Açık cezaevi hükümlülerinin özel izin hakları

Açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin genel izin haklarının yanında birde özel izin hakları mevcuttur.

Açık cezaevi hükümlülerinin özel izin hakları
Editör: adalet.tv
30 Kasım 2020 - 14:06

Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) tarafından açık ceza infaz kurumlarında cezalarını infaz eden hükümlülere bazı izin hakları tanımlamıştır. Bugün “özel izin” konusunu anlatacağız. Açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler için 5275 sayılı yasanın 95, 96 ve 97 maddeleri ile özel izin halleri ve özel izin ihlalleri durumları hakkında gelen bilgiler.

Açık ceza infaz kurumlarında “Özel izin”
Madde 95- (1) Açık ceza infaz kurumlarında bulunanlarla kapalı ceza infaz kurumunda olup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazananlara, aileleriyle bağlarını sürdürmelerini veya güçlendirmelerini ve dış dünyaya uyumlarını sağlamak amacıyla kurum en üst amirinin önerisi ve Cumhuriyet Başsavcılığının onayı ile 3 ayda bir, yol hariç 7 güne kadar izin verilebilir. (Ek cümle: 14 Nisan 2020 tarih 7242/39 md.) Hastalık veya doğal afet gibi zorunlu hâllerde bu izinler birleştirilerek kullandırılabilir. (1) (3)

Ceza infaz kurumlarında “İş arama izni”
Madde 96- (1) Ceza infaz kurumlarında hükümlülük sürelerinin en az 6 ayını kesintisiz geçirmiş ve koşullu salıverilmelerine 1 ay kalmış hükümlülere olağan yaşantılarına döndüklerinde uyum sorunu ile karşılaşmamaları ve iş bulma olanakları sağlanmak üzere kurum en üst amirinin önerisi ve Cumhuriyet Başsavcılığının onayı ile çalışma günleri içinde 8 saate kadar izin verilebilir. 

Ceza infaz kurumlarında “İzinden dönmeme, geç dönme”
Madde 97- (1) İzinden dönmeyen veya 2 günden fazla bir süre geçtikten sonra dönen hükümlüler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 292. ve izleyen maddelerinde yazılı hükümler uygulanır. (Ek cümle: 14 Nisan 2020 tarih 7242/40 md.) Salgın hastalık, doğal afet, savaş veya seferberlik durumunda bu sebeplerden dolayı izinden dönemeyen veya geç dönen hükümlülere ceza verilmez.

(2) İzin süresini iki gün veya daha az bir süre geçiren hükümlüler hakkında disiplin işlemi yapılır. (Mülga cümle:14 Nisan 2020 tarih 7242/40 md.) (3) (Ek: 14 Nisan 2020 tarih 7242/40 md.) İzinden dönmeyen veya 2 günden fazla bir süre geçtikten sonra dönen hükümlüler ile firar eden hükümlülere bir daha özel izin verilmez.

YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
(1) 24 Ocak 2013 tarihli ve 6411 sayılı Kanunun 11. maddesiyle bu fıkrada yer alan “yılda en çok üç kez olmak üzere her defasında” ibaresi “üç ayda bir,” şeklinde değiştirilmiştir.
(2) 14 Nisan 2020 tarihli ve 7242 sayılı (infaz yasası) Kanunun 38.maddesiyle, bu bentte yer alan “bir defaya” ibaresi “asgari bir ay arayla toplam iki defaya” şeklinde değiştirilmiştir.
(3) 14 Nisan 2020 tarihli ve 7242 sayılı (infaz yasası) Kanunun 39. maddesiyle, bu fıkrada yer alan “üç güne” ibaresi “yedi güne” şeklinde değiştirilmiştir.

Yukarıda belirtilen maddelerden anlaşılacağı üzere, Adalet Bakanlığı hükümlülerin sosyal hayata adapte olmaları hususunda hassas davranmakta ve gerekli bütün yasal zemini oluşturmaktadır.