Adalet Bakanlığı Adalet Başmüfettişliğine atama yapıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Adalet Bakanlığı Adalet Başmüfettişliklerine atamalar yapıldığı öğrenildi.

Adalet Bakanlığı Adalet Başmüfettişliğine atama yapıldı
Editör: adalet.tv
06 Ağustos 2022 - 12:03
Resmi Gazete'de son yayımlanan kararnameler ile: Adalet Bakanlığı Adalet Başmüfettişliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Adalet Müfettişleri Onur Utku SEVİM, Yılmaz GENÇ, Sefa ÇINAR, Barış İNTEPE ve Sinan DURSUN atanmıştır.

ADLİ TIP'A DA ATAMA

Adli Tıp Kurumu İkinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Haşan Turan KARATEPE görevlendirilmiştir.

Adalet Bakanlığı merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birimlerinden olan Teftiş Kurulu; Bakanın emri ve onayı üzerine Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar.

a) Kurulu temsil etmek, yönetmek, çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,
b) Başkan yardımcıları arasındaki iş bölümünü düzenlemek suretiyle kullanacakları yetkileri belirlemek,
c) Müfettişliğe atanacaklar hakkında teklif vermek,

ç) Yıllık teftiş programlarını hazırlamak, Bakanın onayına sunmak, uygulanmalarını sağlamak,
d) Bakanın denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturma emirleri üzerine müfettişleri görevlendirmek ve uygulamayı takip etmek,
e) Gerektiğinde denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak,

f) Denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturma işlerinin genel gidişi, usullerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi konularında Bakanlığa tekliflerde bulunmak,
g) Müfettişlerin raporlarını incelemek, uygun bulunanları doğruca, bu Yönetmeliğin 113. maddesi gereğince işlem görmesi gerekenleri bu işlemlerden sonra, ilgili yerlere göndermek ve bunlar üzerine yapılacak işlemleri takip etmek,
ğ) Kurul çalışmalarının sonuçlarına göre Kurulun denetimine bağlı yerlerdeki hizmetlerin genel gidişi, mevzuat yetersizlikleri, uygulamadaki aksaklıklar, bunların giderilmesi için alınması gerekli kanunî ve idarî tedbirler konusunda ayrıntılı ve somut görüş ve tekliflerini yıllık raporlar hâlinde Bakana sunmak,

h) Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili diğer hususları alt düzenleyici işlemlerle düzenlemek,
i) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde gösterilen veya Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak veya yaptırmak.
Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum