerinin onaylı suretleri, tutuklama müzekkeresi veya süre belgesi örneği eklenmek suretiyle,

a. İkili Sözleşme hükümleri uyarınca; Azerbaycan, Çin Halk Cumhuriyeti, Gürcistan, Litvanya,

Kazakistan, Özbekistan, Rusya ve Türkmenistan uyruklu kişilerin rızalarının olmaması halinde

doğrudan 24 saat içerisinde (0 312 292 27 20) numaralı faks ile Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk

Genel Müdürlüğüne iletilecek, ayrıca bu devletlerin konsolosluklarına bilgi verilmeyecektir. Bu

kişilerin rızalarının olması halinde ise ilgili devlet konsolosluklarına bilgi verilmesi ile

yetinilecektir.

b. Yukarıda zikredilmeyen ve Viyana Sözleşmesine taraf devlet uyruğunda olanlar açısından

yabancı kişinin yazılı olarak karşı çıkmaması halinde “http://www.mfa.gov.tr/yerlesikdiplomatikve-konsuler-misyonlar.tr.mfa” adresinde faks numaraları bulunan ilgili konsolosluklara doğrudan

24 saat içerisinde iletilecektir.

c. Türkiye’de temsilciliği bulunmayan yabancı ülke vatandaşları için düzenlenecek form Dışişleri

Bakanlığı Konsolosluk Genel Müdürlüğünün (0 312 292 27 20) numaralı faksına gönderilecektir.

d. Her üç halde de UYAP Sistemi üzerinden Adalet Bakanlığına bilgi verilecektir.

e. Ağır cezalık suçlar ile kamu düzenini, can ve mal güvenliğini ihlal eden suçlar, işkence

iddiaları, eğitim ve öğretim özgürlüğüne karşı işlenen suçlar, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu

kapsamındaki suçlar, Dernek ve Siyasi Partiler, Basın ve yayın organları tarafından işlenen suçlar

bizzat Cumhuriyet Savcıları tarafından soruşturulacaktır. Avukatlar ve Noterlerin şahsi suçlarında

dahi şüpheli sıfatıyla ifadeleri, bizzat Cumhuriyet savcıları tarafından alınacaktır.

10. Emekli olsalar bile hâkim ve Cumhuriyet savcıları, bakanlar, üst düzey bürokratlar, öğretim

üyeleri, büyükelçiler, avukatlar ve noterlerin ifadelerinin alınması için hazır bulunmaları

gerektiğinde, kolluğa müzekkere yazılmayıp güncel iletişim araçları ile davet edilmelerine özen

gösterilecektir.

11. Soruşturma numarası veya ihbar kaydı verilmeyen hiç bir evrak kolluk kuvvetlerine

gönderilmeyecektir, Kolluk güçlerine gönderilen evrakla ilgili kolluktan istenen hususlar açık ve

anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle soruşturmaların yürütülmesi istenecektir.

Sayfa 13 / 24

12. Mesai gün ve saatlerinde meydana gelen adli olaylarla ilgili olarak kolluğa gerekli emirler,

müracaat bürosu ya da nöbet cetvelleri esaslarına göre günlük nöbetçi büro Cumhuriyet savcıları

tarafından verilecektir. Kolluğun soruşturmalarla ilgili talepleri yine bu Cumhuriyet savcıları

tarafından karşılanacaktır. Dış nöbetçi Cumhuriyet savcıları ise sadece ölü muayene ve keşif gibi

işleri yapacak ve bu işlere ait talimatları kendileri kolluğa vereceklerdir. Mesai saatleri dışında

nöbetçi Cumhuriyet savcıları yukarıdaki tüm işleri kendileri yapacaklardır. Mesai gün ve

saatlerinde nöbetçi Cumhuriyet savcıları dışında hiçbir Cumhuriyet savcısı, zorunlu haller

haricinde, kolluğa dilekçe havale etmeyecektir.

13. Soruşturma evrakının Cumhuriyet savcısının gözetiminde bulundurulması gerekmekte olup,

kolluğa havale edilen evrak ile başka mahal savcılıklarına yazılan talimatların en geç bir aylık

aralarla akıbetleri sorulacaktır.

14. Ceza ve Hukuk Mahkemelerinde görevlendirilen Cumhuriyet savcıları, duruşmalara dosyaları

inceleyerek, talep ve mütalaalarını hazırlayarak çıkacaklardır. Zorunlu haller dışında mütalaa

beyan etmek üzere duruşmaların ertelenmesine sebebiyet verilmeyecektir.

15. Hakkında adli işlem yapılan yabancı uyrukluların, soruşturma aşamasında Ceza Muhakemesi

Kanunu gereğince parmak izleri alınıp, fotoğraflarının çektirilmesi usul haline getirilecektir.

16. Adli Tıp Kurumunda muayeneleri ve müşahede altına alınmaları maksadıyla İstanbul Kapalı

Cezaevine sevk edilen tutuklularla ilgili soruşturma evrakının da ilgili ile birlikte gönderilmesine

özen gösterilecektir.

17. İşkence iddialarının önüne geçebilmek ve bu yolda yapılabilecek yasa dışı bir uygulamaya

meydan verilmemek üzere, suç işledikleri iddiasıyla nezarete alınanların sorgulanmalarından önce

ve sorgulama işlemi yapıldıktan sonra tıbbi muayenelerinin yaptırılması temin edilecektir.

18. Davaların ilgili yasa maddelerine uygun olarak düzenlenen iddianamelerle, görevli ve yetkili

mahkemede açılmasına özen gösterilecek, tutuklu işlerde ise iddianamelerin başına

“TUTUKLUDUR” ibaresi mutlaka konulacaktır.

19. Daimi aramaya kayıtlı soruşturma evrakının takibi ilgili büroda görevli Cumhuriyet savcısına

verilmiş bir görev olup, evrakın en geç üç ayda bir gözden geçirilerek gerekleri yapılacak ve bu tür

evrak kolluğa gönderilmeyip, kolluktan istenen hususlar hakkında talimat yazılması usul haline

getirilecektir.

20. Yurt dışına yazılacak istinabe talepleriyle ilgili Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk Dış

İlişkiler Genel Müdürlüğünün 01.01.2006 gün ve 7/69 sayılı genelge esasları dikkate alınacaktır.

21. Tutuklama talebinin kabul edilmemesi halinde durum ilgili Cumhuriyet Savcısı tarafından

değerlendirilip; gerektiğinde itiraz yoluna gidilecektir.

22. İlamların infazı sırasında, infazın süratle yapılmasının temini bakımından YAKALAMA

ÇIKARILMASI halinde en geç 15 günlük aralarla, başka mahalle infaz için gönderilen ilamların

en geç üç aylık aralıklarla akıbetlerinin araştırılması cihetine gidilecek, Bakanlık genelgeleri ile

Başsavcılığımızca yapılan ve İnfaz Bürosuna tebliğ edilen hususlara önemle uyulacaktır.

23. Mahkemelerden verilen kararlara karşı ilgili Cumhuriyet savcılarının kanun yollarına

başvuruda duyarlı olmaları ve temyiz olanağı var iken, yasal süre dolduktan sonra olağanüstü bir

Kanun yolu olan kanun yararına bozma cihetine gitme zorunluluğunda kalmaktan kaçınmaları

gerekmektedir.

24. Cumhuriyet savcılarının uhdelerinde bulunan soruşturma evrakında görevin bir başka büroya

ait olduğundan bahisle gönderme yazısı gönderen Cumhuriyet savcısının bağlı bulunduğu

Cumhuriyet başsavcı vekili tarafından uygun bulunarak görüldü işlemi yapıldıktan sonra

Sayfa 14 / 24

soruşturma evrakı ilgili büroya gönderilecektir. Bahse konu evraklar doğrudan ilgili büroya

gönderilmeyecektir.

25. Hâkimler ve Savcılar Kurulunun 30/04/2014 tarih ve 3 sayılı yönergesi çerçevesinde nöbet

sonrası izin işlemleri 14/03/2017 tarihinde yayınlanan Cumhuriyet Başsavcılığımızın Genel

Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki Yönergemizde belirtilen usul ve esaslara göre ve Ankara

Cumhuriyet Başsavcısının onayı ile uygun gördüğü tarihlerde uygulanacaktır.

26. Bürolar arası iş cetvellerinin oranları nazara alınarak, Cumhuriyet Başsavcısı tarafından görev

bölümü çizelgesinde yazılı değişiklik yapılıncaya kadar geçerli olmak üzere; Adalet Emanet

Dairesinden sorumlu Cumhuriyet savcısına büro görevlerine ilave olarak %20 oranında genel tevzi

yapılacaktır.

Fikri ve Sınai Haklar Soruşturma Bürosundan sorumlu Cumhuriyet savcılarına büro görevlerine

ilave olarak %20 oranında genel tevzi yapılacaktır.

27. Hâkimler ve Savcılar Kurulunun 30/04/2014 tarih ve 3 nolu yönergesi çerçevesinde mesai

sonrası ve resmi tatiller dâhil olmak üzere Cumhuriyet savcıları tarafından tutulacak nöbet

hizmetlerinde aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre nöbet işlemleri ve nöbet sonrası izin

işlemleri uygulanacaktır.

a) İç nöbet:

Mesai günleri içerisinde saat 17:30–20:00 arasında, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde ise saat

08:30–20:00 arasında adliyede bulunmak sureti ile tutulacaktır. Tutulan nöbet sayısına

bakılmaksızın ayda bir gün Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uygun görülecek tarihte nöbet

sonrası idari izin kullanılacaktır.

b) Dış nöbet:

Dış nöbetçi Cumhuriyet savcıları; saat 17:00 ile ertesi günü 17:00 saatleri arasında ve yirmi dört

saat uygulamasına göre kendi bölge hudutlarını kapsayan alanda görev ifa ederler. Nöbet

hizmetinin yerine getirilip saat 17:00 itibarı ile devredilmesini takip eden ilk mesai gününde idari

izin kullanılacaktır.

c) Çocuk İzlem Merkezi nöbeti:

Cumhuriyet savcıları tarafından hafta içi mesai saatlerinde, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde ise

08.30–17.30 saatleri arasında Çocuk İzlem Merkezinde fiilen bulunmak suretiyle yürütülecektir.

Hafta sonu ve resmi tatil günlerinde tutulan nöbet hizmetinin yerine getirilmesini takip eden ilk

mesai gününde nöbet sonrası idari izin kullanılabilir.

d) Basın ve Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu nöbeti:

Basın ve Çocuk Suçları Soruşturma Bürosunda görevli Cumhuriyet Savcıları ilgili büroların

Cumhuriyet Başsavcı Vekillerinin düzenleyeceği şekilde nöbet hizmetlerini kendi içlerinde

yürüteceklerdir.

28. Belediye iştirakleri ile ilgili soruşturmalar Memur Bürosu tarafından yerine getirilecektir.

29-Memur Suçları Soruşturma Bürosu, Basın Suçları Soruşturma Bürosu, Çocuk Suçları

Soruşturma Bürosu, Terör Suçları Soruşturma Bürosu ve Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma

Bürolarında görevli Cumhuriyet savcıları ve bu bürolardan başka bürolara görevlendirilen

Cumhuriyet savcıları uhdelerinde bulunan soruşturma dosyalarını önceki bürolarında

bırakacaklardır. (görevli Cumhuriyet başsavcı vekilinin belirleyeceği dosyalar hariç.)

Sayfa 15 / 24

AĞIR CEZA MAHKEMELERİ DURUŞMA SAVCILARI:

1. Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Ahmet Rauf BURGUCUOĞLU

2. Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Cihat İPEKÇİ (I. Heyet)

2. Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı İbrahim CAN (II. Heyet)

3. Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Nuri CAVCAV

4. Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Adnan GÜMÜŞ (I. Heyet)

4. Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Veli KATIRCIOĞLU (II. Heyet)

5. Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Mehmet Hanifi YILDIRIM

6. Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Zafer SALAN

7. Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Şaban YAVUZ

8. Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Kasım İLİMOĞLU

9. Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Hacı Şeref ÖZSÖĞÜT

10. Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Erkan BUYRUK

11. Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Mehmet Beşir GÜVEN

12. Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Mustafa Burak ÇİL

13. Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Mustafa MANGA

14. Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Cem SOLMAZ

15. Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Hamit ÇİFTÇİ

16. Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Hürol ÖZCÜRE

17. Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Bülent KARAKUŞ

18. Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Sedat AYDIN

19. Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Mehmet Fatih ÖZDEMİR (I. Heyet)

19. Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı İsmet ÖZDEMİR (II. Heyet)

20. Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Selim TÜREDİ

21. Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Mehmet ÖZDEMİR

22. Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Cemalettin ŞİMŞEK

23. Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Harun ÇETİNKAYA

24. Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Gürhan Murat TEKİN (I. Heyet )

24. Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Oktay ALTUNIŞIK ( II. Heyet)

25. Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Emin YILDIRIM

26. Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı İrfan SERT

27. Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Ahmet Kemal AKGÜL

28. Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Oğuzhan MERT

29. Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Cihan ŞAHİN

30. Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Ali AKMAN

31. Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Salih Zeki YILMAZ

32. Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı İsmail MERMERCİ

33. Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Hasan KAFTAR

34. Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Mustafa DEĞERLİ

1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Bülent EKER

AİLE İÇİ ŞİDDET SUÇLARI SORUŞTURMA BÜROSU:

1. Cumhuriyet Savcısı Atila ÇALIŞ

2. Cumhuriyet Savcısı Emine AVCIOĞLU

Sayfa 16 / 24

3. Cumhuriyet Savcısı İhsan Kemal ÇAM

4. Cumhuriyet Savcısı Sabri SAYAR

5. Cumhuriyet Savcısı Yeşim ATEŞ

ASKERİ SUÇLAR SORUŞTURMA BÜROSU:

1. Cumhuriyet Savcısı Çınar SAY

2. Cumhuriyet Savcısı Özcan ERSAYİN

AVUKAT ve NOTER SUÇLARI SORUŞTURMA BÜROSU:

1. Cumhuriyet Savcısı Ali Ceyhun CEYLAN

2. Cumhuriyet Savcısı Hakan Yaşar ÜRÜN

3. Cumhuriyet Savcısı Salih KILIÇDAĞI

AYRIMCILIK VE CİNSEL SUÇLAR SORUŞTURMA BÜROSU:

1. Cumhuriyet Savcısı Günay Serap YÜKSEL

2. Cumhuriyet Savcısı Mahmut Nedim BAŞARANGİL

3. Cumhuriyet Savcısı Selma ALTUNDAĞ

4. Cumhuriyet Savcısı Sinan SAKİN

BASIN SUÇLARI BÜROSU:

1. Cumhuriyet Savcısı Avni Rıfat BAYSAL

2. Cumhuriyet Savcısı Erdinç Hakan ÖZDABAKOĞLU

3. Cumhuriyet Savcısı Fatma ULUSOY AYDIN

4. Cumhuriyet Savcısı Hafize DEMİR HAMURCU

5. Cumhuriyet Savcısı Mustafa KAYA

6. Cumhuriyet Savcısı Ömer Ziyaettin AYDIN

BİLİŞİM SUÇLARI SORUŞTURMA BÜROSU:

1. Cumhuriyet Savcısı Abdülarif AKGÜÇ

2. Cumhuriyet Savcısı Adem CAN (Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği)

3. Cumhuriyet Savcısı Cansu ALICI

4. Cumhuriyet Savcısı Mahmut Kaan YÜKSEL (UYAP Birim Sorumlusu)

5. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Sinan ALGÜL

6. Cumhuriyet Savcısı Salih ÇETİNER

7. Cumhuriyet Savcısı Semra DURAN

8. Cumhuriyet Savcısı Turhan ELBİSTAN

9. Cumhuriyet Savcısı Ufuk TURAN

ÇEK SUÇLARI, ÖN ÖDEME VE KABAHATLER BÜROSU:

1. Cumhuriyet Savcısı Nihat COŞKUN

2. Cumhuriyet Savcısı Muhittin BUYRUK

Sayfa 17 / 24

ÇOCUK SUÇLARI SORUŞTURMA BÜROSU:

1. Cumhuriyet Savcısı Muharrem SONGÜR

2. Cumhuriyet Savcısı Münüre KOYUNCU

3. Cumhuriyet Savcısı Seçil SÜALP AKSU

4. Cumhuriyet Savcısı Tuğba ARSLAN

FİKRİ VE SINAİ HAKLAR SORUŞTURMA BÜROSU:

1. Cumhuriyet Savcısı Hacı Ali BAYARSLAN

2. Cumhuriyet Savcısı Kürşat KAYRAL

GENEL SORUŞTURMA BÜROSU:

1. Cumhuriyet Savcısı Adem AKINCI

2. Cumhuriyet Savcısı Ali CANER

3. Cumhuriyet Savcısı Ali KARAHÜSEYİN

4. Cumhuriyet Savcısı Ali SAKARYA

5. Cumhuriyet Savcısı Anıl ÖZTEMEL

6. Cumhuriyet Savcısı Ayhan DEMİREL

7. Cumhuriyet Savcısı Ayhan METİN

8. Cumhuriyet Savcısı Aykut AKAT

9. Cumhuriyet Savcısı Betül ERTÜRK BABACAN

10. Cumhuriyet Savcısı Burak ÖZCOŞAR

11. Cumhuriyet Savcısı Canberk UYAN

12. Cumhuriyet Savcısı Cansu ÖZTÜRK

13. Cumhuriyet Savcısı Cemaleddin DEMİR

14. Cumhuriyet Savcısı Cengiz SARIBAŞ

15. Cumhuriyet Savcısı Dr. Cengiz Topel ÇİFTCİOĞLU

16. Cumhuriyet Savcısı Cihat PALA

17. Cumhuriyet Savcısı Derya KARSLIOĞLU

18. Cumhuriyet Savcısı Durmuş Ali KAYA

19. Cumhuriyet Savcısı Elanur ÜZMEZ

20. Cumhuriyet Savcısı Emine AYKAÇ

21. Cumhuriyet Savcısı Emre TOKLU

22. Cumhuriyet Savcısı Ercan ŞAHAN

23. Cumhuriyet Savcısı Ersan YILMAZ

24. Cumhuriyet Savcısı Ersin ÜLGER

25. Cumhuriyet Savcısı Erdal AKDAĞ

26. Cumhuriyet Savcısı Esat ÖNDER

27. Cumhuriyet Savcısı Eşref Mücahid ÜZÜM

28. Cumhuriyet Savcısı Fatih ATEŞ

29. Cumhuriyet Savcısı Fatih TAŞ

30. Cumhuriyet Savcısı Ferhat CELALOĞLU

31. Cumhuriyet Savcısı Fevzi Can UÇAN

32. Cumhuriyet Savcısı Fevzi ÇAKICI

33. Cumhuriyet Savcısı Fevziye DURMUŞ

Sayfa 18 / 24

34. Cumhuriyet Savcısı Gökhan AYDOĞAN

35. Cumhuriyet Savcısı Hakan AKTAŞ

36. Cumhuriyet Savcısı Hakan KAHVECİOĞLU

37. Cumhuriyet Savcısı Hamdi Çağrı ŞAHİN

38. Cumhuriyet Savcısı Harun CEYLAN

39. Cumhuriyet Savcısı Hasan GÖNEN

40. Cumhuriyet Savcısı Havva YAKAR AĞMAZ

41. Cumhuriyet Savcısı İbrahim İlkkan CİHAN

42. Cumhuriyet Savcısı İbrahim KARADOĞAN

43. Cumhuriyet Savcısı İdris SÖZEN

44. Cumhuriyet Savcısı İsmail KARADEMİR

45. Cumhuriyet Savcısı Kubilay TAŞTAN

46. Cumhuriyet Savcısı Levent SAVAŞ (Kanun Yolları Sorumlusu)

47. Cumhuriyet Savcısı Leyla ASLAN

48. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Alper YILDIZ

49. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aykut CİHANGİR

50. Cumhuriyet Savcısı Mehmet DEMİR

51. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Fatih KÖSEM

52. Cumhuriyet Savcısı Melih ALADAĞ

53. Cumhuriyet Savcısı Mesut ÇAĞAP

54. Cumhuriyet Savcısı Muhammet ÖZDEMİR

55. Cumhuriyet Savcısı Murat TATAÇ

56. Cumhuriyet Savcısı Murat YILDIZ

57. Cumhuriyet Savcısı Mutlu AKSOY

58. Cumhuriyet Savcısı Nazan GÜNERİ

59. Cumhuriyet Savcısı Nazlı Sertap YALÇIN

60. Cumhuriyet Savcısı Nergiz BAYKARA

61. Cumhuriyet Savcısı Nevzat SÜRME

62. Cumhuriyet Savcısı Oğuzhan KOÇ

63. Cumhuriyet Savcısı Oğuzhan YÜCE

64. Cumhuriyet Savcısı Pınar AKDOĞAN TUNCA

65. Cumhuriyet Savcısı Pınar ÇAĞLAR

66. Cumhuriyet Savcısı Recep Can ÇEPNİ

67. Cumhuriyet Savcısı Rüstem TEYRAN

68. Cumhuriyet Savcısı Sadi GEGİN

69. Cumhuriyet Savcısı Samet Can ACAR (Ücretsiz izin)

70. Cumhuriyet Savcısı Samet TEKİN

71. Cumhuriyet Savcısı Samet YELİS

72. Cumhuriyet Savcısı Seçkin ŞAHAN

73. Cumhuriyet Savcısı Selim KUŞ

74. Cumhuriyet Savcısı Sefa TOPAL (Adli Emanet Dairesi Sorumlusu)

75. Cumhuriyet Savcısı Sezgin KANMAZ

76. Cumhuriyet Savcısı Şakir Mahmut ALICIOĞLU

77. Cumhuriyet Savcısı Taha UYSAL

Sayfa 19 / 24

78. Cumhuriyet Savcısı Seyfullah ASLAN

79. Cumhuriyet Savcısı Turgut ÇADIR

80. Cumhuriyet Savcısı Türkan KOCAEL

81. Cumhuriyet Savcısı Yalçın KARAOĞLU

82. Cumhuriyet Savcısı Yakup TANRIVERDİ

83. Cumhuriyet Savcısı Yasin TATAR

84. Cumhuriyet Savcısı Yeter GÜMÜŞ

85. Cumhuriyet Savcısı Yusuf ÖZBAL

86. Cumhuriyet Savcısı Zeynep TÜRKOĞLU GERÇEK

İDARİ İŞLER BÜROSU

1. Cumhuriyet Savcısı Ramazan HANÇER

İLAMAT İNFAZ VE DENETİMLİ SERBESTLİK YARDIM MERKEZİ BÜROSU:

1. Cumhuriyet Savcısı Arslan KESKİN

2. Cumhuriyet Savcısı Atnan BAŞKESEN

3. Cumhuriyet Savcısı Beşir ÇİFTLİK

4. Cumhuriyet Savcısı Ercan BAŞARAN

5. Cumhuriyet Savcısı Esra Gül CAN

6. Cumhuriyet Savcısı Erdoğan AKTAŞ

7. Cumhuriyet Savcısı İhsan ALTUĞ

8. Cumhuriyet Savcısı Mehmet AVCI

9. Cumhuriyet Savcısı Ömer Gürsel ÖZGENCİL

10. Cumhuriyet Savcısı Sema Sonay GÖKŞEN

11. Cumhuriyet Savcısı Şenol TAŞKALE

12. Cumhuriyet Savcısı Utku Salih DİNÇER

KAÇAKÇILIK VE ÖRGÜTLÜ SUÇLAR SORUŞTURMA BÜROSU:

1. Cumhuriyet Savcısı Ahmet YIKILMAZ

2. Cumhuriyet Savcısı Alper TÜRKÖZMEN

3. Cumhuriyet Savcısı Emrah GÜNGÖR

4. Cumhuriyet Savcısı Ersoy YILDIZ

5. Cumhuriyet Savcısı Hacı ÇAM

6. Cumhuriyet Savcısı Halis ÖZMEN

7. Cumhuriyet Savcısı İlke MENENDİZ

8. Cumhuriyet Savcısı Kenan ÇETİN

9. Cumhuriyet Savcısı Yunus BİLİR

MEMUR SUÇLARI SORUŞTURMA BÜROSU:

1. Cumhuriyet Savcısı Adem AYYILDIZ

2. Cumhuriyet Savcısı Hacer BİRCAN

3. Cumhuriyet Savcısı İhsan GÜNGÖR

4. Cumhuriyet Savcısı Mustafa CELAYİR (Spor Savcılığı)

5. Cumhuriyet Savcısı Nurullah ŞAHİN

Sayfa 20 / 24

6. Cumhuriyet Savcısı Recep ÖZCAN (HSK Soruşturma Bürosu)

7. Cumhuriyet Savcısı Tahir DİKME

8. Cumhuriyet Savcısı Yüksel GÜNASLAN (İcra Daireleri Soruşturma ve Denetim)

MUHABERE - ESAS – KARAR BÜROLARI:

Cumhuriyet Savcısı Orhan KILIÇ

MÜRACAAT VE İLK KAYIT BÜROSU

1. Cumhuriyet Savcısı Abbas ARINAN

2. Cumhuriyet Savcısı Elif YILDIRIM

3. Cumhuriyet Savcısı Lütfü KARAKUŞ

4. Cumhuriyet Savcısı Mehmet ARSLAN

5. Cumhuriyet Savcısı Metin AFŞAR

6. Cumhuriyet Savcısı Mustafa ERDAL

7. Cumhuriyet Savcısı Müfit YILMAZ

8. Cumhuriyet Savcısı Yasemin Banu AKSOY

9. Cumhuriyet Savcısı Tuba MUŞTU

PARLAMENTERLER BÜROSU

1. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Şerif KARTAL

SERİ MUHAKEME BÜROSU:

1. Cumhuriyet Savcısı Afet GÜLEN KILIÇDAĞI

2. Cumhuriyet Savcısı Akif KARAKUŞ

3. Cumhuriyet Savcısı Alev ERSAN ALBUZ

4. Cumhuriyet Savcısı Hüseyin ERTEPE

5. Cumhuriyet Savcısı İsa KAYA

6. Cumhuriyet Savcısı Mehmet TAŞTAN

7. Cumhuriyet Savcısı Özlem ŞİMŞEK

TALİMAT BÜROSU:

1. Cumhuriyet Savcısı Atilla CEYLAN

2. Cumhuriyet Savcısı Rahmi DÖNMEZ

TERÖR SUÇLARI SORUŞTURMA BÜROSU:

1. Cumhuriyet Savcısı Abuzer Furkan AYDOĞAN

2. Cumhuriyet Savcısı Adem GÜNEY

3. Cumhuriyet Savcısı Ahmet AKDENİZ

4. Cumhuriyet Savcısı Ahmet ALTUN

5. Cumhuriyet Savcısı Ali Tanıl GÖREN

6. Cumhuriyet Savcısı Birol TUFAN

7. Cumhuriyet Savcısı Burak SOYTÜRK

8. Cumhuriyet Savcısı Cihat ÖZTÜRK

9. Cumhuriyet Savcısı Emre Giray GÖRMEZ

Sayfa 21 / 24

10. Cumhuriyet Savcısı Erkan YÜKSEL

11. Cumhuriyet Savcısı Fatih ŞİMŞEK (Terör Ön Büro)

12. Cumhuriyet Savcısı Gökhan FEYZOĞLU

13. Cumhuriyet Savcısı Hasan Can AKILLI

14. Cumhuriyet Savcısı İrfan Nuri AKDENİZ

15. Cumhuriyet Savcısı Korhan Ayberk GÜVEN

16. Cumhuriyet Savcısı Mahmut AKINCI

17. Cumhuriyet Savcısı Mehmet AYAN

18. Cumhuriyet Savcısı Mehmet İlhan KÖMÜRCÜGİL

19. Cumhuriyet Savcısı Mehmet TURGAY

20. Cumhuriyet Savcısı Muhammet Ali KORKMAZ

21. Cumhuriyet Savcısı Murat KORKMAZ

22. Cumhuriyet Savcısı Murat ÖZCAN (Gizli tanık bürosu)

23. Cumhuriyet Savcısı Mustafa POLAT

24. Cumhuriyet Savcısı Müstakim TÜRKYILMAZ

25. Cumhuriyet Savcısı Necati KAYAKÖZÜ (Terör Ön Büro) (Teknik Büro)

26. Cumhuriyet Savcısı Nevrah PEHLİVANOĞLU

27. Cumhuriyet Savcısı Oktay AKKAYA

28. Cumhuriyet Savcısı Onur DEMİR

29. Cumhuriyet Savcısı Orçun Deniz TAŞKIN

30. Cumhuriyet Savcısı Osman DURMUŞ

31. Cumhuriyet Savcısı Ramazan AYDOĞAN

32. Cumhuriyet Savcısı Rüstem KOCADAĞ

33. Cumhuriyet Savcısı Sultan ÇAVUNDURLUOĞLU

34. Cumhuriyet Savcısı Turgay ALTUNDAĞ

35. Cumhuriyet Savcısı Uğur Fatih PEHLİVAN

36. Cumhuriyet Savcısı Vural EKER

37. Cumhuriyet Savcısı Yarcan MUTLU

38. Cumhuriyet Savcısı Yavuz MORGÜL

39. Cumhuriyet Savcısı Yıldırım Kemal ZÖHRE

40. Cumhuriyet Savcısı Zafer ERGÜN

UZLAŞTIRMA BÜROSU:

1. Cumhuriyet Savcısı Ayhan AY

2. Cumhuriyet Savcısı Dilşat PEKTAŞ

3. Cumhuriyet Savcısı Halil MAÇKAYA

4. Cumhuriyet Savcısı Veli GÜNEY

ZAMANAŞIMI BÜROSU:

1. Cumhuriyet Savcısı Ali URUNCA

2. Cumhuriyet Savcısı Deniz ÇAKI

3. Cumhuriyet Savcısı Gülnur ÇETİNÇELİK

4. Cumhuriyet Savcısı Mahir KALEBEK

5. Cumhuriyet Savcısı Murat BİLİCİ

Sayfa 22 / 24

6. Cumhuriyet Savcısı Ramazan UĞURELLİ

HUKUK MAHKEMELERİ: (6217 Sayılı Kanunda Zikredilmeyen Konularda)

1. Cumhuriyet Savcısı Nergiz BAYKARA

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 26 ve 28. Asliye Hukuk Mahkemeleri, 1, 2, 3, 4, 7, 8 , 12, 13,

14, 15 Aile Mahkemelerinde Cumhuriyet Başsavcılığımızı temsil edecektir.

2. Cumhuriyet Savcısı İsmail KARADEMİR

9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 27. Asliye Hukuk Mahkemeleri 5, 6, 9, 10 , 11,

16, 17, 18, 19, 20 Aile Mahkemelerinde Cumhuriyet Başsavcılığımızı temsil edecektir.

DIŞ İLİŞKİLER ve AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN GELEN EVRAK

VE TALEP EDİLEN HUSUSLAR:

Cumhuriyet Savcısı Adem CAN

Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünden gelen tüm evrakın gereğinin yapılması ve bu

Genel Müdürlükten gelen yazılar ile ilgili yapılan işlem sonucunda Bakanlığa yazılacak yazıların

hazırlanması.

SPOR SAVCILIĞI (6222 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAZILI YASAK FİİLLERE

İLİŞKİN SORUŞTURMA VE TEDBİRLER):

Cumhuriyet Savcısı Mustafa CELAYİR

6222 Sayılı Kanunun 11. Maddesinin 4. fıkrası (c) bendinde yazılı hal dışında bu Kanun

kapsamında gösterilen suç ve yasak fiillere ilişkin soruşturma işlemlerini yürütmek, idari

yaptırımlara karar vermek ve Kanun’da Cumhuriyet savcısına tanınan diğer yetkileri kullanmak.

KANUN YOLU DENETİMİ MAKSADIYLA MAHKEMELERDEN CUMHURİYET

BAŞSAVCILIĞI’NA GÖNDERİLEN KARARLARIN GÖRÜLDÜLERİ VE KANUN

YOLU BAŞVURULARI

Cumhuriyet Savcısı Levent SAVAŞ

Kanun yolu denetimi maksadıyla mahkemelerinden Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen

kararlara ilişkin Cumhuriyet Başsavcı vekilinin gerekli görmesi ve görevlendirmesi durumunda

infazla ilgili olanlar hariç, itiraz, yargılamanın yenilenmesi ve yasa yararına bozma gibi işlemlerle

ilgili ceza mahkemelerine ait dosyaları inceleyerek konu hakkında görüş bildirmek.

MERKEZ VE MÜLHAKAT ASLİYE CEZA MAHKEMELERİ'NDE İDDİA MAKAMINI

TEMSİLEN GÖRÜLDÜ, MÜTALAA ve BENZERİ İŞLEMLERİ YERİNE GETİRECEK

CUMHURİYET SAVCILARI

1. Asliye Ceza Mahkemesi Samet TEKİN

2. Asliye Ceza Mahkemesi Oğuzhan KOÇ

3. Asliye Ceza Mahkemesi Ali CANER

4. Asliye Ceza Mahkemesi Oğuzhan YÜCE

5. Asliye Ceza Mahkemesi Ali SAKARYA

6. Asliye Ceza Mahkemesi Anıl ÖZTEMEL

Sayfa 23 / 24

7. Asliye Ceza Mahkemesi Ayhan DEMİREL

8. Asliye Ceza Mahkemesi Pınar AKDOĞAN TUNCA

9. Asliye Ceza Mahkemesi Aykut AKAT

10. Asliye Ceza Mahkemesi Betül ERTÜRK BABACAN

11. Asliye Ceza Mahkemesi Burak ÖZCOŞAR

12. Asliye Ceza Mahkemesi Canberk UYAN

13. Asliye Ceza Mahkemesi Cansu ÖZTÜRK

14. Asliye Ceza Mahkemesi Cemaleddin DEMİR

15. Asliye Ceza Mahkemesi Cengiz SARIBAŞ

16. Asliye Ceza Mahkemesi Recep Can ÇEPNİ

17. Asliye Ceza Mahkemesi Cihat PALA

18. Asliye Ceza Mahkemesi Derya KARSLIOĞLU

19. Asliye Ceza Mahkemesi Durmuş Ali KAYA

20. Asliye Ceza Mahkemesi Elanur ÜZMEZ

21. Asliye Ceza Mahkemesi Emine AYKAÇ

22. Asliye Ceza Mahkemesi Emre TOKLU

23. Asliye Ceza Mahkemesi Ercan ŞAHAN

24. Asliye Ceza Mahkemesi Rüstem TEYRAN

25. Asliye Ceza Mahkemesi Ersin ÜLGER

26. Asliye Ceza Mahkemesi Erdal AKDAĞ

27. Asliye Ceza Mahkemesi Esat ÖNDER

28. Asliye Ceza Mahkemesi Eşref Mücahid ÜZÜM

29. Asliye Ceza Mahkemesi Fatih ATEŞ

30. Asliye Ceza Mahkemesi Fatih TAŞ

31. Asliye Ceza Mahkemesi Ferhat CELALOĞLU

32. Asliye Ceza Mahkemesi Fevzi Can UÇAN

33. Asliye Ceza Mahkemesi Fevziye DURMUŞ

34. Asliye Ceza Mahkemesi Hakan AKTAŞ

35. Asliye Ceza Mahkemesi Hakan KAHVECİOĞLU

36. Asliye Ceza Mahkemesi Hamdi Çağrı ŞAHİN

37. Asliye Ceza Mahkemesi Harun CEYLAN

38. Asliye Ceza Mahkemesi Hasan GÖNEN

39. Asliye Ceza Mahkemesi Samet YELİS

40. Asliye Ceza Mahkemesi İbrahim İlkkan CİHAN

41. Asliye Ceza Mahkemesi İbrahim KARADOĞAN

42. Asliye Ceza Mahkemesi İdris SÖZEN

43. Asliye Ceza Mahkemesi Nevzat SÜRME

44. Asliye Ceza Mahkemesi Fevzi ÇAKICI

45. Asliye Ceza Mahkemesi Selim KUŞ

46. Asliye Ceza Mahkemesi Leyla ASLAN

47. Asliye Ceza Mahkemesi Mehmet Alper YILDIZ

48. Asliye Ceza Mahkemesi Mehmet Aykut CİHANGİR

49. Asliye Ceza Mahkemesi Mehmet DEMİR

50. Asliye Ceza Mahkemesi Mehmet Fatih KÖSEM

Sayfa 24 / 24

1.- 2. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri Hacı Ali BAYARSLAN

- Akyurt İlçesi Mahkeme Kararları Melih ALADAĞ

- Bala İlçesi Mahkeme Kararları Mesut ÇAĞAP

- Çubuk İlçesi Mahkeme Kararları Muhammet ÖZDEMİR

- Elmadağ İlçesi Mahkeme Kararları Murat TATAÇ

- Gölbaşı İlçesi Mahkeme Kararları Murat YILDIZ

- Haymana İlçesi Mahkeme Kararları Mutlu AKSOY

- Kalecik İlçesi Mahkeme Kararları Nazan GÜNERİ

- Polatlı İlçesi Mahkeme Kararları Nazlı Sertap YALÇIN

ÇOCUK MAHKEMELERİ GÖRÜŞ VE MÜTALÂA İŞLEMLERİ

1 Nolu Çocuk Mahkemesi kararları ve talimat evrakları Münüre KOYUNCU

2 Nolu Çocuk Mahkemesi kararları ve talimat evrakları Seçil SÜALP AKSU

3 Nolu Çocuk Mahkemesi kararları ve talimat evrakları Muharrem SONGÜR

4 Nolu Çocuk Mahkemesi kararları ve talimat evrakları Tuğba ARSLAN
Görev Bölümü Cetveli 01/07/2020 tarihinden itibaren geçerlidir.
 Yüksel KOCAMAN
 Ankara Cumhuriyet Başsavcısı
Reklam